Bible kralická: 2. Paralipomenon, 35. kapitola

1. Slavil také Joziáš v Jeruzalémě velikunoc Hospodinu, a zabili
beránka velikonočního čtrnáctého dne měsíce prvního.
2. A postaviv kněží v strážech jejich, utvrdil je v přisluhování domu
Hospodinova.
3. I řekl Levítům, kteříž připravovali za všecken lid Izraelský věci
svaté Hospodinu: Vneste truhlu svatosti do domu, kterýž ustavěl
Šalomoun syn Davidův, král Izraelský. Nebudeť vám břemenem na ramenou.
A tak nyní služte Hospodinu Bohu svému a lidu jeho Izraelskému.
4. A připravte se po čeledech otců svých, po třídách svých, tak jakž
nařídil David král Izraelský, a podlé nařízení Šalomouna syna jeho.
5. A stůjte v svatyni podlé rozdílu čeledí otcovských, bratří národu
svého, a podlé rozdělení každé čeledi otcovské Levítů.
6. A tak zabíte beránka, a posvěťte se, a připravte bratřím svým,
chovajíce se vedlé slova Hospodinova vydaného skrze Mojžíše.
7. Daroval pak Joziáš všemu množství z stáda beránků a kozelců, vše k
obětem velikonočním, podlé toho všeho, jakž postačovalo, v počtu
třidcet tisíců, a skotů tři tisíce, to vše z statku královského.
8. Knížata jeho také k lidu, kněžím i Levítům štědře se ukázali:
Helkiáš, Zachariáš a Jechiel, přední v domě Božím, dali kněžím k
obětem velikonočním dva tisíce a šest set bravů a skotů tři sta.
9. Konaniáš pak s Semaiášem a Natanaelem bratřími svými, též
Chasabiáš, Jehiel, Jozabad, přední z Levítů, darovali jiným Levítům k
obětem velikonočním pět tisíc bravů a skotů pět set.
10. A když připraveno bylo všecko k službě, stáli kněží na místě svém,
a Levítové v třídách svých, podlé rozkazu královského.
11. I zabijeli beránky velikonoční, kněží pak kropili krví, berouce z
rukou jejich, a Levítové vytahovali z koží.
12. Tedy oddělili zápal, aby dali lidu podlé rozdělení domů čeledí
otcovských, tak aby obětováno bylo Hospodinu, jakž psáno jest v knize
Mojžíšově. Tolikéž i s voly učinili.
13. I pekli beránky velikonoční ohněm podlé obyčeje, ale jiné věci
posvěcené vařili v hrncích, v kotlících a v pánvicích, a rozdávali
rychle všemu lidu.
14. Potom pak připravili sobě a kněžím. Nebo kněží, synové Aronovi,
zápaly a tuky až do noci obětovali, protož Levítové připravili sobě i
kněžím, synům Aronovým.
15. Též i zpěváci, synové Azafovi, stáli na místě svém podlé rozkázaní
Davidova Azafovi, Hémanovi i Jedutunovi, proroku královskému,
vydaného. Vrátní také při jedné každé bráně neměli odcházeti od své
povinnosti, pročež bratří jejich Levítové jiní strojili jim.
16. A tak nastrojena byla všecka služba Hospodinova v ten den, v
slavení hodu beránka a obětování oběti zápalné na oltáři Hospodinovu,
podlé rozkázaní krále Joziáše.
17. I slavili synové Izraelští, což se jich našlo, hod beránka v ten
čas a slavnost přesnic za sedm dní.
18. Nebyla pak slavena velikanoc té podobná v Izraeli ode dnů Samuele
proroka, aniž který z králů Izraelských slavil hodu beránka podobného
tomu, kterýž slavil Joziáš s kněžími a Levíty, i se vším lidem Judským
a Izraelským, což se ho našlo, i s obyvateli Jeruzalémskými.
19. Osmnáctého léta kralování Joziášova slaven byl ten hod beránka.
20. Potom po všem, když již spravil Joziáš dům Boží, přitáhl Nécho
král Egyptský, aby bojoval proti Charkemis podlé Eufraten, Joziáš pak
vytáhl proti němu.
21. Kterýž ač poslal k němu posly, řka: Já nic nemám s tebou činiti,
králi Judský. Ne proti tobě, slyš ty, dnes táhnu, ale proti domu,
kterýž se mnou bojuje, kamž mi rozkázal Bůh, abych pospíšil. Nebojuj s
Bohem, kterýž se mnou jest, ať tě neshladí:
22. Joziáš však neodvrátil tváři své od něho, ale aby bojoval s ním,
změnil oděv svůj, aniž uposlechl slov Néchových, pošlých z úst Božích.
A tak přitáhl, aby se s ním potýkal na poli Mageddo.
23. I postřelili střelci krále Joziáše. Tedy řekl král služebníkům
svým: Odvezte mne, neboť jsem velmi nemocen.
24. Takž přenesli jej služebníci jeho z toho vozu, a vložili ho na
druhý vůz, kterýž měl, a dovezli jej do Jeruzaléma. I umřel a pochován
jest v hrobích otců svých. I plakal všecken Juda a Jeruzalém nad
Joziášem.
25. Naříkal také i Jeremiáš nad Joziášem, a zpívávali všickni zpěváci
a zpěvakyně v naříkáních svých o Joziášovi až do dnešního dne, kteráž
uvedli v obyčej Izraeli. A ta jsou zapsána v pláči Jeremiášovu.
26. Jiné pak věci Joziášovy, i pobožnost jeho, jakž napsáno jest v
zákoně Hospodinově,
27. I skutkové jeho první i poslední, to vše zapsáno jest v knize o
králích Izraelských a Judských.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.