Bible kralická: Amos, 1. kapitola

1. Slova Amosova, (kterýž byl mezi pastýři) z Tekoa, kteráž viděl o
Izraelovi za dnů Uziáše krále Judského, a za dnů Jeroboáma syna
Joasova, krále Izraelského, dvě létě před země třesením.
2. I řekl: Hospodin řváti bude z Siona, a z Jeruzaléma vydá hlas svůj,
i budou kvíliti salášové pastýřů, a vyschnou pole nejvýbornější.
3. Takto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost Damašku, ovšem pro
čtveru neodpustím jemu, proto že mlátili Galáda cepami okovanými.
4. Ale pošli oheň na dům Hazaelův, kterýžto zžíře paláce Benadadovy.
5. I polámi závoru Damašku, a vypléním obyvatele z údolí Aven, a toho,
kterýž drží berlu, z domu Eden, i půjde v zajetí lid Syrský do Kir, dí
Hospodin.
6. Takto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost Gázy, ovšem pro
čtveru neslituji se nad ním, proto že je zajímajíce, v zajetí věčné
podrobovali Idumejským.
7. Ale pošli oheň na zed Gázy, kterýžto zžíře paláce její,
8. A vypléním obyvatele z Azotu, i toho, kterýž drží berlu, z Aškalon,
a obrátím ruku svou proti Akaron, i zahyne ostatek Filistinských,
praví Panovník Hospodin.
9. Takto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost Týru, ovšem pro
čtveru neodpustím jemu, proto že je v zajetí věčné podrobili
Idumejským, a nepamatovali na smlouvu bratrskou.
10. Ale pošli oheň na zed Tyrskou, kterýžto zžíře paláce jeho.
11. Takto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost Edoma, ovšem pro
čtveru neslituji se nad ním, proto že udusiv v sobě všecku
lítostivost, stihá mečem bratra svého, a hněv jeho ustavičně
rozsapává, anobrž vzteklost jeho špehuje bez přestání.
12. Ale pošli oheň na Teman, kterýžto zžíře paláce v Bozra.
13. Toto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost synů Ammon, ovšem pro
čtveru neodpustím jemu, proto že roztínali těhotné Galádské, jen aby
rozšiřovali pomezí své.
14. Ale zanítím oheň na zdi Rabba, kterýžto zžíře paláce její, s
troubením v den boje a s bouří v den vichřice.
15. I půjde král jejich v zajetí, on i knížata jeho s ním, praví
Hospodin.

Příspěvek byl publikován v rubrice Amos. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.