Bible kralická: Aggeus, 1. kapitola

1. Léta druhého Daria krále, měsíce šestého, prvního dne téhož měsíce,
stalo se slovo Hospodinovo skrze Aggea proroka k Zorobábelovi synu
Salatielovu, knížeti Judskému, a k Jozue synu Jozadakovu, knězi
nejvyššímu, řkoucí:
2. Takto dí Hospodin zástupů, řka: Lid tento praví, že nepřišel čas,
čas, v němž by dům Hospodinův staven byl.
3. Pročež stalo se slovo Hospodinovo skrze Aggea proroka, řkoucí:
4. Jest-liž vám čas, abyste vy seděli v domích svých taflovaných, a
dům tento pustý stál?
5. Protož nyní takto praví Hospodin zástupů: Přiložte srdce své k
cestám svým.
6. Sejete mnoho, a shromažďujete málo; jíte, ale nebýváte nasyceni;
pijete, ale neuhašujete žízně; obláčíte se, ale žádný nemůže se
zahříti; a ten, kdož sobě mzdu shromažďuje, shromažďuje ji do pytlíka
děravého.
7. Takto praví Hospodin zástupů: Přiložte srdce své k cestám svým.
8. Vstupte na tuto horu, a svezouce dříví, stavějte dům tento, i
oblíbím sobě to, a budu oslaven, praví Hospodin.
9. Patříte na mnoho, a aj, maličko jest, a což vnášíte do domu, já to
rozdmychuji. Proč se to děje? dí Hospodin zástupů. I pro dům můj, že
pustý jest, ješto vy jeden každý pečlivi jste o dům svůj.
10. Protož zavřelo se nebe nad vámi, aby nedávalo rosy, země také
zavřela se, aby nevydávala úrody své.
11. A tak zavolal jsem sucha na zemi tuto, a na tyto hory, i na obilé,
i na víno, a na olej, i na to, což by měla vydávati země, i na lidi, i
na dobytek, i na všecku práci rukou.
12. I uposlechl Zorobábel syn Salatielův, a Jozue syn Jozadakův, kněz
nejvyšší, i všickni ostatkové lidu hlasu Hospodina Boha svého, a slov
Aggea proroka, poněvadž jej poslal Hospodin Bůh jejich; nebo se bál
lid tváři Hospodinovy.
13. Tedy Aggeus posel Hospodinův mluvil lidu v poselství Hospodinovu,
řka: Já s vámi jsem, praví Hospodin.
14. V tom vzbudil Hospodin ducha Zorobábele syna Salatielova, knížete
Judského, a ducha Jozue syna Jozadakova, kněze nejvyššího, a ducha
ostatků všeho lidu, a přišedše, dělali dílo v domě Hospodina zástupů,
Boha svého.
15. (2:1) Dne dvadcátého čtvrtého, měsíce šestého, léta druhého Daria
krále.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aggeus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.