Bible kralická: 2. Samuelova, 4. kapitola

1. A když uslyšel Izbozet syn Saulův, že umřel Abner v Hebronu,
zemdlely ruce jeho, a všecken lid Izrael byl předěšen.
2. Měl pak syn Saulův dva muže hejtmany nad dráby, jméno jednoho
Baana, a jméno druhého Rechab, synové Remmona Berotského z synů
Beniamin; nebo i Berot počítá se v Beniaminovi.
3. Utekli pak byli Berotští do Gittaim, a byli tam pohostinu až do
toho dne.
4. Měl také byl Jonata syn Saulův syna chromého na nohy, (nebo když
byl v pěti letech a přišla pověst o Saulovi a Jonatovi z Jezreel,
vzavši ho chůva jeho, utíkala, a když pospíchala utíkajici, on upadl a
okulhavěl), jehož jméno Mifibozet.
5. A odšedše synové Remmona Berotského, Rechab a Baana, vešli o
poledni do domu Izbozetova. On pak spal na lůžku poledním.
6. A aj, když vešli až do domu, jako by bráti měli obilé, ranili ho v
páté žebro, Rechab a Baana bratr jeho, a utekli.
7. Nebo když byli vešli do domu, a on spal na lůžku svém v pokojíku
svém, kdež léhal, probodli jej a zabili, a sťavše hlavu jeho, vzali
ji, a šli cestou po pustinách celou tu noc.
8. I přinesli hlavu Izbozetovu k Davidovi do Hebronu a řekli králi:
Aj, hlava Izbozeta syna Saulova, nepřítele tvého, kterýž hledal
bezživotí tvého. Hle, pomstil dnes Hospodin pána mého krále nad Saulem
i semenem jeho.
9. Tedy odpovídaje David Rechabovi a Baanovi bratru jeho, synům
Remmona Berotského, řekl jim: Živť jest Hospodin, kterýž vysvobodil
duši mou ze všech úzkostí,
10. Kdyžť jsem toho, kterýž mi oznámil, řka: Aj, Saul zahynul, (ješto
se jemu zdálo, že veselé noviny zvěstuje), vzal a zabil jsem ho v
Sicelechu, jemuž se zdálo, že ho budu darovati za poselství:
11. Čím pak více lidi bezbožné, kteříž zamordovali muže spravedlivého
v domě jeho na ložci jeho? A nyní, zdaliž nebudu vyhledávati krve jeho
z ruky vaší, a nevyhladím vás z země?
12. I rozkázal David služebníkům, aby je zbili. I zutínali jim ruce i
nohy jejich, a pověsili u rybníka při Hebronu. Hlavu pak Izbozetovu
vzavše, pochovali v hrobě Abnerově v Hebronu.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.