Bible kralická: 2. Samuelova, 2. kapitola

1. I stalo se potom, že se David tázal Hospodina, řka: Mám-li jíti do
některého města Judského? Jemuž odpověděl Hospodin: Jdi. I řekl David:
Kam mám jíti? Odpověděl: Do Hebronu.
2. A protož bral se tam David, ano i obě manželky jeho, Achinoam
Jezreelská, a Abigail žena někdy Nábale Karmelského.
3. Muže také své, kteříž s ním byli, pojal David, jednoho každého s
čeledí jeho, a bydlili v městech Hebronských.
4. I přišli muži Judští, a pomazali tam Davida za krále nad domem
Judským. Oznámili také Davidovi, řkouce: Muži Jábes Galád, oni
pochovali Saule.
5. Tedy poslav David posly k mužům Jábes Galád, řekl jim: Požehnaní
jste vy před Hospodinem, že jste učinili to milosrdenství pánu svému
Saulovi, pochovavše ho.
6. Protož nyní učiniž s vámi Hospodin milosrdenství a pravdu; ano i
jáť s vámi učiním milost, kteříž jste to učinili.
7. A tak tedy posilňtež rukou svých a buďtež stateční; nebo ač umřel
pán váš Saul, však již mne pomazali dům Judův za krále nad sebou.
8. Abner pak syn Nerův, hejtman vojska Saulova, vzal Izbozeta syna
Saulova a uvedl ho do Mahanaim.
9. A ustavil ho králem nad Galád a nad Assur, a nad Jezreel, a nad
Efraimem, a nad Beniaminem, i nade vším Izraelem.
10. Ve čtyřidcíti letech byl Izbozet syn Saulův, když počal kralovati
nad Izraelem, a kraloval dvě létě. (Toliko dům Judův přídržel se
Davida.
11. A byl počet dnů, v nichž byl David králem v Hebronu nad domem
Judovým, sedm let a šest měsíců.)
12. Potom vytáhl Abner syn Nerův, a služebníci Izbozeta syna Saulova z
Mahanaim do Gabaon.
13. Joáb také syn Sarvie a služebníci Davidovi vytáhše, potkali se s
nimi právě u rybníka Gabaon. I pozůstali tito u rybníka s strany
jedné, oni pak u rybníka s druhé strany.
14. Tedy řekl Abner Joábovi: Nechť vystoupí nyní mládenci a pohrají
před námi. I řekl Joáb: Nechť vystoupí.
15. A tak vystoupili a vyšli v rovném počtu, dvanácte z Beniamina, z
strany Izbozeta syna Saulova, a dvanácte z služebníků Davidových.
16. Kteřížto ujavše jeden každý za hlavu bližního svého, vrazil meč
svůj v bok tovaryše svého, i padli spolu. Protož nazváno jest místo to
Helkat Hassurim, a jest v Gabaon.
17. I byla bitva velmi veliká v ten den, a poražen jest Abner i muži
Izraelští od služebníků Davidových.
18. Byli tu také tři synové Sarvie: Joáb, Abizai a Azael. Azael pak
byl čerstvý na nohy své jako srna v poli.
19. I honil Azael Abnera, a neuhnul se na pravo ani na levo, běže za
Abnerem.
20. Ohlédl se pak Abner zpátkem a řekl: Ty-li jsi Azael? Odpověděl:
Jsem.
21. Tedy řekl mu Abner: Uchyl se na pravo aneb na levo, a jmi sobě
jednoho z mládenců těch, a vezmi sobě kořisti jeho. Ale nechtěl Azael
uchýliti se od něho.
22. Ještě znovu Abner řekl Azaelovi: Uchyl se ode mne, sic jináč
přirazím tě až k zemi, a jak bych směl pohleděti na Joába bratra
tvého?
23. Když pak nechtěl ustoupiti, uhodil ho Abner kopím pod páté žebro,
tak že vyniklo kopí hřbetem jeho; a padl tu na tom místě, na kterémž i
umřel. A kdožkoli přicházeli k místu, na němž padl Azael a umřel,
zastavovali se.
24. Ale Joáb a Abizai honili Abnera. Slunce pak již bylo zapadlo, když
oni přišli ku pahrbku Amma, jenž jest naproti Giach, cestou k poušti
Gabaon.
25. Tedy sešli se synové Beniamin za Abnerem, a jsouce spolu v houfu,
postavili se na vrchu pahrbku jednoho.
26. Odkudž zavolal Abner na Joába, řka: Zdaliž bez přestání sžírati
bude meč tvůj? Nevíš-liž, že hořkost bývá naposledy? Dokudž tedy
nerozkážeš lidu navrátiti se od honění bratří svých?
27. I řekl Joáb: Živť jest Bůh, že kdybys byl nemluvil, hned ráno byl
by odšel lid, jeden každý nechaje honění bratra svého.
28. Tedy zatroubil Joáb v troubu, a zastavil se všecken lid, a
nehonili více Izraele, aniž více bojovali.
29. A tak Abner i lid jeho šli přes pole celou tu noc, a přepravili se
přes Jordán, a prošedše všecku Betoron, přišli do Mahanaim.
30. Ale Joáb navrátiv se od honění Abnera, shromáždil všecken lid, a
nedostávalo se z služebníků Davidových devatenácti mužů a Azaele.
31. Služebníci pak Davidovi zbili z Beniaminských a z mužů Abnerových

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.