Bible kralická: Amos, 6. kapitola

1. Běda pokoj majícím na Sionu, a doufajícím v horu Samařskou,
kteréžto hory jsou slovoutné mimo jiné u těch národů, k nimž se
scházejí dům Izraelský.
2. Projděte až do Chalne, a odtud jděte do Emat veliké, a sstupte do
Gát Filistinských, a shlédněte, jsou-li která království lepší nežli
tato? Jest-li větší jejich kraj nežli kraj váš?
3. Kteříž smyslíte, že jest daleko den bídy, a přistavujete stolici
nátisku.
4. Kteříž léhají na ložcích slonových, a rozkošně sobě počínají na
postelích svých, kteříž jídají berany z stáda a telata nejtučnější,
5. Přizpěvujíce k loutně jako David, vymýšlejíce sobě nástroje
muzické.
6. Kteříž pijí z bání vinných, a drahými mastmi se maží, aniž jsou
čitelni bolesti pro potření Jozefovo.
7. Pročež jižť půjdou v zajetí v prvním houfu stěhujících se, a tak
nastane žalost těm, kteříž sobě rozkošně počínají.
8. Přisáhl Panovník Hospodin skrze sebe samého, dí Hospodin Bůh
zástupů: V ohavnosti mám pýchu Jákobovu, i paláců jeho nenávidím,
pročež vydám město i vše, což v něm jest.
9. I stane se, že pozůstane-li deset osob v domě jednom, i ti zemrou.
10. A vezme někoho strýc jeho, aneb ten, kterýž mu strojí pohřeb, aby
vynesl kosti z domu, a dí tomu, kdož jest v pokoji domu: Jest-liž
ještě s tebou kdo? I dí: Není žádného. I řekne: Mlč, proto že
nepřipomínali jména Hospodinova.
11. Nebo aj, Hospodin přikáže, a bíti bude na dům veliký přívaly, a na
dům menší rozsedlinami.
12. Zdaliž koni běžeti mohou po skále? Zdaliž ji kdo orati může voly?
Nebo jste proměnili soud v jed, a ovoce spravedlnosti v pelynek,
13. Vy, kteříž se veselíte, ano není z čeho, říkajíce: Zdaliž jsme
svou silou nevzali sobě rohů?
14. Ale aj, já vzbudím proti vám, ó dome Izraelský, praví Hospodin Bůh
zástupů, národ, kterýž vás ssouží, odtud, kudy se jde do Emat, až do
potoka roviny.

Příspěvek byl publikován v rubrice Amos. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.