Bible kralická: 2. Samuelova, 15. kapitola

1. I stalo se potom, že sobě najednal Absolon vozů a koní a padesáte
mužů, kteříž by běhali před ním.
2. A vstávaje ráno Absolon, stával u cesty při bráně, a každého muže,
kterýž, maje při, šel k králi pro rozsouzení, povolával Absolon,
říkaje: Z kterého jsi ty města? A když mu odpověděl: Z toho a z toho
pokolení Izraelského jest služebník tvůj,
3. Řekl jemu Absolon: Hle, tvá pře výborná jest a pravá, ale kdo by tě
vyslyšel, není žádného u krále.
4. Říkal také Absolon: Ó kdyby mne kdo ustanovil soudcím v zemi této,
aby ke mně chodil každý, kdož by měl nesnáz a při, a dopomáhal bych
jemu k spravedlnosti.
5. Ano i když někdo přicházel, klaněje se jemu, vztáhl ruku svou, a
uchopě ho, políbil jej.
6. Činíval pak Absolon tím způsobem všemu Izraelovi, kterýž pro
rozsudek přicházel k králi; a tak obracel k sobě Absolon srdce mužů
Izraelských.
7. Stalo se také po čtyřidcíti letech, že řekl Absolon k králi: Nechť
jdu, prosím, a splním slib svůj v Hebronu, který jsem učinil
Hospodinu.
8. Nebo byl učinil slib služebník tvůj, když jsem bydlil v Gessur v
Syrii, řka: Jestliže mne zase kdy přivede Hospodin do Jeruzaléma, tedy
službu jemu učiním.
9. Jemuž řekl král: Jdi u pokoji. Kterýžto vstav, odšel do Hebronu.
10. I poslal Absolon špehéře do všech pokolení Izraelských, aby řekli:
Když uslyšíte zvuk trouby, rcete: Kralujeť Absolon v Hebronu.
11. S Absolonem pak šlo dvě stě mužů z Jeruzaléma pozvaných, ale šli v
upřímnosti své, aniž co o tom věděli.
12. Poslal také Absolon pro Achitofele Gilonského, rádce Davidova, aby
přišel z města svého Gilo, když měl obětovati oběti. I stalo se
spiknutí veliké, nebo lidu ustavičně přibývalo Absolonovi.
13. V tom přišel posel k Davidovi, řka: Srdce Izraelských obrátilo se
po Absolonovi.
14. Tedy řekl David všechněm služebníkům svým, kteříž byli s ním v
Jeruzalémě: Vstaňte a utecme, sic jinak nemohli bychom ujíti tváři
Absolonovy. Pospěšte, ať odejdeme, aby se neuspíšil, a nezastihl nás,
a neuvalil na nás zlého a nepohubil města ostrostí meče.
15. I řekli služebníci královští králi: Což by koli zvolil pán náš
král, teď jsme služebníci tvoji.
16. A tak vyšel král se vší svou čeledí pěšky; toliko zanechal král
desíti ženin, aby doma hlídaly.
17. Když pak vyšel král a všecken lid pěšky, postavili se na jednom
místě zdaleka.
18. I šli všickni služebníci při něm; též všickni Cheretejští a
všickni Peletejští, i všickni Gittejští, šest set mužů, kteříž přišli
pěšky z Gát, šli před králem.
19. Tedy řekl král k Ittai Gittejskému: Proč ty také jdeš s námi?
Navrať se a zůstaň při králi; nebo cizozemec jsi, kterýž se tudíž zase
odbéřeš k místu svému.
20. Nedávnos přišel, a již bych dnes tebou pohnouti měl, abys s námi
chodil? Jáť zajisté půjdu, kdež mi se nahodí. Navratiž se a zprovoď
zase bratří své, a budiž s tebou milosrdenství a pravda.
21. Odpovídaje pak Ittai králi, řekl: Živť jest Hospodin a živť jest
pán můj král, že na kterémkoli místě bude pán můj král, buď mrtev aneb
živ, tuť bude i služebník tvůj.
22. I řekl David k Ittai: Podiž a přejdi. I přešel Ittai Gittejský a
všickni muži jeho, i všecky dítky, kteréž byly s ním.
23. Tedy plakala všecka země hlasem velikým, i všecken lid
přecházející. A tak přešel král potok Cedron; i všecken lid přešel
proti cestě vedoucí na poušť.
24. A aj, byl také Sádoch a všickni Levítové s ním, nesouce truhlu
smlouvy Boží; i postavili truhlu Boží. Šel pak i Abiatar, a stál,
dokudž všecken ten lid nepřešel z města.
25. I řekl král Sádochovi: Dones zase truhlu Boží do města. Jestližeť
najdu milost před očima Hospodinovýma, přivedeť mne zase, a ukážeť mi
ji i příbytek svůj.
26. Pakliť řekne takto: Nelíbíš mi se, aj, teď jsem, nechť mi učiní,
což se mu dobrého vidí.
27. Řekl ještě král Sádochovi knězi: Zdaliž ty nejsi vidoucí? Navratiž
se do města u pokoji, Achimaas pak syn tvůj, a Jonata syn Abiatarův,
dva synové vaši, budou s vámi.
28. Hle, já pobudu na rovinách pouště, dokudž nepřijde poselství od
vás, skrze něž by mi oznámeno bylo.
29. A tak donesl zase Sádoch a Abiatar truhlu Boží do Jeruzaléma, a
zůstali tam.
30. Ale David šel vzhůru k vrchu hory Olivetské, vstupuje a pláče,
maje přikrytou hlavu svou; šel pak bos. Všecken také lid, kterýž byl s
ním, přikryl jeden každý hlavu svou, a šli, ustavičně plačíce.
31. Tedy povědíno Davidovi, že Achitofel jest s těmi, kteříž se spikli
s Absolonem. I řekl David: Zruš, prosím, ó Hospodine, radu
Achitofelovu.
32. I stalo se, jakž přišel David na vrch hory, aby se tam pomodlil
Bohu, aj, potkal se s ním Chusai Architský, maje roztržené roucho své
a hlavu prstí posypanou.
33. I řekl jemu David: Půjdeš-li se mnou, budeš mi břemenem.
34. Pakli se navrátíš do města a díš k Absolonovi: Služebníkem tvým
budu, ó králi, služebníkem zajisté otce tvého byl jsem již zdávna, již
pak budu služebníkem tvým, tedy zrušíš radu Achitofelovu.
35. Však tam budou s tebou Sádoch a Abiatar kněží. Protož cožkoli
uslyšíš z domu králova, oznámíš Sádochovi a Abaitarovi kněžím.
36. Aj, tam s nimi jsou dva synové jejich, Achimaas Sádochův a Jonata
Abiatarův, po nichž mi vzkážete, což byste koli uslyšeli.
37. Šel tedy Chusai, přítel Davidův do města; Absolon také přijel do

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.