Bible kralická: Daniel, 11. kapitola

1. A tak já léta prvního Daria Médského postavil jsem se, abych ho
zmocňoval a posiloval.
2. Již pak oznámímť pravdu: Aj, ještě tři králové kralovati budou v
Perské zemi; potom čtvrtý zbohatne bohatstvím velikým nade všecky, a
když se zmocní v bohatství svém, vzbudí všecky proti království
Řeckému.
3. I povstane král mocný, kterýž bude míti panství široké, a bude
činiti podlé vůle své.
4. Když se pak zmocní, potříno bude království jeho, a rozděleno bude
na čtyři strany světa, však ne mezi potomky jeho, aniž bude panství
jeho takové, jakéž bylo; nebo vykořeněno bude království jeho, a jiným
mimo ně se dostane.
5. Pročež posilní se král polední, ano i jedno z knížat jeho, a
mocnější bude nad něho, a panovati bude; panství široké bude panství
jeho.
6. Po některých pak letech spřízní se; nebo dcera krále poledního
dostane se za krále půlnočního, aby učinila příměří. Ale neobdrží síly
ramene, aniž on ostojí s ramenem svým, ale vydána bude ona i ti,
kteříž ji přivedou, i syn její, i ten, kterýž ji posilňoval v ty časy.
7. Potom povstane z výstřelku kořenů jejích na místo jeho, kterýž
přitáhne s vojskem svým, a udeří na pevnost krále půlnočního, a
přičiní se, aby se jich zmocnil.
8. Nadto i bohy jejich s knížaty jejich, s nádobami drahými jejich,
stříbrem a zlatem v zajetí zavede do Egypta, a bude bezpečen za mnoho
let před králem půlnočním.
9. A tak přijde do království král polední, a navrátí se do země své.
10. Ale synové onoho válčiti budou, a seberou množství vojsk velikých.
A nenadále přijda, jako povodeň procházeti bude, a navracuje se,
válkou dotírati bude až k jeho pevnostem.
11. Pročež rozdrážděn jsa král polední, vytáhne, a bojovati bude s
ním, s králem půlnočním, a sšikuje množství veliké, i bude vydáno
množství to v ruku jeho.
12. I pozdvihne se množství to, a povýší se srdce jeho, a ačkoli
porazí na tisíce, a však se nezmocní.
13. Potom navrátě se král půlnoční, sšikuje množství větší než prvé, a
po dokonání času některých let, nenadále přijde s vojskem velikým a s
dostatkem hojným.
14. V těch časích mnozí se postaví proti králi polednímu, ale synové
nešlechetní z lidu tvého zhubeni budou, a pro stvrzení vidění tohoto
padnou.
15. Nebo přitáhne král půlnoční, a vzdělaje náspy, dobude měst
hrazených, tak že ramena poledního neostojí, ani lid vybraný jeho,
aniž budou míti síly k odpírání.
16. A přitáhna proti němu, bude činiti podlé vůle své, a nebude
žádného, ješto by se postavil proti němu. Postaví se také v zemi
Judské, kterouž docela zkazí rukou svou.
17. Potom obrátí tvář svou, aby přitáhna s mocí všeho království
svého, a ukazuje se jako by vše upřímě jednal, dovede něčeho. Nebo dá
jemu krásnou pannu, aby ho zahubil skrze ni, ale ona nedostojí aniž
bude držeti s ním.
18. Zatím obrátí tvář svou k ostrovům, a dobude mnohých, ale vůdce
přítrž učiní pohanění jeho, anobrž to hanění jeho na něj obrátí.
19. Pročež obrátí tvář svou k pevnostem země své, ale klesne a padne,
i zahyne.
20. I povstane na místo jeho v slávě královské ten, kterýž rozešle
výběrčí, ale ten po nemnohých dnech potřín bude, a to ne v hněvě, ani
v boji.
21. Na místě tohoto postaví se nevzácný, ačkoli nevloží na něj ozdoby
královské, a však přijda pokojně, ujme království skrze úlisnost.
22. A rameny jako povodní zachváceni budou před oblíčejem jeho mnozí,
a potříni budou jako i ten vůdce, kterýž s ním smlouvu učinil.
