Bible kralická: Deuteronomium, 14. kapitola

1. Synové jste Hospodina Boha vašeho, protož nebudete se řezati, aniž
sobě uděláte lysiny mezi očima vašima nad mrtvým.
2. Nebo lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému, a tebe vyvolil Hospodin,
abys jemu byl za lid zvláštní ze všech národů, kteříž jsou na tváři
země.
3. Nebudeš jísti žádné věci ohavné.
4. Tato jsou hovada, kteráž jísti budete: Voly, ovce a kozy,
5. Jelena, dannele, srnu, kamsíka, jezevce, bůvola a losa.
6. Každé hovado, kteréž má kopyta rozdělená, tak aby rozdvojená byla,
a přežívá mezi hovady, jísti je budete.
7. A však ne všech přežívajících, aneb těch, kteráž kopyta rozdělená
mají, budete jísti, jako velblouda, zajíce a králíka; nebo ač
přežívají, však kopyta rozděleného nemají, nečistá jsou vám.
8. Též svině, nebo rozdělené majíc kopyto, nepřežívá, nečistá vám
bude; masa jejího jísti nebudete, a mrchy její se nedotknete.
9. Ze všech pak živočichů, kteříž u vodách jsou, tyto jísti budete:
Cožkoli má plejtvy a šupiny, jísti budete.
10. Což pak nemá plejtví a šupin, toho jísti nebudete; nečisté vám
bude.
11. Všecko ptactvo čisté jísti budete.
12. Těchto pak jísti nebudete: Orla, noha, orlice mořské,
13. A sokola, supa a luňáka vedlé pokolení jeho,
14. A žádného krkavce vedlé pokolení jeho,
15. Pstrosa, sovy, vodní káně a krahulce vedlé pokolení jeho,
16. Raroha, kalousa a labuti,
17. Pelikána, porfiriána a křehaře,
18. Čápa, volavky vedlé pokolení jejího, dedka a netopýře.
19. A všeliký zeměplaz létající nečistý bude vám, nebudete ho jísti.
20. Každého ptáka čistého jísti budete.
21. Žádné umrliny jísti nebudete; příchozímu, kterýž jest v branách
tvých, dáš ji, a jísti ji bude, aneb prodáš cizozemci, nebo lid svatý
jsi Hospodinu Bohu svému. Nebudeš vařiti kozelce v mléce matky jeho.
22. Ochotně dávati budeš desátky ze všech užitků semene svého, kteřížť
by přišli s pole každého roku.
23. A jísti budeš před Hospodinem Bohem svým, (na místě, kteréž by
vyvolil, aby tam přebývalo jméno jeho,) desátky z obilí, vína i oleje
svého, a prvorozené z volů svých a drobného dobytka svého, abys se
učil báti Hospodina Boha svého po všecky dny.
24. Jestliže by pak daleká byla cesta, a nemohl bys donésti toho,
proto že daleko jest od tebe to místo, kteréž by vyvolil Hospodin Bůh
tvůj k přebývání tam jména svého, když požehná tobě Hospodin Bůh tvůj:
25. Tedy zpeněžíš je, a svázané peníze vezma v ruku svou, půjdeš k
místu, kteréž by vyvolil Hospodin Bůh tvůj,
26. A vynaložíš ty peníze na všecko, čehož žádá duše tvá, na voly, na
ovce, na víno, aneb jiný nápoj silný, a na všecko, čehož by sobě
žádala duše tvá, a jísti budeš tam před Hospodinem Bohem svým, a
veseliti se budeš ty i dům tvůj.
27. Levíty pak, kterýž by v branách tvých bydlil, neopustíš, nebo nemá
dílu a dědictví s tebou.
28. Každého léta třetího oddělíš všecky desátky z užitků svých toho
léta, a složíš je v branách svých.
29. I přijde Levíta, (nebo nemá dílu a dědictví s tebou), a host a
sirotek i vdova, kteříž jsou v branách tvých, i budou jísti a nasytí
se, aby požehnal tobě Hospodin Bůh tvůj při všelikém díle rukou tvých,
kteréž bys dělal.

Příspěvek byl publikován v rubrice Deuteronomium. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.