Bible kralická: Amos, 9. kapitola

1. Viděl jsem Pána, an se postavil na oltáři a řekl: Udeř v makovici,
až se zatřesou ty veřeje, a rozetni je všecky od vrchu jejich, ostatek
pak mečem zmorduji. Neutečeť žádný z nich, aniž kdo z nich bude, ješto
by toho znikl.
2. Byť se pak do země zakopali, i odtud by je ruka má vzala; pakli by
vstoupili do nebe, i odtud bych je strhl.
3. A jestliže by se schovali na vrchu Karmele, vyhledám a vezmu je
odtud; pakli by se skryli před očima mýma na dně moře, přikáži hadu,
aby je i odtud vyhryzl.
4. Pakliť by šli v zajetí před nepřátely svými, i tam přikáži meči,
aby je zmordoval; obrátím zajisté oko své proti nim k zlému, a ne k
dobrému.
5. Nebo Panovník Hospodin zástupů když se jen dotkne země, rozplývá
se, a kvílí všickni přebývající na ní, a vystupuje všecka jako potok,
a zatopena bývá jako potokem Egyptským,
6. Kterýž vzdělal na nebesích paláce své, a zástup svůj na zemi
sšikoval, kterýž může zavolati vody mořské, a vyliti ji na svrchek
země, jehož jméno jest Hospodin.
7. Zdaliž nejste podobni synům Mouřenínů přede mnou, ó synové
Izraelovi? dí Hospodin. Zdaliž jsem Izraele nevyvedl z země Egyptské,
tak jako Filistinské z Kaftor, a Syrské z Kir?
8. Aj, oči Panovníka Hospodina proti království tomuto hřešícímu,
abych je vyhladil se svrchku země, a však nevyhladím docela domu
Jákobova, dí Hospodin.
9. Nebo aj, já přikázal jsem, a budu zmítati domem Izraelským mezi
všemi národy, tak jako zmítáno bývá na říčici, tak že ani kameníčko
nepropadne na zem.
10. Mečem zbiti budou všickni hříšníci z lidu mého, kteříž říkají:
Nepřiblížíť se, aniž potká nás to zlé.
11. V ten den zdvihnu stánek Davidův, kterýž klesá, a zahradím mezery
jeho, a zbořeniny jeho opravím, a vzdělám jej jako za dnů
starodávních,
12. Aby dědili s ostatky Idumejských a se všechněmi národy, nad
kterýmiž jest vzýváno jméno mé, dí Hospodin, kterýž to učiní.
13. Aj, dnové jdou, dí Hospodin, že postihati bude oráč žence, a ten,
kdož tlačí hrozny, rozsevače, hory pak dštíti budou mstem, a všickni
pahrbkové oplývati.
14. Přivedu také zase zajatý lid svůj Izraelský, a vystavějí města
zpuštěná, aby v nich bydlili; a budou štěpovati vinice, a píti víno
jejich, nadělají i zahrad, a jísti budou ovoce jejich.
15. A tak je štípím v zemi jejich, že nebudou vykořeněni více z země
své, kterouž jsem dal jim, praví Hospodin Bůh tvůj.

Příspěvek byl publikován v rubrice Amos. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.