Bible kralická: Deuteronomium, 13. kapitola

1. Povstal-li by u prostřed tebe prorok, aneb někdo, ješto by míval
sny, a ukázal by tobě znamení aneb zázrak,
2. Byť se pak i stalo to znamení aneb zázrak, a mluvil by tobě, řka:
Poďme, následujme bohů cizích, (kterýchž neznáš,) a služme jim:
3. Neuposlechneš slov proroka toho, ani snáře, nebo zkušuje vás
Hospodin Bůh váš, aby známé bylo, milujete-li Hospodina Boha svého z
celého srdce svého a z celé duše své.
4. Hospodina Boha svého následujte, a jeho se bojte, přikázaní jeho
ostříhejte, hlasu jeho poslouchejte, jemu služte a jeho se přídržte.
5. Prorok pak ten aneb snář zamordován bude, nebo mluvil to, čímž by
odvrátil vás od Hospodina Boha vašeho, (kterýž vyvedl vás z země
Egyptské, a vykoupil tě z domu služby,) aby tě srazil s cesty, kterouž
přikázal tobě Hospodin Bůh tvůj, abys chodil po ní; a tak odejmeš zlé
z prostředku svého.
6. Jestliže by tě tajně nabádal bratr tvůj, syn matky tvé, aneb syn
tvůj, aneb dcera tvá, aneb manželka, kteráž jest v lůně tvém, aneb
přítel tvůj, kterýžť by milý byl jako duše tvá, řka: Poďme a služme
bohům cizím, (kterýchž jsi neznal ty ani otcové tvoji),
7. Z bohů pohanských, kteříž vůkol vás jsou, buď blízko aneb daleko od
tebe, od jednoho konce země až do druhého konce jejího,
8. Nepovoluj jemu, aniž ho poslouchej; neodpustíť mu oko tvé, aniž se
slituješ, aniž zatajíš ho,
9. Ale bez milosti zabiješ jej; ruka tvá nejprv na něj bude vztažena,
abys ho zabil, a potom ruce všeho lidu.
10. A ukamenuješ jej až do smrti, nebo chtěl odvésti tebe od Hospodina
Boha tvého, kterýž tě vyvedl z země Egyptské, z domu služby,
11. Aby všecken lid Izraelský, uslyšíce to, báli se, a nečinili více
něco podobného věci této nejhorší u prostřed tebe.
12. Uslyšel-li bys o některém městě svém, kteréž Hospodin Bůh tvůj dá
tobě, abys tam bydlil, ani praví:
13. Vyšli muži, lidé nešlechetní z prostředku tvého, kteříž svedli
spoluobyvatele své, řkouce: Poďme, služme bohům cizím, kterýchž
neznáte:
14. Tedy vyhledej a vyzvěz a dobře se na to vyptej, a jestliže jest
pravda a jistá věc, že ohavnost se stala u prostřed tebe,
15. Zbiješ obyvatele města toho mečem, a jako věc proklatou zkazíš je
i všecko, což by v něm bylo, hovada také jeho mečem pobiješ.
16. A všecky kořisti jeho shromáždíš u prostřed ulice jeho, a spálíš
ohněm to město i všecky kořisti jeho docela Hospodinu Bohu svému, aby
byla hromada rumu věčná; a nebude více staveno.
17. A nevezmeš ničehož z věcí proklatých, aby Hospodin odvrátil se od
hněvu prchlivosti své, a učinil tobě milosrdenství svá, a smiloval se
nad tebou, i rozmnožil tě, jakož s přísahou zaslíbil otcům tvým.
18. Protož poslouchati budeš hlasu Hospodina Boha svého, ostříhaje
všech přikázaní jeho, kteráž já dnes přikazuji tobě, abys činil, což
pravého jest, před očima Hospodina Boha svého.

Příspěvek byl publikován v rubrice Deuteronomium. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.