Bible kralická: 2. Paralipomenon, 36. kapitola

1. Tedy vzal lid země Joachaza syna Joziášova, a ustanovili ho králem
na místě otce jeho v Jeruzalémě.
2. Ve třimecítma letech byl Joachaz, když počal kralovati, a tři
měsíce kraloval v Jeruzalémě.
3. Nebo vzal jej král Egyptský z Jeruzaléma, a uložil na zemi pokutu
sto centnéřů stříbra a centnéř zlata.
4. A ustanovil král Egyptský Eliakima bratra jeho nad Judou a
Jeruzalémem za krále, a proměnil mu jméno jeho, aby sloul Joakim.
Joachaza pak bratra jeho vzal Nécho, a zavedl ho do Egypta.
5. V pětmecítma letech byl Joakim, když počal kralovati, a jedenáct
let kraloval v Jeruzalémě. A když činil to, což jest zlého před očima
Hospodina Boha svého,
6. Přitáhl proti němu Nabuchodonozor král Babylonský, a svázal jej
řetězy ocelivými, aby jej zavedl do Babylona.
7. Nádoby také domu Hospodinova zavezl Nabuchodonozor do Babylona, a
dal je do chrámu svého v Babyloně.
8. Jiné pak věci Joakimovy i ohavnosti jeho, kteréž páchal, i což se
nalézalo při něm, to vše zapsáno jest v knize o králích Izraelských a
Judských. I kraloval Joachin syn jeho místo něho.
9. V osmi letech byl Joachin, když kralovati počal, a kraloval tři
měsíce a deset dní v Jeruzalémě, a činil to, což bylo zlého před očima
Hospodinovýma.
10. Potom pak po roce poslal král Nabuchodonozor, a dal ho zavésti do
Babylona s klénoty domu Hospodinova, a ustanovil králem Sedechiáše,
příbuzného jeho, nad Judou a Jeruzalémem.
11. V jedenmecítma letech byl Sedechiáš, když počal kralovati, a
jedenáct let kraloval v Jeruzalémě.
12. I činil to, což jest zlého před očima Hospodina Boha svého, aniž
se pokořil před Jeremiášem prorokem mluvícím řeč Hospodinovu.
13. Nýbrž i Nabuchodonozorovi králi se zprotivil, jenž ho byl přísahou
zavázal skrze Boha, a zatvrdiv šíji svou, urputně uložil v srdci svém,
aby se nenavracoval k Hospodinu Bohu Izraelskému.
14. Ano i všecka knížata, kněží i lid v mnohá přestoupení se vydali,
podlé všech ohavností pohanských, a poškvrnili domu Hospodinova, jehož
byl posvětil v Jeruzalémě.
15. A když posílal Hospodin Bůh otců jejich k nim posly své, ráno
vstávaje a posílaje, proto že se přívětivě měl k lidu svému a k
příbytku svému:
16. Posmívali se poslům Božím, a pohrdali slovy jeho, a za svůdce měli
proroky jeho, až se rozpálila prchlivost Hospodinova na lid jeho, tak
aby nebylo žádného uléčení.
17. I přivedl na ně krále Kaldejského, kterýž zmordoval mládence
jejich mečem v domě svatyně jejich, a neodpustil mládenci ani panně,
starci ani kmeti. Všecky dal v ruku jeho.
18. K tomu i všecky nádoby domu Božího, veliké i malé, i poklady domu
Hospodinova, i poklady královské i knížat jeho, všecko zavezl do
Babylona.
19. A vypálili dům Boží, a zbořili zed Jeruzalémskou, též i všecky
paláce v něm popálili, ano i všelijaké klénoty drahé v něm zkazili.
20. A což jich pozůstalo po meči, to převedl do Babylona, a byli
služebníci jeho i synů jeho, dokudž nekraloval král Perský,
21. Aby se naplnila řeč Hospodinova skrze ústa Jeremiášova, dokudž
země nevykonala sobot svých; po všecky dny, pokudž byla pustá,
odpočívala, až se vyplnilo sedmdesáte let.
22. Potom léta prvního Cýra krále Perského, aby se naplnila řeč
Hospodinova skrze ústa Jeremiášova, vzbudil Hospodin ducha Cýrova
krále Perského. Kterýž dal provolati po všem království svém, ano také
i rozepsal, řka:
23. Toto praví Cýrus král Perský: Všecka království země dal mi
Hospodin Bůh nebeský, a ten mi poručil, abych mu vystavěl dům v
Jeruzalémě, kterýž jest v Judstvu. Kdo jest mezi vámi ze všeho lidu
jeho, Hospodin Bůh jeho budiž s ním, a ať jde.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.