Bible kralická: Daniel, 7. kapitola

1. Léta prvního Balsazara krále Babylonského Daniel měl sen a vidění
svá na ložci svém, i napsal ten sen krátkými slovy.
2. Mluvil Daniel a řekl? Viděl jsem u vidění svém v noci, a aj, čtyři
větrové nebeští bojovali na moři velikém.
3. A čtyři šelmy veliké vystupovaly z moře, jedna od druhé rozdílná.
4. První podobná lvu, a křídla orličí měla. Hleděl jsem, až vytrhána
byla křídla její, jimiž se vznášela od země, tak že na nohách jako
člověk státi musila, a srdce lidské dáno jest jí.
5. A aj, jiná šelma druhá podobná nedvědu, kteráž panství jedno
vyzdvihla, a tři žebra v ústech jejích, mezi zuby jejími, a tak
mluveno bylo k ní: Vstaň, nažer se hojně masa.
6. Potom jsem viděl, a aj, jiná podobná pardovi, kteráž měla čtyři
křídla ptačí na hřbetě svém, a čtyřhlavá byla šelma ta, jíž moc dána
byla.
7. Potom viděl jsem u viděních nočních, a aj, šelma čtvrtá strašlivá a
hrozná a velmi silná, mající zuby železné veliké, kteráž zžírala a
potírala, ostatek pak nohama svýma pošlapávala; a ta byla rozdílná ode
všech šelm, kteréž byly před ní, a měla rohů deset.
8. Pilně jsem šetřil těch rohů, a hle, roh poslední malý vyrostal mezi
nimi, a tři z těch rohů prvních vyvráceni jsou před ním; a aj, oči
podobné očím lidským v rohu tom, a ústa mluvící pyšně.
9. Hleděl jsem, až trůnové ti svrženi byli, a Starý dnů posadil se,
jehož roucho jako sníh bílé, a vlasové hlavy jeho jako vlna čistá,
trůn jako jiskry ohně, kola jeho jako oheň hořící.
10. Potok ohnivý tekl a vycházel od něho, tisícové tisíců sloužili
jemu, a desetkrát tisíckrát sto tisíců stálo před ním; soud zasedl, a
knihy otevříny byly.
11. Patřil jsem tehdáž, hned jakž se začal zvuk té řeči pyšné, kterouž
roh mluvil; patřil jsem, dokudž ta šelma nebyla zabita, a vyhlazeno
tělo její, a dáno k spálení ohni.
12. A i ostatkům šelm odjali panství; nebo dlouhost života jim
odměřena byla až do času, a to uloženého času.
13. Viděl jsem u vidění nočním, a aj, s oblaky nebeskými podobný Synu
člověka přicházel; potom až k Starému dnů přišel, a před něj postaven
byl.
14. I dáno jest jemu panství a sláva i království, aby všickni lidé,
národové a jazykové sloužili jemu; jehož panství jest panství věčné,
kteréž nepomíjí, a království jeho, kteréž se neruší.
15. I zhrozil se duch můj ve mně Danielovi u prostřed těla, a vidění
má předěsila mne.
16. Tedy přistoupil jsem k jednomu z přístojících, a ptal jsem se ho
na jistotu vší té věci. I pověděl mi, a výklad řečí mi oznámil:
17. Ty šelmy veliké, kteréž jsou čtyry, jsou čtyři králové, kteříž
povstanou z země,
18. A ujmou království svatých výsostí, kteříž obdržeti mají
království až na věky, a až na věky věků.
19. Tedy žádostiv jsem byl zprávy o šelmě čtvrté, kteráž rozdílná byla
ode všech jiných, hrozná velmi; zubové její železní, a pazoury její
ocelivé, kteráž zžírala, potírala, ostatek pak nohama svýma
pošlapávala.
20. Tolikéž o rozích desíti, kteříž byli na hlavě její, a o posledním,
kterýž vyrostl, a před ním spadli tři; o tom rohu, pravím, kterýž měl
oči a ústa mluvící pyšně, a byl na pohledění větší než jiní.
21. Viděl jsem, an roh ten válku vedl s svatými, a přemáhal je,
22. Až přišel Starý dnů, a oddán jest soud svatým výsostí, a čas
přišel, aby to království svatí obdrželi.
23. Řekl takto: Šelma čtvrtá znamená království čtvrté na zemi, kteréž
rozdílné bude ode všech království, a zžíře všecku zemi, a zmlátí ji a
potře ji.
24. Rohů pak deset znamená, že z království toho deset králů povstane,
a poslední povstane po nich, kterýž bude rozdílný od prvních, a poníží
tří králů.
25. A slova proti Nejvyššímu mluviti bude, a svaté výsostí potře;
nadto pomýšleti bude, aby proměnil časy i práva, když vydáni budou v
ruku jeho, až do času a časů, i do částky časů.
26. V tom bude soud osazen, a panství jeho odejmou, vypléní a vyhladí
je docela.
27. Království pak i panství, a důstojnost královská pode vším nebem
dána bude lidu svatých výsostí; jehož království bude království
věčné, a všickni páni jemu sloužiti a jeho poslouchati budou.
28. Až potud konec té řeči. Mne pak Daniele myšlení má velice
zkormoutila, a krása má proměnila se při mně, slovo však toto v srdci

Příspěvek byl publikován v rubrice Daniel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.