Bible kralická: Deuteronomium, 25. kapitola

1. Vznikla-li by jaká nesnáz mezi některými, a přistoupili by k soudu,
aby je rozsoudili, tedy spravedlivého ospravedlní, a nepravého
odsoudí.
2. Bude-li pak hoden mrskání nepravý, tedy káže ho položiti soudce a
mrskati před sebou, vedlé nepravosti jeho v jistý počet ran.
3. Čtyřidcetikrát káže ho mrštiti, aniž přidá více, aby, jestliže by
jej nadto mrskal ranami mnohými, nebyl příliš zlehčen bratr tvůj před
očima tvýma.
4. Nezavížeš úst vola mlátícího.
5. Když by bratří spolu bydlili, a umřel by jeden z nich, nemaje syna,
nevdá se ven žena toho mrtvého za jiného muže; bratr jeho vejde k ní,
a vezme ji sobě za manželku, a právem švragrovství přižení se k ní.
6. Prvorozený pak, kteréhož by porodila, nazván bude jménem bratra
jeho mrtvého, aby nebylo vyhlazeno jméno jeho z Izraele.
7. Nechtěl-li by pak muž ten pojíti příbuzné své, tedy přijde příbuzná
jeho k bráně před starší a řekne: Nechce příbuzný můj vzbuditi bratru
svému jména v Izraeli, a nechce podlé práva švragrovství pojíti mne.
8. Tedy povolají ho starší města toho, a mluviti budou s ním; a stoje,
řekl-li by: Nechci jí pojíti,
9. Přistoupí příbuzná jeho k němu před staršími, a szuje střevíc jeho
s nohy jeho, a pline mu na tvář a odpoví, řkuci: Tak se má státi muži
tomu, kterýž by nechtěl vzdělati domu bratra svého.
10. I bude nazváno jméno jeho v Izraeli: Dům bosého.
11. Když by se svadili někteří spolu jeden s druhým, a přistoupila by
žena jednoho, aby vysvobodila muže svého z ruky bijícího jej, i
vztáhla by ruku svou a uchopila by ho za lůno:
12. Tedy utneš ruku její, neslituje se nad ní oko tvé.
13. Nebudeš míti v pytlíku svém nejednostejného kamene, většího a
menšího.
14. Aniž budeš míti v domě svém nejednostejného korce, většího a
menšího.
15. Váhu celou a spravedlivou míti budeš, též míru celou a
spravedlivou budeš míti, aby se prodlili dnové tvoji v zemi, kterouž
Hospodin Bůh tvůj dává tobě.
16. Nebo v ohavnosti jest Hospodinu Bohu tvému, kdožkoli činí ty věci,
všeliký činící nepravost.
17. Pamatuj na to, coť učinil Amalech na cestě, když jste šli z
Egypta:
18. Kterak vyšed tobě v cestu, zadní houf tvůj všech mdlých, kteříž
šli za tebou, pobil, když jsi ty byl zemdlený a ustalý, a nebál se
Boha.
19. Protož když byl Hospodin Bůh tvůj dal tobě odpočinutí ode všech

Příspěvek byl publikován v rubrice Deuteronomium. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.