Bible kralická: 2. Samuelova, 21. kapitola

1. Byl pak hlad za dnů Davidových tři léta pořád. I hledal David tváři
Hospodinovy. Jemuž řekl Hospodin: Pro Saule a pro dům jeho vražedlný,
nebo zmordoval Gabaonitské.
2. Tedy povolav král Gabaonitských, mluvil k nim. (Gabaonitští pak
nebyli z synůIzraelských, ale z ostatků Amorejských, jimž ačkoli byli
synové Izraelští přísahou se zavázali, však Saul usiloval je
vypléniti, v horlivosti své pro syny Izraelské a Judské.)
3. A řekl David Gabaonitským: Což vám učiním a čím vás spokojím,
abyste dobrořečili dědictví Hospodinovu?
4. Odpověděli jemu Gabaonitští: Není nám o stříbro ani o zlato činiti
s Saulem a domem jeho, ani o bezživotí někoho z Izraele. I řekl:
Cožkoli díte, učiním vám.
5. Kteříž řekli králi: Muže toho, kterýž vyhubil nás, a kterýž ukládal
o nás, vyhladíme, aby nezůstal v žádných končinách Izraelských.
6. Nechť jest nám dáno sedm mužů z jeho synů, a zvěsíme je Hospodinu u
Gabaa Saulova, kteréhož byl vyvolil Hospodin. I řekl král: Já dám.
7. Odpustil pak král Mifibozetovi synu Jonaty, syna Saulova, pro
přísahu Hospodinovu, kteráž byla mezi nimi, mezi Davidem a Jonatou
synem Saulovým.
8. Ale vzal král dva syny Rizpy dcery Aja, kteréž porodila Saulovi,
Armona a Mifibozeta, a pět synů sestry Míkol dcery Saulovy, kteréž
byla porodila Adrielovi synu Barzillai Molatitského.
9. I vydal je v ruku Gabaonitských, kteréž zvěšeli na hoře před
Hospodinem. A tak kleslo těch sedm spolu, a zbiti jsou při začátku
žně, když počínali žíti ječmene.
10. Rizpa pak, dcera Aja, vzavši žíni, prostřela ji sobě na skále při
začátku žně, dokudž nepršel na ně déšť s nebe, a nedala ptákům
nebeským sedati na ně ve dne, ani přicházeti zvěři polní v noci.
11. Tedy oznámeno jest Davidovi, co učinila Rizpa dcera Aja, ženina
Saulova.
12. Protož odšed David, vzal kosti Saulovy a kosti Jonaty syna jeho od
starších Jábes Galád, kteříž byli je ukradli na ulici Betsan, kdežto
byli je zvěšeli Filistinští v ten den, když porazili Filistinští Saule
v Gelboe.
13. Vzal, pravím, odtud kosti Saulovy a kosti Jonaty syna jeho; i
kosti těch, kteříž zvěšeni byli, sebrali.
14. A pochovali je s kostmi Saulovými a Jonaty syna jeho, v zemi
Beniamin, v Sela, v hrobě Cis otce jeho; a učinili všecko, což byl
přikázal král, a potom slitoval se Bůh nad zemí.
15. Vznikla pak opět válka Filistinských proti Izraelovi. I vytáhl
David a služebníci jeho s ním, a bili se s Filistinskými, tak že ustal
David.
16. Tedy Izbibenob, kterýž byl z synů jednoho obra, (jehož kopí hrot
vážil tři sta lotů oceli, a měl připásaný k sobě meč nový), myslil
zabiti Davida.
17. Ale retoval ho Abizai syn Sarvie, a raniv toho Filistinského,
zabil jej. Protož muži Davidovi přisáhli, řkouce jemu: Nepůjdeš více s
námi do boje, abys nezhasil svíce Izraelské.
18. Opět byla válka v Gob s Filistinskými. Tehdáž Sibbechai Chusatský
zabil Sáfu, kterýž byl z synů téhož obra.
19. Byla ještě i jiná válka s Filistinskými v Gob, kdež Elchánan syn
Járe Oregim Betlémský zabil bratra Goliáše Gittejského, u jehož kopí
bylo dřevo jako vratidlo tkadlcovské.
20. Potom byla také válka v Gát. A byl tam muž veliké postavy, kterýž
měl u rukou a u noh po šesti prstech, všech čtyřmecítma, a byl také
syn toho obra.
21. Ten když haněl Izraele, zabil ho Jonata, syn Semmaa bratra
Davidova.
22. Ti čtyři byli synové jednoho obra v Gát, kteříž padli od ruky

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.