Bible kralická: 2. Samuelova, 10. kapitola

1. Stalo se také potom, že umřel král Ammonitský, a kraloval Chanun
syn jeho po něm.
2. I řekl David: Učiním milosrdenství s Chanunem synem Náhasovým,
jakož otec jeho učinil milosrdenství nade mnou. Tedy poslal David, aby
ho potěšil skrze služebníky své pro otce jeho. I přišli služebníci
Davidovi do země Ammonitských.
3. I řekla knížata Ammonitská k Chanunovi, pánu svému: Cožť se zdá, že
David činí poctivost otci tvému, že poslal k tobě, kteříž by tě
potěšili? Zdaliž ne proto, aby shlédl město a vyšpehoval je, a potom
je podvrátil, poslal David služebníky své k tobě?
4. A tak Chanun vzav služebníky Davidovy, oholil každému půl brady, a
zustřihoval roucha jejich až do polovice, totiž až do zadků jejich, a
propustil je.
5. To když oznámili Davidovi, poslal proti nim, (nebo muži ti zohaveni
byli velice), a řekl jim král: Pobuďte v Jerichu, dokudž neobrostou
brady vaše, potom se navrátíte.
6. Vidouce pak Ammonitští, že se zošklivili Davidovi, poslavše, najali
ze mzdy z Syrie z domu Rohob, a z Syrie Soba dvadcet tisíců pěších, a
od krále Maacha tisíc mužů, a od Istoba dvanácte tisíc mužů.
7. Což uslyšev David, poslal Joába se vším vojskem udatných.
8. A tak vytáhše Ammonitští, šikovali se k boji u brány, Syrští také,
Soba a Rohob, a Istob i Maacha zvláště byli na poli.
9. A protož vida Joáb proti sobě sšikovaný boj s předu i s zadu,
vybrav některé ze všech výborných Izraelských, sšikoval je také proti
Syrským.
10. Ostatek pak lidu dal pod správu Abizai bratra svého, a sšikoval
jej proti Ammonitským.
11. A řekl: Jestliže Syrští budou silnější mne, přispěješ mi na pomoc;
jestliže pak Ammonitští silnější budou tebe, také přispěji, abych
pomohl tobě.
12. Posiliž se, a buďme udatní, bojujíce za lid náš a za města Boha
našeho, Hospodin pak učiní, což se jemu dobře líbiti bude.
13. I přistoupil Joáb s lidem svým k bitvě proti Syrským, a oni utekli
před ním.
14. Tedy Ammonitští vidouce, že utíkají Syrští, utekli i oni před
Abizai a vešli do města. I navrátil se Joáb od Ammonitských a přišel
do Jeruzaléma.
15. Ale Syrští vidouce, že by poraženi byli od Izraele, sebrali se
vespolek.
16. Poslal také Hadarezer a vyvedl Syrské, kteříž bydlejí za řekou, a
přišli k Helam; Sobach pak, hejtman vojska Hadarezerova, vedl je.
17. I oznámeno to Davidovi. Kterýžto shromáždiv všecken lid Izraelský,
přepravil se přes Jordán, a přitáhli k Helam. I sšikovali se Syrští
proti Davidovi, a bojovali proti němu.
18. Tedy utekli Syrští před Izraelem, a porazil David z Syrských sedm
set vozů a čtyřidceti tisíc jezdců. Sobacha také hejtmana vojska toho
ranil, i umřel tu.
19. Když pak viděli všickni králové, kteříž byli při Hadarezerovi, že
jsou poraženi od Izraele, vešli v pokoj s Izraelem a sloužili jemu. A
nesměli již více Syrští táhnouti na pomoc Ammonitským.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.