Bible kralická: 2. Paralipomenon, 8. kapitola

1. Stalo se potom po přeběhnutí dvadcíti let, v nichž stavěl Šalomoun
dům Hospodinův a dům svůj,
2. Že vystavěl Šalomoun města, kteráž byl dal Chíram Šalomounovi, a
osadil tam syny Izraelské.
3. Zatím táhl Šalomoun do Emat Soby, a zmocnil se jí.
4. I ustavěl Tadmor na poušti, a všecka města skladů vystavěl v Emat.
5. Vystavěl i Betoron hořejší, též i Betoron dolejší, města ohrazená
zdmi, branami i závorami.
6. Ano i Baalat a všecka města, v nichž měl sklady Šalomoun, a všecka
města vozů, i města jízdných, všecko vedlé žádosti své, cožkoli chtěl
stavěti v Jeruzalémě a na Libánu, i po vší zemi panování svého.
7. Všecken také lid, kterýž byl pozůstal z Hetejských, a Amorejských a
Ferezejských, a Hevejských a Jebuzejských, kteříž nebyli z Izraele,
8. Z synů jejich, kteříž byli pozůstali po nich v zemi té, jichž byli
nevyhubili synové Izraelští, uvedl Šalomoun pod plat až do tohoto dne.
9. Ale z synů Izraelských, jichž nepodrobil Šalomoun v službu při díle
svém, (nebo oni byli muži bojovní a přední knížata jeho, úředníci nad
vozy a jezdci jeho),
10. Z těch, pravím, bylo předních vládařů, kteréž měl král Šalomoun,
dvě stě a padesáte, kteříž panovali nad lidem.
11. Dceru pak Faraonovu přestěhoval Šalomoun z města Davidova do domu,
kterýž jí byl vystavěl. Nebo řekl: Nemohlať by bydliti manželka má v
domě Davida krále Izraelského, nebo svatý jest, proto že vešla do něho
truhla Hospodinova.
12. Tedy obětoval Šalomoun zápaly Hospodinu na oltáři Hospodinovu,
kterýž byl vzdělal před síní,
13. Cokoli náležitě každého dne obětováno býti mělo podlé přikázaní
Mojžíšova, ve dny sobotní, na novměsíce a na slavnosti, po třikrát do
roka, na slavnost přesnic, na slavnost téhodnů, a na slavnost stánků.
14. Ustanovil také podlé nařízení Davida otce svého pořádky kněžské k
úřadům jejich, a Levíty ku povinnostem jejich, aby chválili Boha, a
přisluhovali při kněžích náležitě každého dne, a vrátné v pořádcích
jejich u jedné každé brány; nebo tak byl rozkaz Davida muže Božího.
15. Aniž se uchýlili od rozkázaní králova kněžím a Levítům při všeliké
věci i při pokladích.
16. A když dostrojeno bylo všecko dílo Šalomounovo od toho dne, v němž
založen byl dům Hospodinův, až do vystavení jeho, a tak dokonán byl
dům Hospodinův,
17. Tedy jel Šalomoun do Aziongaber a do Elat při břehu mořském v zemi
Idumejské.
18. I poslal jemu Chíram po služebnících svých lodí, a služebníky
umělé na moři, kteříž plavivše se s služebníky Šalomounovými do Ofir,
nabrali odtud čtyři sta a padesáte centnéřů zlata, a přinesli je králi
Šalomounovi.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.