Bible kralická: 2. Samuelova, 6. kapitola

1. Tedy sebral opět David výborného lidu z Izraele třidceti tisíc.
2. A vstav, šel David i všecken lid, kterýž byl s ním, z Bála Judova,
aby přinesli odtud truhlu Boží, při kteréž se vzývá jméno, jméno
Hospodina zástupů, sedícího nad cherubíny.
3. I vstavili truhlu Boží na nový vůz, vzavše ji z domu Abinadabova,
kterýž byl na pahrbku. Uza pak a Achio, synové Abinadabovi, spravovali
ten vůz nový.
4. A tak vzali ji z domu Abinadabova, kterýž byl na pahrbku, jdouce s
truhlou Boží; Achio pak šel před truhlou.
5. Ale David i všecken dům Izraelský hrali před Hospodinem na
všelijaké nástroje z dříví cedrového, totiž na harfy, loutny, bubny,
husličky, a na cymbály.
6. A když přišli k humnu Náchonovu, vztáhl ruku svou Uza k truhle Boží
a pozdržel jí, nebo uchýlili se volové.
7. Protož rozhněval se Hospodin na Uzu, a zabil ho Bůh pro
neprozřetelnost; i umřel tu u truhly Boží.
8. Tedy zkormoutil se David, proto že se Hospodin tak přísně obořil na
Uzu. I nazváno to místo Peres Uza až do tohoto dne.
9. A boje se David Hospodina v ten den, řekl: Kterakž má vjíti ke mně
truhla Hospodinova?
10. Pročež David nechtěl přenésti k sobě truhly Hospodinovy do města
svého, ale způsobil to, aby se obrátila do domu Obededoma Gittejského.
11. I pobyla truhla Hospodinova v domě Obededoma Gittejského za tři
měsíce, a požehnal Hospodin Obededomovi i všemu domu jeho.
12. V tom povědíno jest králi Davidovi, že požehnal Hospodin domu
Obededomovu i všemu, což má, pro truhlu Boží. Tedy odšed David,
přenesl truhlu Boží z domu Obededomova do města Davidova s veselím.
13. A když poodešli ti, kteříž nesli truhlu Hospodinovu, na šest
kroků, obětoval voly a tučný dobytek.
14. David pak poskakoval ze vší síly před Hospodinem, a byl oblečen
David v efod lněný.
15. A tak David i všecken dům Izraelský provázeli truhlu Hospodinovu s
plésáním a zvukem trouby.
16. Stalo se pak, když truhla Hospodinova vcházela do města Davidova,
že Míkol dcera Saulova vyhlídala z okna, a viduci krále Davida
plésajícího a poskakujícího před Hospodinem, pohrdla jím v srdci svém.
17. A když přinesli truhlu Hospodinovu, postavili ji na místě jejím u
prostřed stanu, kterýž jí byl David rozbil; a obětoval David před
Hospodinem oběti zápalné i pokojné.
18. Zatím když přestal David obětovati obětí zápalných a pokojných,
dal požehnání lidu ve jménu Hospodina zástupů.
19. Dal také všemu lidu a všemu množství Izraelskému, od muže až do
ženy, jednomu každému jeden pecník chleba a kus masa, a vína láhvici
jednu. I odšel všecken lid, jeden každý do domu svého.
20. Potom navracoval se David, aby dal požehnání domu svému. I vyšla
Míkol dcera Saulova vstříc Davidovi, a řekla: Jak slavný byl dnes král
Izraelský, kterýž se odkrýval dnes před děvkami služebníků svých, tak
jako se odkrývá jeden z lehkomyslných!
21. I řekl David k Míkol: Před Hospodinem, (kterýž mne vyvolil nad
otce tvého a nad všecken dům jeho, přikázav mi, abych byl vývodou lidu
Hospodinova, totiž Izraele), plésal jsem a plésati budu před
Hospodinem.
22. Anobrž čím se ještě více opovrhu nežli tuto, a ponížím se u sebe
sám, tím i u těch děvek, o nichž jsi mluvila, i u těch, pravím,
slavnější budu.
23. Protož Míkol dcera Saulova neměla žádného plodu až do dne smrti

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.