Bible kralická: Amos, 3. kapitola

1. Slyšte slovo to, kteréž mluví Hospodin proti vám, synové Izraelští,
proti vší té rodině, kterouž jsem vyvedl z země Egyptské, řka:
2. Toliko vás samy poznal jsem ze všeliké rodiny země, protož trestati
vás budu ze všech nepravostí vašich.
3. Zdaliž půjdou dva spolu, leč by se snesli?
4. Zdaliž zařve lev v lese, když by nebylo žádné loupeže? Vydá-liž
lvíček hlas svůj z peleše své, kdyby lapiti neměl?
5. Padne-liž ptáče do osídla na zem, když by žádné léčky nebylo?
Bude-liž zdviženo osídlo z země, když by nic neuvázlo?
6. Zdaliž když se troubí trubou v městě, lid s strachem se nezbíhá?
Zdaž když se má státi v městě co zlého, Hospodin toho známa nečiní?
7. Nečiníť zajisté Panovník Hospodin ničeho, leč by zjevil tajemství
své služebníkům svým prorokům.
8. Lev řve, kdož by se nebál? Panovník Hospodin velí, kdož by
neprorokoval?
9. Rozhlaste po palácích v Azotu, a po palácích v zemi Egyptské, a
rcete: Sbeřte se na hory Samaří, a vizte znepokojení veliká u prostřed
něho a nátisk trpící v něm,
10. A že neumějí dělati upřímě, dí Hospodin. Poklady skládají z
nátisku a loupeže na palácích svých.
11. Protož takto praví Panovník Hospodin: Aj, nepřítel, a to na zemi
tuto vůkol, a tenť odejme od tebe sílu tvou, i budou rozchvátáni
palácové tvoji.
12. Takto praví Hospodin: Jako když vytrhne pastýř z úst lva dva hnáty
aneb kus ucha, tak vytrženi budou synové Izraelští, sedící v Samaří
lhostejně na postelích, a na ložcích rozkošných.
13. Slyšte a osvědčte v domě Jákobově, dí Panovník Hospodin, Bůh
zástupů,
14. Že v ten den, když Izraele trestati budu pro přestoupení jeho,
navštívím také oltáře v Bethel, a odťati budou rohové oltáře, tak že
spadnou na zem.
15. A udeřím domem zimním o dům letní, i zahynou domové z kostí
slonových, a konec vezmou domové velicí, praví Hospodin.

Příspěvek byl publikován v rubrice Amos. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.