Bible kralická: Abdiáš, 1. kapitola

1. Vidění Abdiášovo. Takto praví Panovník Hospodin o zemi Idumejské:
Pověst jsme slyšeli od Hospodina, a legáta k národům vyslaného: Nuže,
povstaňmež k boji proti ní.
2. Aj, způsobím to, abys byl nejšpatnější mezi národy, a abys byl v
náramném pohrdání.
3. Pýcha srdce tvého zklamá tě, ó ty, kterýž bydlíš v rozsedlinách
skalních, v převysokém obydlí svém, říkaje v srdci svém: Kdož by mne
strhl na zem?
4. Bys pak vysoko udělal jako orlice, nýbrž bys mezi hvězdami položil
hnízdo své, i odtud strhnu tě, praví Hospodin.
5. Kterak jsi popléněn? Zdali zloději přišli na tebe? Zdali loupežníci
noční? Zdaliž by kradli přes spotřebu svou? Kdyby ti, kteříž zbírají
víno, přišli na tebe, zdaž by nepozůstavili aspoň paběrků?
6. Jakť jsou vystiženy věci Ezau, vyhledáni pokladové jeho!
7. Až ku pomezí vystrčí tě všickni, s kterýmiž smlouvu máš; podvedou
tě, zmocní se tebe ti, s nimiž pokoj máš; náchlebníci tvoji udělajíť
ránu zrádně, již nebude lze vyrozuměti.
8. Zdaliž v ten den, praví Hospodin, nevyhladím moudrých z země
Idumejské, a rozumných s hory Ezau?
9. I budou se děsiti udatní tvoji, ó Temane, proto, že poraženi
jsouce, vypléněni budou všickni s hory Ezau.
10. Pro nátisk bratru tvému Jákobovi činěný přikryje tě hanba, a
vypléněn budeš na věčnost.
11. Stál jsi v ten den naproti, a když zajímali cizí vojsko jeho, a
když cizozemci vcházeli do bran jeho, a o Jeruzalém metali losy, ty
jsi také byl jako jeden z nich.
12. Nedívejž se tedy na den bratra svého, na den zajetí jeho, aniž se
vesel nad syny Judskými v den zahynutí jejich, aniž pyšně mluv ústy
svými v den uzkosti.
13. Nevcházej do brány lidu mého v den bídy jejich, aniž se dívej
trápení jeho v den bídy jeho, a nechtěj sahati na statek jeho v den
bídy jeho.
14. Aniž stůj při mezeře, abys hubil ty, kteříž z nich ucházejí, aniž
vydávej nepříteli v moc těch, kteříž z nich pozůstali v den úzkosti.
15. Nebo blízko jest den Hospodinův proti všechněm těm národům. Jakž
jsi činil, tak se stane tobě, odplata tvá navrátí se na hlavu tvou.
16. Nebo poněvadž vy na mé hoře svaté píti bedete, nadtoť píti budou
všickni národové ustavičně. Píti, pravím, a požírati budou, až budou,
jako by jich nebylo.
17. Na hoře pak Sion bude vysvobození, a bude svatá, a tak dědičně
držeti bude dům Jákobův dědictví svá.
18. I bude dům Jákobův oheň, a dům Jozefův plamen, dům pak Ezau plevy,
i rozpálí se na ně a sehltí je, aniž kdo pozůstane z domu Ezau; nebo
Hospodin mluvil.
19. A tak děditi budou v krajině polední s horou Ezau, i v rovině s
Filistinskými; vládnouti také budou krajinou Efraimovou i krajinou
Samařskou, a Beniaminovou i Galádskou.
20. I zajaté vojsko toto synů Izraelských v tom, což bylo Kananejských
až do Sarepty, zajatí pak Jeruzalémští v tom, což jest na konci
panství, děditi budou s městy na poledne.
21. I vstoupí vysvoboditelé na horu Sion, aby soudili horu Ezau, a tak
bude Hospodinovo království.

Příspěvek byl publikován v rubrice Abdiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.