Bible kralická: Daniel, 5. kapitola

1. Balsazar král učinil hody veliké tisíci knížatům svým, a před nimi
víno pil.
2. A když pil víno Balsazar, rozkázal přinésti nádobí zlaté a
stříbrné, kteréž vynesl Nabuchodonozor otec jeho z chrámu
Jeruzalémského, aby z něho pili král i knížata jeho, ženy jeho i
ženiny jeho.
3. I přineseno jest nádobí zlaté, kteréž vynesli z chrámu domu Božího,
kterýž byl v Jeruzalémě, a pili z něho král i knížata jeho, ženy jeho
i ženiny jeho.
4. Pili víno, a chválili bohy zlaté a stříbrné, měděné, železné,
dřevěné a kamenné.
5. V touž hodinu vyšli prstové ruky lidské, a psali naproti svícnu na
stěně paláce královského, a král hleděl na částky ruky, kteráž psala.
6. Tedy jasnost královská změnila se, a myšlení jeho zkormoutila ho, a
pasové bedr jeho rozpásali se, i kolena jeho jedno o druhé se tlouklo.
7. A zkřikl král ze vší síly, aby přivedeni byli hvězdáři, Kaldejští a
hadači. I mluvil král a řekl mudrcům Babylonským: Kdokoli přečte psání
toto, a výklad jeho mi oznámí, šarlatem odín bude, a řetěz zlatý na
hrdlo jeho, a třetím v království po mně bude.
8. I předstoupili všickni mudrci královští, ale nemohli písma toho
čísti, ani výkladu oznámiti králi.
9. Pročež král Balsazar velmi předěšen byl, a jasnost jeho změnila se
na něm, ano i knížata jeho zkormouceni byli.
10. Královna pak, příčinou té věci královské a knížat jeho, do domu
těch hodů vešla, a promluvivši královna, řekla: Králi, na věky živ
buď. Nechť tě neděsí myšlení tvá, a jasnost tvá nechť se nemění.
11. Jest muž v království tvém, v němž jest duch bohů svatých, v
kterémž za dnů otce tvého osvícení, rozumnost a moudrost, jako
moudrost bohů, nalezena, jehož král Nabuchodonozor otec tvůj knížetem
mudrců, hvězdářů, Kaldejských a hadačů ustanovil, otec tvůj, ó králi,
12. Proto že duch znamenitý, i umění a rozumnost vykládání snů a
oznámení pohádek, i rozvázání věcí nesnadných nalezeno při Danielovi,
jemuž král jméno dal Baltazar. Nechať nyní zavolán jest Daniel, a
oznámíť výklad ten.
13. Tedy přiveden jest Daniel před krále. I mluvil král a řekl
Danielovi: Ty-li jsi ten Daniel, jeden z synů zajatých Judských,
kteréhož přivedl král otec můj z Judstva?
14. Slyšel jsem zajisté o tobě, že duch bohů svatých jest v tobě, a
osvícení i rozumnost a moudrost znamenitá nalezena jest v tobě.
15. A nyní přivedeni jsou přede mne mudrci a hvězdáři, aby mi písmo
toto přečtli, a výklad jeho oznámili, a však nemohli výkladu věci té
oznámiti.
16. Já pak slyšel jsem o tobě, že můžeš to, což jest nesrozumitelného,
vykládati, a což nesnadného, rozvázati. Protož nyní, budeš-li moci
písmo to přečísti, a výklad jeho mně oznámiti, v šarlat oblečen budeš,
a řetěz zlatý na hrdlo tvé, a třetím v království po mně budeš.
17. Tedy odpověděl Daniel a řekl před králem: Darové tvoji nechť
zůstávají tobě, a odplatu svou dej jinému, a však písmo přečtu králi,
a výklad oznámím jemu.
18. Ty králi, slyš: Bůh nejvyšší královstvím a důstojností i slávou a
okrasou obdařil Nabuchodonozora otce tvého,
19. A pro důstojnost, kterouž ho obdařil, všickni lidé, národové a
jazykové třásli a báli se před ním. Kohokoli chtěl, zabil, a kterékoli
chtěl, bil, kteréž chtěl, povyšoval, a kteréž chtěl, ponižoval.
20. Když se pak bylo pozdvihlo srdce jeho, a duch jeho zmocnil se v
pýše, ssazen byl z stolice království svého, a slávu odjali od něho.
21. Ano i z spolku synů lidských vyvržen byl, a srdce jeho zvířecímu
podobné učiněno bylo, a s divokými osly bylo bydlení jeho. Bylinu jako
volům dávali jemu jísti, a rosou nebeskou tělo jeho smáčíno bylo,
dokudž nepoznal, že panuje Bůh nejvyšší nad královstvím lidským, a že
kohož chce, ustanovuje nad ním.
22. Ty také, synu jeho Balsazaře, neponížil jsi srdce svého, ačkolis o
tom o všem věděl.
23. Ale pozdvihls se proti Pánu nebes; nebo nádobí domu jeho přinesli
před tebe, a ty i knížata tvá, ženy tvé i ženiny tvé pili jste víno z
něho. Nadto bohy stříbrné a zlaté, měděné, železné, dřevěné a kamenné,
kteříž nevidí, ani slyší, aniž co vědí, chválil jsi, Boha pak, v jehož
ruce jest dýchání tvé i všecky cesty tvé, neoslavoval jsi.
24. Protož nyní od něho poslána jest částka ruky této, a písmo to
napsáno jest.
25. A totoť jest písmo napsané: Mene, mene, tekel, ufarsin, totiž:
Zčetl jsem, zčetl, zvážil a rozděluji.
26. Tento pak jest výklad slov: Mene, zčetl Bůh království tvé, a k
konci je přivedl.
27. Tekel, zvážen jsi na váze, a nalezen jsi lehký.
28. Peres, rozděleno jest království tvé, a dáno jest Médským a
Perským.
29. Tedy z rozkazu Balsazarova oblékli Daniele v šarlat, a řetěz zlatý
dali na hrdlo jeho, a rozhlašovali o něm, že má býti pánem třetím v
království.

Příspěvek byl publikován v rubrice Daniel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.