Bible kralická: 2. Samuelova, 8. kapitola

1. Stalo se potom, že porazil David Filistinské, a zemdlil je; i vzal
David Meteg Amma z ruky Filistinských.
2. Porazil také Moábské a změřil je provazcem, na zemi je
rozprostíraje; a odměřil jich dva provazce k zbití a celý provazec k
živení. I učiněni jsou Moábští Davidovi služebníci, a dávali jemu
plat.
3. Porazil též David Hadadezera syna Rohobova, krále Soba, když byl
vytáhl, aby rozšířil končiny své až k řece Eufraten.
4. A pobral mu David tisíc vozů a sedm set jezdců, a dvadceti tisíc
mužů pěších, a zpodřezoval David žily všechněm koňům vozníkům; toliko
zanechal z nich ke stu vozům.
5. Přitáhli pak byli Syrští od Damašku na pomoc Hadadezerovi králi
Soba, ale David porazil z Syrských dvamecítma tisíc mužů.
6. Tedy osadil David stráží Syrii Damašskou, a byli Syrští služebníci
Davidovi, dávajíce plat; nebo zachovával Hospodin Davida, kamžkoli se
obrátil.
7. Pobral také David štíty zlaté, kteréž měli služebníci Hadadezerovi,
a přinesl je do Jeruzaléma.
8. Z Betach též a z Berot, měst Hadadezerových, nabral král David
velmi mnoho mědi.
9. A když uslyšel Tohi král Emat, že porazil David všecko vojsko
Hadadezerovo,
10. Poslal Tohi Jorama syna svého k králi Davidovi, aby ho pozdravil
přátelsky, a spolu s ním se radoval z toho, že šťastně bojoval s
Hadadezerem, a porazil ho; (nebo Hadadezer vedl válku proti Tohi).
Kterýžto přinesl s sebou nádoby stříbrné, též nádoby zlaté a nádoby
měděné.
11. Ty také obětoval král David Hospodinu s stříbrem a zlatem
posvěceným ze všech národů, kteréž podmanil,
12. Totiž z Syrských a Moábských, též z synů Ammon a z Filistinských,
i z Amalechitských a z kořistí Hadadezera syna Rohobova, krále Soba.
13. Zvelebil také David své jméno, když se navracoval od pobití
osmnácti tisíců Syrských v údolí solnatém.
14. Protož i nad Idumejskými stráž postavil, všecku krajinu Idumejskou
stráží osadiv. I učiněni jsou všickni Idumejští služebníci Davidovi;
nebo zachovával Hospodin Davida, kamž se koli obrátil.
15. I kraloval David nade vším Izraelem, a činil David soud a
spravedlnost všemu lidu svému.
16. Joáb pak syn Sarvie byl nad vojskem, a Jozafat syn Achiludův
kancléřem;
17. Sádoch také syn Achitobův a Achimelech syn Abiatarův kněžími, a
Saraiáš písařem.
18. Benaiáš pak syn Joiadův byl nad Cheretejskými a Peletejskými, a
synové Davidovi knížaty.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.