Bible kralická: Deuteronomium, 16. kapitola

1. Ostříhej měsíce Abib, abys slavil Fáze Hospodinu Bohu svému, nebo
toho měsíce Abib vyvedl tě Hospodin Bůh tvůj z Egypta v noci.
2. A obětovati budeš Fáze Hospodinu Bohu svému z bravů i skotů na
místě, kteréž by vyvolil Hospodin, aby tam přebývalo jméno jeho.
3. Nebudeš v něm jísti nic kvašeného. Za sedm dní jísti budeš
přesnice, chléb trápení, (nebo s chvátáním vyšel jsi z země Egyptské),
abys pamatoval na den, v kterémž jsi vyšel z země Egyptské, po všecky
dny života svého.
4. Aniž spatřín bude u tebe kvas ve všech končinách tvých za sedm dní,
a nezůstane nic přes noc masa toho, kteréž bys obětoval u večer toho
dne prvního, až do jitra.
5. Nebudeš moci obětovati Fáze v každém městě svém, kteréž Hospodin
Bůh tvůj dává tobě,
6. Ale na místě, kteréž by vyvolil Hospodin Bůh tvůj, aby přebývalo
tam jméno jeho, tu obětovati budeš Fáze, a to u večer, při západu
slunce v jistý čas vyjití tvého z Egypta.
7. Péci pak budeš a jísti na místě, kteréž by vyvolil Hospodin Bůh
tvůj, a ráno navracuje se, půjdeš do stanů svých.
8. Šest dní jísti budeš přesnice, dne pak sedmého bude slavnost
Hospodinu Bohu tvému; ničehož v ní dělati nebudeš.
9. Sedm téhodnů sečteš sobě; od začátku žně začneš počítati sedm
téhodnů.
10. Tehdy slaviti budeš slavnost téhodnů Hospodinu Bohu svému; seč
budeš moci býti, to dáš dobrovolně vedlé toho, jakžť by požehnal
Hospodin Bůh tvůj.
11. I veseliti se budeš před Hospodinem Bohem svým, ty i syn tvůj i
dcera tvá, služebník tvůj a děvka tvá, i Levíta, kterýž by byl v
branách tvých, a příchozí, sirotek i vdova, kteříž by byli u prostřed
tebe, na místě, kteréž by vyvolil Hospodin Bůh tvůj k přebývání tam
jména svého.
12. A tak rozpomínati se budeš, že jsi byl služebníkem v Egyptě, když
ostříhati a vykonávati budeš ustanovení tato.
13. Slavnost stanů světiti budeš za sedm dní, když shromáždíš s pole
svého a z vinice své.
14. I budeš se veseliti v slavnosti své, ty i syn tvůj i dcera tvá,
služebník tvůj a služebnice tvá, Levíta i příchozí, sirotek i vdova,
kteříž by byli v branách tvých.
15. Sedm dní svátek světiti budeš Hospodinu Bohu svému na místě,
kteréž by vyvolil Hospodin, když požehná tobě Hospodin Bůh tvůj ve
všech úrodách tvých, a ve všeliké práci rukou tvých, a tak budeš
vesel.
16. Třikrát v roce postaví se každý pohlaví mužského před Hospodinem
Bohem tvým na místě, kteréž by vyvolil, na slavnost přesnic, na
slavnost téhodnů a na slavnost stanů, a neukážeť se před Hospodinem
prázdný;
17. Každý podlé daru sobě daného, vedlé požehnání Hospodina Boha
tvého, jehož on udělil tobě.
18. Soudce a správce ustanovíš sobě ve všech městech svých, kteráž
Hospodin Bůh tvůj dá tobě v každém pokolení tvém, kteříž souditi budou
lid soudem spravedlivým.
19. Neuchýlíš soudu, a nebudeš šetřiti osoby, aniž přijmeš daru; nebo
dar oslepuje oči moudrých, a převrací slova spravedlivých.
20. Spravedlivě spravedlnosti následovati budeš, abys živ byl, a
dědičně vládl zemí, kterouž Hospodin Bůh tvůj dává tobě.
21. Nevysadíš sobě háje jakýmkoli dřívím u oltáře Hospodina Boha

Příspěvek byl publikován v rubrice Deuteronomium. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.