Bible kralická: Aggeus, 2. kapitola

1. (2:2) Měsíce sedmého, dvadcátého prvního dne téhož měsíce, stalo se
slovo Hospodinovo skrze Aggea proroka, řkoucí:
2. (2:3) Mluv nyní k Zorobábelovi synu Salatielovu, knížeti Judskému,
a Jozue synu Jozadakovu, knězi nejvyššímu, i k ostatkům lidu, řka:
3. (2:4) Kdo jest mezi vámi pozůstalý, ješto viděl dům ten v slávě
jeho první? A jaký vy jej nyní vidíte? Zdaliž není proti onomu jako
nic před očima vašima?
4. (2:5) A však nyní posilň se Zorobábeli, praví Hospodin, posilň se i
Jozue synu Jozadakův, kněže nejvyšší, a posilň se všecken lide země
této, praví Hospodin, a dodělejte; nebo já s vámi jsem, praví Hospodin
zástupů,
5. (2:6) Podlé slova, jímž jsem smlouvu učinil s vámi, když jste
vycházeli z Egypta. Důch také můj stane u prostřed vás, nebojtež se.
6. (2:7) Nebo takto praví Hospodin zástupů: Po malém času, aj, já
ještě jednou pohnu nebem i zemí, a mořem i suchostí.
7. (2:8) Pohnu, pravím, všemi národy, a přijdou k Žádoucímu všechněm
národům, i naplním dům tento slávou, praví Hospodin zástupů.
8. (2:9) Méť jest stříbro a mé jest zlato, praví Hospodin zástupů.
9. (2:10) Větší bude sláva domu tohoto posledního, než onoho prvního,
praví Hospodin zástupů; nebo na tomto místě způsobím pokoj, praví
Hospodin zástupů.
10. (2:11) Dvadcátého čtvrtého dne, devátého měsíce, léta druhého
Daria, stalo se slovo Hospodinovo skrze Aggea proroka, řkoucí:
11. (2:12) Takto praví Hospodin zástupů: Vzeptej se nyní kněží na
zákon, řka:
12. (2:13) Ej, kdyby někdo nesl maso svaté v křídle sukně své, aneb
dotkl by se křídlem svým chleba, neb vaření, neb vína, neb oleje, neb
jakéžkoli krmě, zdali bude posvěcen? I odpověděli kněží a řekli:
Nikoli.
13. (2:14) Tedy řekl Aggeus: Jestliže někdo jsa nečistý od těla
mrtvého, dotkl by se něčeho z těch věcí, bude-li nečisté? I odpověděli
kněží a řekli: Nečisté bude.
14. (2:15) Tedy odpovídaje Aggeus, řekl: Tak lid tento a tak národ
tento před tváří mou, praví Hospodin, a tak všecko dílo rukou jejich,
i cožkoli obětovali tam, nečisté bylo.
15. (2:16) Nyní tedy přiložte medle srdce své od tohoto dne až do
onoho, jakž přestal kladen býti kámen na kameni v domě Hospodinově,
16. (2:17) Od toho času, když přišel někdo k hromadě dvadcíti, bylo
jen deset; když přišel k kádi, aby nabral padesáte z presu, bylo jen
dvadcet.
17. (2:18) Bil jsem vás suchem a rzí, i krupobitím všecko dílo rukou
vašich, však žádný z vás neobrátil se ke mně, praví Hospodin.
18. (2:19) Přiložte již srdce své od tohoto dne až do onoho, ode dne
dvadcátého čtvrtého, měsíce devátého, až do dne, v kterémž založen byl
chrám Hospodinův, (přiložte srdce své).
19. (2:20) Zdali již jest semeno v obilnici? Anobrž ani vinný kmen,
ani fík, ani strom jablek zrnatých, ani strom olivový nevydal ovoce.
Od tohoto dne požehnám.
20. (2:21) Potom stalo se slovo Hospodinovo po druhé k Aggeovi,
dvadcátého čtvrtého dne téhož měsíce, řkoucí:
21. (2:22) Mluv k Zorobábelovi knížeti Judskému, řka: Já pohnu nebem i
zemí,
22. (2:23) A podvrátím stolici království, a zkazím sílu království
pohanských; podvrátím, pravím, vůz i ty, kteříž na něm jezdí, a sejdou
koni i jezdci jejich jeden každý od meče bratra svého.
23. (2:24) V ten den, praví Hospodin zástupů, vezmu tebe, Zorobábeli
synu Salatielův, služebníče můj, praví Hospodin, a učiním tě jako

Příspěvek byl publikován v rubrice Aggeus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.