Bible kralická: Amos, 2. kapitola

1. Takto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost Moábovu, ovšem pro
čtveru neodpustím jemu, proto že spálil kosti krále Idumejského na
vápno.
2. Ale pošli oheň na Moába, kterýžto zžíře paláce Kariot, i umře s
hlukem Moáb, s křikem a s hlasem trouby.
3. A vypléním soudce jeho, i všecka knížata jeho zmorduji s ním, praví
Hospodin.
4. Takto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost Judovu, ovšem pro
čtveru neslituji se nad ním, proto že oni pohrdají zákonem
Hospodinovým, a ustanovení jeho neostříhají, a svodí se lžmi svými,
jichž následovali otcové jejich.
5. Ale pošli oheň na Judu, kterýžto zžíře paláce Jeruzalémské.
6. Takto praví Hospodin: Pro troji nešlechetnost Izraelovu, ovšem pro
čtveru neodpustím jemu, proto že prodávají spravedlivého za peníze, a
nuzného za pár střevíců.
7. Kteříž dychtí, aby chudé s prstí smísili, a cestu tichých
převracejí; nadto syn i otec vcházejí k jedné a též mladici, aby
poškvrnili jména svatosti mé.
8. A na oděvu zastaveném klanějí se při každém oltáři, a víno
pokutovaných pijí v domě bohů svých,
9. Ješto jsem já vyhladil Amorejského od tváři jejich, jehož vysokost
byla jako vysokost cedrů. Ačkoli pevně stál jako dub, však jsem zkazil
svrchu ovoce jeho, pospodu pak kořeny jeho.
10. A vás já jsem vyvedl z země Egyptské, a vyvedl jsem vás po poušti
čtyřidceti let, abyste dědičně vládli zemí Amorejského.
11. A vzbuzoval jsem z synů vašich proroky, a z mládenců vašich
Nazarejské. Zdaliž není tak, ó synové Izraelští? praví Hospodin.
12. Ale vy jste napájeli Nazarejské vínem, a prorokům jste zapovídali,
řkouce: Neprorokujte.
13. Aj, já tlačiti budu zemi vaši tak, jako vůz těžký tlačí snopy.
14. I zahyne utíkání od rychlého, silný též neužive síly své, a udatný
nevysvobodí života svého.
15. A ten, kterýž se chápá lučiště, neostojí, a čerstvý na nohy své
neuteče, a ten, kterýž jezdí na koni, nevysvobodí života svého.
16. Ale i zmužilého srdce mezi nejudatnějšími nahý utíkati bude v ten
den, praví Hospodin.

Příspěvek byl publikován v rubrice Amos. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.