Bible kralická: Deuteronomium, 23. kapitola

1. Nevejde do shromáždění Hospodinova, kdož by měl stlučené aneb
odňaté lůno.
2. Aniž vejde do shromáždění Hospodinova syn postranní; také i desáté
koleno jeho nevejde do shromáždění Hospodinova.
3. Ammonitský tolikéž ani Moábský nevejde do shromáždění Hospodinova,
ani desáté koleno jejich nevejde do shromáždění Hospodinova až na
věky.
4. Proto že proti vám nevyšli s chlebem a s vodou na cestě, když jste
šli z Egypta, a že ze mzdy najal proti tobě Baláma, syna Beor, z Petor
Mezopotamie Syrské, aby zlořečil tobě:
5. (Ačkoli nechtěl Hospodin Bůh tvůj slyšeti Baláma, ale obrátil
Hospodin Bůh tvůj tobě zlořečení v požehnání, nebo miloval tebe
Hospodin Bůh tvůj.)
6. Nebudeš hledati pokoje jejich ani dobrého jejich po všecky dny své
na věky.
7. Nebudeš míti v ohavnosti Idumejského, nebo bratr tvůj jest, aniž
Egyptského v ohavnosti míti budeš, nebo jsi byl pohostinu v zemi jeho.
8. Synové, kteříž se jim zrodí v třetím kolenu, vejdou do shromáždění
Hospodinova.
9. Když bys vytáhl vojensky proti nepřátelům svým, vystříhej se od
všeliké zlé věci.
10. Bude-li mezi vámi kdo, ješto by poškvrněn byl příhodou noční,
vyjde ven z stanů, a nevejde do nich;
11. Ale když bude k večerou, umyje se vodou, a po západu slunce vejde
do stanů.
12. Také místo budeš míti vně za stany, abys tam chodíval ven;
13. A budeš míti kolík mezi jinými nástroji svými, a když bys chtěl
sednouti vně, vykopáš jím důlek, a obrátě se, zahrabeš nečistotu svou.
14. Nebo Hospodin Bůh tvůj chodí u prostřed stanů tvých, aby tě
vysvobodil, a dal tobě nepřátely tvé; protož ať jest příbytek tvůj
svatý, tak aby nespatřil při tobě mrzkosti nějaké, pročež by se
odvrátil od tebe.
15. Nevydáš služebníka pánu jeho, kterýž k tobě utekl od pána svého.
16. S tebou bydliti bude u prostřed tebe na místě, kteréž by vyvolil v
některém městě tvém, kdežkoli jemu se líbiti bude; nebudeš ho mocí
utiskati.
17. Nebude nevěstka žádná z dcer Izraelských, ani nečistý smilník z
synů Izraelských.
18. Nepřineseš mzdy nevěstky, a mzdy psa do domu Hospodina Boha svého
z jakéhokoli slibu, nebo to obé ohavnost jest Hospodinu Bohu tvému.
19. Nedáš na lichvu bratru svému ani peněz, ani pokrmu, ani jakékoli
věci, kteráž se dává na lichvu.
20. Cizímu půjčíš na lichvu, ale bratru svému nedáš na lichvu, aby
požehnal tobě Hospodin Bůh tvůj při všech věcech, k kterýmž bys vztáhl
ruku svou v zemi, do níž vejdeš, abys dědičně obdržel ji.
21. Když bys učinil slib Hospodinu Bohu svému, neprodlévej splniti ho;
nebo konečně toho vyhledávati bude Hospodin Bůh tvůj od tebe, a byl by
na tobě hřích.
22. Pakli nebudeš slibovati, nebude na tobě hříchu.
23. Což jednou vyšlo z úst tvých, to splníš, a učiníš, jakž jsi slíbil
Hospodinu Bohu svému dobrovolně, což jsi vynesl ústy svými.
24. Všel-li bys do vinice bližního svého, jísti budeš hrozny podlé
žádosti své do sytosti své, ale do nádoby své nevložíš.
25. Všel-li bys do obilí bližního svého, natrháš sobě klasů rukou

Příspěvek byl publikován v rubrice Deuteronomium. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.