23. Nebo v tovaryšství s ním vejda, prokáže nad ním lest, a přijeda,
zmocní se království s malým počtem lidu.
24. Bezpečně také i do nejúrodnějších míst té krajiny vpadne, a činiti
bude to, čehož nečinili otcové jeho, ani otcové otců jeho; loupež a
kořisti a zboží jim rozdělí, ano i proti pevnostem chytrosti své
vymýšleti bude, a to do času.
25. Potom vzbudí sílu svou a srdce své proti králi polednímu s vojskem
velikým, s nímž král polední vojensky se potýkati bude, s vojskem
velikým a velmi silným, ale neostojí, proto že vymyslí proti němu
chytrost.
26. Nebo kteříž jídají pokrm, potrou jej, když vojsko onoho se
rozvodní; i padnou, zbiti jsouce mnozí.
27. Tehdáž obou těch králů srdce bude činiti zlé, a za jedním a týmž
stolem lež mluviti budou, ale nepodaří se, proto že cíl uložený na
jiný ještě čas odložen.
28. A protož navrátí se do země své s zbožím velikým, a srdce jeho
bude proti smlouvě svaté. Což učině, navrátí se do země své.
29. V uložený čas navrátě se, potáhne na poledne, ale to nebude
podobné prvnímu ani poslednímu.
30. Nebo přijdou proti němu lodí Citejské, pročež bude jej to boleti,
tak že opět zlobiti se bude proti smlouvě svaté. Což učině, navrátí
se, a srozumění míti bude s těmi, kteříž opustili smlouvu svatou.
31. A vojska veliká podlé něho státi budou, a poškvrní svatyně a
pevnosti; odejmou také obět ustavičnou, a postaví ohavnost zpuštění,
32. Tak aby ty, kteříž se bezbožně proti smlouvě chovati budou, v
pokrytství posiloval úlisnostmi, lid pak, kterýž zná Boha svého, aby
jímali. Což i učiní.
33. Pročež vyučující lid, vyučující mnohé, padati budou od meče a
ohně, zajetí a loupeže za mnohé dny.
34. A když padati budou, malou pomoc míti budou; nebo připojí se k nim
mnozí pochlebně.
35. Z těch pak, kteříž jiné vyučují, padati budou, aby prubováni a
čištěni a bíleni byli až do času jistého; neboť to ještě potrvá až do
času uloženého.
36. Král zajisté ten bude činiti podlé vůle své, a pozdvihne se a
zvelebí nad každého boha, i proti Bohu nade všemi bohy nejsilnějšímu
mluviti bude divné věci; a šťastně se mu povede až do vykonání
prchlivosti, ažby se to, což uloženo jest, vykonalo.
37. Ani k bohům otců svých se nenakloní, ani k milování žen, aniž k
komu z bohů se nakloní, proto že se nade všecko velebiti bude.
38. A na místě Boha nejsilnějšího ctíti bude boha, kteréhož neznali
otcové jeho; ctíti bude zlatem a stříbrem, a kamením drahým a klénoty.
39. A tak dovede toho, že pevnosti Nejsilnějšího budou boha cizího, a
kteréž se mu viděti bude, poctí slávou, a způsobí, aby panovali nad
mnohými, a zemi rozdělí místo mzdy.
40. Při dokonání pak toho času trkati se s ním bude král polední, ale
král půlnoční oboří se na něj s vozy a s jezdci a lodími mnohými, a
přitáhna do zemí, jako povodeň projde.
41. Potom přitáhne do země Judské, a mnohé země padnou. Tito pak ujdou
ruky jeho, Idumejští a Moábští, a prvotiny synů Ammon.
42. A když ruku svou vztáhne na země, ani země Egyptská nebude moci
jeho zniknouti.
43. Nebo opanuje poklady zlata a stříbra, a všecky klénoty Egyptské;
Lubimští také a Mouřenínové za ním půjdou.
44. V tom noviny od východu a od půlnoci přestraší jej; pročež vytáhne
s prchlivostí velikou, aby hubil a mordoval mnohé.

Příspěvek byl publikován v rubrice Daniel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.