Bible kralická: Amos, 7. kapitola

1. Toto mi ukázal Panovník Hospodin, že aj, formoval kobylky, když
nejprvé počala růsti otava, když aj, otava byla po královském
posečení.
2. I stalo se, když snědly byliny zemské, že jsem řekl: Panovníče
Hospodine, odpustiž, prosím. Kdož zůstane Jákobovi? Neboť ho maličko
jest.
3. I želel Hospodin toho. Nestaneť se, řekl Hospodin.
4. Tedy ukázal mi Panovník Hospodin, a aj, Panovník Hospodin volal, že
při svou povede ohněm. A spáliv propast velikou, spálil i díl.
5. Já pak řekl jsem: Panovníče Hospodine, přestaniž, prosím. Kdož
zůstane Jákobovi? Neboť ho maličko jest.
6. I želel Hospodin toho. A ani toho se nestane, řekl Panovník
Hospodin.
7. Potom ukázal mi, a aj, Pán stál na zdi podlé pravidla vzdělané, v
jehož ruce bylo pravidlo.
8. I řekl mi Hospodin: Co vidíš, Amose? Řekl jsem: Pravidlo. I řekl
Pán: Aj, já položím pravidlo u prostřed lidu svého Izraelského,
nebuduť již více promíjeti jemu.
9. Nebo zpuštěny budou výsosti Izákovy, a svatyně Izraelovy zpustnou,
tehdáž, když povstanu proti domu Jeroboámovu s mečem.
10. Tedy poslal Amaziáš kněz Bethelský k Jeroboámovi králi
Izraelskému, řka: Spuntoval se proti tobě Amos u prostřed domu
Izraelského, ta země nemohla by snésti všech slov jeho.
11. Nebo takto praví Amos: Od meče umře Jeroboám, a Izrael jistotně
přestěhován bude z země své.
12. Potom řekl Amaziáš Amosovi: Ó vidoucí, ujdi, radímť, utec do země
Judské, a jez tam chléb, a tam prorokuj.
13. Ale v Bethel již více neprorokuj, nebo ono svatyně králova i dům
královský jest.
14. Tedy odpovídaje Amos, řekl Amaziášovi: Nebylť jsem já prorokem,
ano ani synem prorockým, ale byl jsem skotákem, a česával jsem plané
fíky.
15. Ale Hospodin mne vzal, když jsem chodil za stádem, a řekl mi
Hospodin: Jdi, prorokuj lidu mému Izraelskému.
16. Nyní tedy slyšiž slovo Hospodinovo. Ty pravíš: Neprorokuj v
Izraeli, a nekaž v domě Izákově.
17. Protož takto praví Hospodin: Žena tvá cizoložiti bude v městě,

Příspěvek byl publikován v rubrice Amos. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.