Bible kralická: 2. Paralipomenon, 32. kapitola

1. Po těch věcech a stálém nařízení jejich, přitáh Senacherib král
Assyrský, vtrhl do Judstva, a položil se proti městům hrazeným, a
uložil jich zdobývati sobě.
2. Vida pak Ezechiáš, že přitáhl Senacherib, a že tvář jeho obrácena
jest k boji proti Jeruzalému,
3. Uradil se s knížaty a rytíři svými, aby zasypali vody studnic,
kteréž byly vně za městem. I pomáhali jemu.
4. Nebo shromáždilo se lidu množství, a zasypali všecky studnice i
potok rozvodňující se u prostřed země, řkouce: Proč přijdouce králové
Assyrští, mají najíti vody tak mnoho?
5. A posiliv se, vystavěl všecku zed zbořenou, a zopravoval věže, a
vně zed druhou. Upevnil i Mello města Davidova, k tomu také nadělal
braně velmi mnoho i pavéz.
6. Zřídil též hejtmany válečné nad lidem, a shromáždil je k sobě do
ulice u brány městské, a mluvil jim přívětivě, řka:
7. Posilňte se a zmužile sobě počínejte, nebojte se, ani strachujte
tváři krále Assyrského, ani všeho množství, kteréž jest s ním; nebo
větší jest s námi, než s ním.
8. S nímť jest rámě člověka, s námi pak jest Hospodin Bůh náš, ku
pomoci naší a k bojování za nás. I zpolehl lid na slova Ezechiáše
krále Judského.
9. Potom poslal Senacherib král Assyrský služebníky své do Jeruzaléma,
(sám pak ležel u Lachis, a všecko království jeho bylo s ním), k
Ezechiášovi králi Judskému, i ke všemu lidu Judskému, kterýž byl v
Jeruzalémě, řka:
10. Takto praví Senacherib král Assyrský: V čem vy doufáte, že
zůstáváte v ohradě v Jeruzalémě?
11. Zdaliž Ezechiáš nenavodí vás, aby vás zmořil hladem a žízní,
pravě: Hospodin Bůh náš vytrhne nás z ruky krále Assyrského?
12. Zdaliž jest sám Ezechiáš nepobořil výsostí jeho a oltářů jeho, a
přikázal Judovi a obyvatelům Jeruzalémským, řka: Před jedním oltářem
klaněti se budete, a na něm kaditi.
13. Nevíte-liž, co jsem učinil já i otcové moji všechněm národům zemí?
Zdaliž jak mohli bohové národů a zemí vytrhnouti země své z ruky mé?
14. Kdo byl mezi všemi bohy národů těch, kteréž jsou vyplénili otcové
moji, kterýž by mohl vytrhnouti lid svůj z ruky mé? Aby pak mohl Bůh
váš vytrhnouti vás z ruky mé?
15. Protož tedy nechť vás nesvodí Ezechiáš, ani vás namlouvá, aniž mu
věřte. Kdyžtě nemohl žádný bůh všech národů a království vytrhnouti
lidu svého z ruky mé, jako i z ruky otců mých, nadtoť ovšem bohové
vaši nevytrhnou vás z ruky mé.
16. Přes to ještě mluvili služebníci jeho i proti Hospodinu Bohu, i
proti Ezechiášovi služebníku jeho.
17. Psal také listy, rouhaje se Hospodinu Bohu Izraelskému, a mluvě
proti němu, řka: Jakož bohové národů zemských nevytrhli lidu svého z
ruky mé, tak nevytrhne Bůh Ezechiášův lidu svého z ruky mé.
18. Křičeli pak hlasem velikým Židovsky proti lidu Jeruzalémskému,
kterýž byl na zdi, aby strach na ně pustili a předěsili je, aby tak
vzali město.
19. A tak mluvili o Bohu Jeruzalémském, jako o jiných bozích národů
země, dílu rukou lidských.
20. Tedy modlil se Ezechiáš král, a Izaiáš prorok syn Amosův z příčiny
té, a volali k nebi.
21. I poslal Hospodin anděla, kterýž vyhladil každého udatného i
vývodu i kníže v vojště krále Assyrského, tak že se s hanbou velikou
navrátil do země své. A když všel do chrámu boha svého, ti, kteříž
vyšli z života jeho, zamordovali ho tam mečem.
22. A tak vysvobodil Hospodin Ezechiáše a obyvatele Jeruzalémské z
ruky Senacheriba krále Assyrského, a z ruky všech, a provázel je všudy
vůkol.
23. Tedy mnozí přinášeli oběti Hospodinu do Jeruzaléma, ano i dary
drahé Ezechiášovi králi Judskému, tak že potom vznešen jest u všech
národů.
24. V těch dnech roznemohl se Ezechiáš až k smrti, i modlil se
Hospodinu. Kterýž promluvil k němu, a ukázal mu zázrak.
25. Ale Ezechiáš nebyl vděčen dobrodiní sobě učiněného, nebo pozdvihlo
se srdce jeho. Pročež povstala proti němu prchlivost, i proti Judovi a
Jeruzalému.
26. Ale když se pokořil Ezechiáš pro to pozdvižení srdce svého i s
obyvateli Jeruzalémskými, nepřišla na ně prchlivost Hospodinova za dnů
Ezechiášových.
27. Měl pak Ezechiáš bohatství a slávu velmi velikou; nebo
nashromáždil sobě pokladů stříbra a zlata i kamení drahého a vonných
věcí, i pavéz i všelijakých klénotů.
28. A měl špižírny pro úrody obilí, mstu, oleje, i stáje pro všeliká
hovada a chlévy pro dobytek.
29. Města také zdělal sobě, a měl bravů a skotů množství; nebo Bůh dal
jemu zboží náramně veliké.
30. Tentýž Ezechiáš zasypal tok vody Gihonu hořejší, a přímo vedl jej
dolů k západní straně města Davidova, a šťastně se vedlo Ezechiášovi
ve všech skutcích jeho.
31. Toliko při poselství knížat Babylonských poslaných k němu, aby se
vyptali na zázrak, kterýž se byl stal v zemi, opustil ho Bůh, aby ho
zkusil, aby známé bylo všecko, co bylo v srdci jeho.
32. Jiné pak věci Ezechiášovy i pobožnost jeho zapsány jsou v
proroctví Izaiáše proroka syna Amosova, a v knize o králích Judských a
Izraelských.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.