Bible kralická: 2. Samuelova, 1. kapitola

1. Stalo se pak po smrti Saulově, když se navrátil David od porážky
Amalechitských, že pobyl v Sicelechu za dva dni.
2. A aj, dne třetího přišel jeden z vojska Saulova, maje roucho
roztržené a prach na hlavě své. Kterýž když přišel k Davidovi, padl na
zemi a poklonil se.
3. I řekl jemu David: Odkud jdeš? Jemuž odpověděl: Z vojska
Izraelského utekl jsem.
4. Opět řekl jemu David: Cože se stalo? Medle, pověz mi. Kterýž
odpověděl: To, že utekl lid z boje, a množství lidu padlo a zbito
jest; též i Saul i Jonata syn jeho zbiti jsou.
5. Řekl ještě David mládenci, kterýž mu to oznámil: Kterak ty víš, že
umřel Saul i Jonata syn jeho?
6. Odpověděl mládenec, kterýž to oznamoval jemu: Náhodou přišel jsem
na horu Gelboe, a aj, Saul nalehl byl na kopí své, a vozové i jezdci
postihali ho.
7. Kterýžto ohlédna se zpátkem, uzřel mne a zavolal na mne. I řekl
jsem: Aj, teď jsem.
8. Tedy řekl mi: Kdo jsi ty? Odpověděl jsem jemu: Amalechitský jsem.
9. I řekl mi: Přistup medle sem a zabí mne, nebo mne obklíčila úzkost,
a ještě všecka duše má jest ve mně.
10. Protož stoje nad ním, zabil jsem ho, nebo jsem věděl, že nebude
živ po svém pádu. A vzal jsem korunu, kteráž byla na hlavě jeho, i
záponu, kteráž byla na rameni jeho, a teď jsem to přinesl ku pánu
svému.
11. Tedy David uchytiv roucho své, roztrhl je; tolikéž i všickni muži,
kteříž s ním byli.
12. A nesouce smutek, plakali a postili se až do večera pro Saule a
pro Jonatu syna jeho, i pro lid Hospodinův a pro dům Izraelský, že
padli od meče.
13. Řekl pak David mládenci, kterýž mu to oznámil: Odkud jsi ty?
Odpověděl: Syn muže příchozího Amalechitského jsem.
14. Opět mu řekl David: Kterak jsi směl vztáhnouti ruku svou, abys
zahubil pomazaného Hospodinova?
15. A zavolav David jednoho z mládenců, řekl jemu: Přistoupě, oboř se
na něj. Kterýžto udeřil ho, tak že umřel.
16. I řekl jemu David: Krev tvá budiž na hlavu tvou, neboť jsou ústa
tvá svědčila na tebe, řkouce: Já jsem zabil pomazaného Hospodinova.
17. Tedy naříkal David naříkáním tímto nad Saulem a nad Jonatou synem
jeho,
18. (Přikázav však, aby synové Judovi učeni byli stříleti z luku,
jakož psáno v knize Upřímého.):
19. Ó kráso Izraelská, na výsostech tvých zraněni, jakť jsou padli
udatní!
20. Neoznamujtež v Gát, ani toho ohlašujte na ulicích Aškalon, aby se
neveselily dcery Filistinských, a neplésaly dcery neobřezaných.
21. Ó hory Gelboe, ani rosa, ani déšť nespadej na vás, ani tu buď pole
úrodné; nebo tam jest povržen štít udatných, štít Saulův, jako by
nebyl pomazán olejem.
22. Od krve raněných a od tuku udatných lučiště Jonatovo nikdy zpět
neodskočilo, a meč Saulův nenavracoval se prázdný.
23. Saul a Jonata milí a utěšení v životě svém, také při smrti své
nejsou rozloučeni. Nad orlice bystřejší, nad lvy silnější byli.
24. Dcery Izraelské, plačte Saule, kterýž vás odíval červcem dvakrát
barveným rozkošně, kterýž dával ozdoby zlaté na roucha vaše.
25. Ach, jakť jsou padli udatní u prostřed boje? Jonata na výsostech
tvých zabit jest.
26. Velice jsem po tobě teskliv, bratře můj Jonato. Byl jsi mi
příjemný náramně; vzácnější u mne byla milost tvá nežli milost žen.
27. Ach, jakť jsou padli udatní, a zahynula odění válečná.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.