Bible kralická: Amos, 4. kapitola

1. Slyšte slovo toto, ó krávy Bázanské, kteréž jste na horách
Samařských, kteréž nátisk činíte chudým, a potíráte nuzné, kteréž
říkáte pánům jejich: Přineste, ať pijeme.
2. Přisáhl Panovník Hospodin skrze svatost svou, že aj, dnové jdou na
vás, v nichž vezme vás na háky, a potomky vaše na udice rybářské.
3. I vyjdete mezerami, každá tak, jakž stojí, a budete rozhazovati,
což na palácích, dí Hospodin.
4. Jdětež do Bethel, a buďtež poběhlci Galgala, rozmnožujte
převrácenost, a přinášejte každého jitra oběti své, třetího roku
desátky své.
5. A pálíce obět chvály z kvašených věcí, provolejte i oběti
dobrovolné, a rozhlaste, poněvadž se vám tak líbí, ó synové Izraelští,
dí Panovník Hospodin.
6. A ačkoli já dal jsem vám čistotu zubů po všech městech vašich,
totiž nedostatek chleba na všech místech vašich, a však jste se ke mně
neobrátili, dí Hospodin.
7. Já také zadržel jsem vám déšť, když ještě tři měsícové byli do žně,
a dštil jsem na jedno město, a na druhé město jsem nedštil; jeden díl
deštěm svlažen byl, a ten díl, na kterýž nepršelo, uschl.
8. A toulali se dvě i tři města k jednomu městu, aby se napili vody,
aniž se napiti mohli, a však jste se neobrátili ke mně, dí Hospodin.
9. Bil jsem vás suchem a rzí; hojnost, kterouž přinášely zahrady vaše
a vinice vaše, i fíkoví vaše, i olivoví vaše, pojedly housenky, a však
jste se neobrátili ke mně, dí Hospodin.
10. Poslal jsem na vás mor tak jako na Egypt, zbil jsem mečem mládence
vaše, v zajetí jsem vydal koně vaše, a učinil jsem, že vstupoval smrad
vojsk vašich i v chřípě vaše, a však jste se neobrátili ke mně, dí
Hospodin.
11. Podvrátil jsem vás, jako podvrátil Bůh Sodomu a Gomoru, tak že
jste byli jako hlavně vychvácená z ohně, vždy však neobrátili jste se
ke mně, dí Hospodin.
12. A protož takť učiním, ó Izraeli, a poněvadž takť učiniti míním,
připraviž se vstříc Bohu svému, ó Izraeli.
13. Nebo aj, on jest sformovatel hor a stvořitel větrů, a oznamuje
člověku, jaké by bylo jeho myšlení; činí z záře jitřní tmu, a šlapá po
vysokostech země. Hospodin Bůh zástupů jest jméno jeho.

Příspěvek byl publikován v rubrice Amos. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.