Bible kralická: 2. Samuelova, 7. kapitola

1. I stalo se, že když král seděl v domě svém, a Hospodin jemu dal
odpočinutí vůkol přede všemi nepřátely jeho,
2. Řekl král Nátanovi proroku: Pohleď medle, já bydlím v domě
cedrovém, truhla pak Boží přebývá mezi kortýnami.
3. I dí Nátan králi: Cožkoli jest v srdci tvém, jdi, učiň, nebo
Hospodin s tebou jest.
4. Potom té noci stalo se slovo Hospodinovo k Nátanovi, řkoucí:
5. Jdi a pověz služebníku mému Davidovi: Takto praví Hospodin: Zdaliž
ty mi stavěti budeš dům, v kterémž bych přebýval?
6. Poněvadž jsem nebydlil v domě od toho dne, jakž jsem vyvedl syny
Izraelské z Egypta, až do dne tohoto, ale přecházel jsem s stánkem a
příbytkem sem i tam.
7. Nadto kudyž jsem koli chodil se všechněmi syny Izraelskými, zdali
jsem jedno slovo řekl kterému z soudců Izraelských, kterémuž jsem
přikázal pásti lid svůj Izraelský, řka: Proč jste mi neustavěli domu
cedrového?
8. Protož nyní toto díš služebníku mému Davidovi: Takto praví Hospodin
zástupů: Jáť jsem tě vzal z ovčince od stáda, abys byl vývodou lidu
mého Izraelského.
9. A býval jsem s tebou všudy, kamž jsi koli se obracel; všecky také
nepřátely tvé vyhladil jsem před tváří tvou, a učinil jsem tobě jméno
veliké, jako jméno vyvýšených na zemi.
10. Způsobím tolikéž místo lidu svému Izraelskému, a vštípím jej, a
bydliti bude v místě svém a nepohne se více, aniž ho budou více
trápiti lidé nešlechetní jako prvé,
11. Hned od toho dne, jakž jsem ustanovil soudce nad lidem svým
Izraelským, až jsem teď dal odpočinutí tobě přede všemi nepřátely
tvými. Přesto oznamujeť Hospodin, že on sám tobě dům vzdělá.
12. Když se vyplní dnové tvoji, a usneš s otci svými, vzbudím símě tvé
po tobě, kteréž vyjde z života tvého, a utvrdím království jeho.
13. Onť ustaví dům jménu mému, a já utvrdím trůn království jeho až na
věky.
14. Já budu jemu otcem, a on mi bude synem. Kterýž když zhřeší,
trestati ho budu metlou lidskou a ranami synů lidských.
15. Ale milosrdenství mé nebude odjato od něho, tak jako jsem je odjal
od Saule, kteréhož jsem zahnal od tváři tvé.
16. A tak utvrzen bude dům tvůj a království tvé až na věky před
tebou, a trůn tvůj bude stálý až na věky.
17. Vedlé všech slov těchto, a podlé všeho vidění tohoto, tak mluvil
Nátan Davidovi.
18. Tedy všed král David, posadil se před Hospodinem a řekl: Kdo jsem
já, Panovníče Hospodine, a jaký jest dům můj, že jsi mne přivedl v ta
místa.
19. Nýbrž ještěť se to málo vidělo, Panovníče Hospodine, že jsi také
mluvil i o domu služebníka svého na dlouhé časy, ješto jest to povaha
lidská, Panovníče Hospodine.
20. Ale což již více má mluviti David před tebou? Však ty znáš
služebníka svého, Panovníče Hospodine.
21. Pro slovo své a podlé srdce svého činíš všecky tyto věci veliké, v
známost je uvodě služebníku svému.
22. (Protož zveleben jsi Hospodine Bože, nebo není tobě rovného,
anobrž není žádného Boha kromě tebe), podlé toho všeho, jakž jsme
slýchali ušima svýma.
23. Kdo tedy jest jako lid tvůj, jako Izrael, který národ na zemi,
jehož by Bůh šel, aby jej sobě vykoupil za lid, a dobyl sobě jména, a
učinil tobě, ó Izraeli, tyto veliké věci a hrozné v zemi tvé, před
oblíčejem lidu svého, kterýž jsi sobě vysvobodil z Egypta, z pohanstva
bohů jejich?
24. A vzdělal jsi sobě lid svůj Izraelský, sobě v lid až na věky, a
protož, Hospodine, jsi jejich Bohem.
25. Nyní tedy, Hospodine Bože, slovo to, jímž jsi se zamluvil
služebníku svému a domu jeho, naplniž je až na věky, a učiň tak, jakž
jsi mluvil,
26. Tak aby zvelebováno bylo jméno tvé až na věky, když se říkati
bude: Hospodin zástupů jest Bůh nad Izraelem, a dům služebníka tvého
Davida aby byl stálý před oblíčejem tvým.
27. Nebo ty, Hospodine zástupů, Bože Izraelský, zjevil jsi mně
služebníku svému, řka: Dům ustavím tobě. Protož usoudil služebník tvůj
v srdci svém, aby se modlil tobě modlitbou touto.
28. A tak již, Panovníče Hospodine, ty sám jsi Bůh, a slova tvá jsou
pravda, jimiž jsi zaslíbil služebníku svému dobré věci tyto.
29. Již tedy rač požehnati domu služebníka svého, aby trval na věky

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.