Bible kralická: Amos, 8. kapitola

1. Také mi ukázal Panovník Hospodin, a aj, byl koš ovoce letního.
2. A řekl: Co ty vidíš, Amose? I řekl jsem: Koš ovoce letního. Opět mi
řekl Hospodin: Přišeltě konec lidu mému Izraelskému, nebuduť již více
promíjeti jemu.
3. Pročež kvíliti budou zpěvové chrámoví v ten den, praví Panovník
Hospodin. Množství mrtvých, mlče, namece na všelijaké místo.
4. Slyštež to vy, kteříž sehlcujete chudého, abyste vyhladili nuzné z
země,
5. Říkajíce: Skoro-liž pomine novměsíce, abychom prodávali obilé, a
sobota, abychom otevřeli obilnice, abychom ujímali efi, a přivětšovali
váhy, a faleš provodili vážkami falešnými,
6. Kupujíce za peníze nuzné, a chudého za pár střevíců, nadto abychom
plevy obilné prodávali?
7. Přisáhl Hospodin skrze důstojnost Jákobovu: Žeť se nezapomenu na
věky na všecky skutky jejich.
8. Nad tím-liž by se netřásla i země, a nekvílil by každý, kdož
přebývá na ní? Proto-liž by neměla vystoupiti všecka jako potok, a
zachvácena i zatopena býti jako potokem Egyptským?
9. Anobrž stane se v ten den, praví Panovník Hospodin, učiním, že
slunce zajde o poledni, a uvedu tmy na zemi v jasný den.
10. A proměním svátky vaše v kvílení, a všecky zpěvy vaše v naříkání,
a způsobím to, že bude na každých bedrách žíně, a na každé hlavě
lysina, a bude v zemi této kvílení jako nad jednorozeným, a poslední
věci její jako den hořkosti.
11. Aj, dnové jdou, dí Panovník Hospodin, že pošli hlad na zemi, ne
hlad chleba, ani žízeň vody, ale slyšení slov Hospodinových,
12. Tak že toulati se budou od moře až k moři, a od půlnoci až na
východ běhati, hledajíce slova Hospodinova, však nenajdou.
13. V ten čas umdlévati budou panny krásné, ano i mládenci tou žízní,
14. Kteříž přisahají skrze ohavnost Samařskou, a říkají: Živť jest Bůh
tvůj, ó Dan, a živa jest cesta Bersabé. I padnou, a nepovstanou více.

Příspěvek byl publikován v rubrice Amos. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.