Bible kralická: 2. Samuelova, 9. kapitola

1. Tedy řekl David: Jest-li ještě kdo pozůstalý z domu Saulova, abych
jemu učinil milosrdenství pro Jonatu?
2. Byl pak služebník domu Saulova, jehož jméno bylo Síba. I zavolali
ho k Davidovi. I řekl král jemu: Ty-li jsi Síba? Odpověděl: Jsem
služebník tvůj.
3. Řekl jemu král: Jest-liž ještě kdo z domu Saulova, abych jemu
učinil milosrdenství Boží? Odpověděl Síba králi: Ještě jest syn
Jonatův chromý na nohy.
4. I řekl jemu král: Kdež jest? Odpověděl Síba králi: Tam jest v domě
Machiry, syna Amielova v Lodebar.
5. Protož poslav král David, vzal ho z domu Machiry, syna Amielova z
Lodebar.
6. A když přišel Mifibozet syn Jonaty, syna Saulova, k Davidovi, padl
na tvář svou a poklonil se. I řekl David: Mifibozete. Kterýž
odpověděl: Aj, služebník tvůj.
7. Řekl jemu David: Neboj se, nebo jistě učiním s tebou milosrdenství
pro Jonatu otce tvého, a navrátím tobě všecka pole Saule otce tvého, a
ty jídati budeš za stolem mým vždycky.
8. Kterýž pokloniv se, řekl: Co jest služebník tvůj, že jsi se ohlédl
na psa mrtvého, jakýž jsem já?
9. Zatím povolal král Síby, služebníka Saulova a řekl jemu: Cožkoli
měl Saul i všecka čeled jeho, to jsem dal synu pána tvého.
10. Budeš tedy jemu spravovati rolí, ty i synové tvoji i služebníci
tvoji, a snášeti budeš, aby měl syn pána tvého pokrm, kterýž by jedl,
ale Mifibozet syn pána tvého jídati bude vždycky za stolem mým. (Měl
pak Síba patnácte synů a dvadceti služebníků.)
11. Odpověděl Síba králi: Vedlé všeho, jakž přikázal pán můj král
služebníku svému, tak učiní služebník tvůj, ačkoli i Mifibozet mohl by
jídati za stolem mým jako jeden z synů královských.
12. Měl také Mifibozet syna malého, jemuž jméno bylo Mícha; a všickni,
kteříž bydlili v domě Síbově, byli za služebníky Mifibozetovi.
13. A tak Mifibozet zůstával v Jeruzalémě, proto že vždycky za stolem
královským jídal; a byl kulhavý na obě noze.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.