Bible kralická: Deuteronomium, 26. kapitola

1. Když pak vejdeš do země, kterouž Hospodin Bůh tvůj dává tobě v
dědictví, a opanuje ji, bydliti v ní budeš:
2. Vezmeš prvotin všeho ovoce země té, kteréž obětovati budeš z země
své, již Hospodin Bůh tvůj dává tobě, a vlože do koše, půjdeš k místu,
kteréž by Hospodin Bůh tvůj k přebývání tam jménu svému vyvolil.
3. A přijda k knězi, kterýž těch dnů bude, díš jemu: Vyznávám dnes
Hospodinu Bohu svému, že jsem všel do země, kterouž s přísahou
zaslíbil Hospodin otcům našim, že ji nám dá.
4. I vezma kněz z ruky tvé koš, postaví jej před oltářem Hospodina
Boha tvého.
5. A mluviti budeš před Hospodinem Bohem svým, řka: Syrský chudý otec
můj sstoupil do Egypta s nemnohými osobami, a byv tam pohostinu,
vzrostl v národ veliký, silný a mnohý.
6. A když zle nakládali s námi Egyptští, trápíce nás, a vzkládajíce na
nás službu těžkou,
7. Volali jsme k Hospodinu Bohu otců našich, a vyslyšev Hospodin hlas
náš, popatřil na trápení naše, práci naši a ssoužení naše.
8. I vyvedl nás Hospodin z Egypta v ruce silné a v rameni vztaženém, v
strachu velikém, a znameních i zázracích.
9. A uvedl nás na toto místo, a dal nám zemi tuto oplývající mlékem a
strdí.
10. Protož nyní, hle, přinesl jsem prvotiny úrod země, kterouž jsi mi
dal, ó Hospodine. I necháš toho před Hospodinem Bohem svým, a pokloníš
se před ním.
11. I veseliti se budeš ve všech dobrých věcech, kteréž by tobě dal
Hospodin Bůh tvůj, i domu tvému, ty i Levíta i příchozí, kterýž jest u
prostřed tebe.
12. Když bys pak vyplnil všecky desátky ze všech úrod svých léta
třetího, jenž rok desátků jest, a dal bys Levítovi, příchozímu,
sirotku i vdově, a jedli by v branách tvých a nasyceni byli:
13. Tedy díš před Hospodinem Bohem svým: Vynesl jsem, což posvěceného
bylo, z domu svého, a dal jsem také Levítovi, příchozímu, sirotku a
vdově vedlé všelikého přikázaní tvého, kteréž jsi mi přikázal;
nepřestoupil jsem žádného z přikázaní tvých, aniž jsem zapomenul na
ně.
14. Nejedl jsem v zámutku svém z toho, a neujal jsem z toho k věci
obecné, aniž jsem dal něco odtud ku pohřbu; poslechl jsem hlasu
Hospodina Boha svého, učinil jsem podlé všeho, což jsi mi přikázal.
15. Popatřiž z příbytku svatého svého s nebe, a požehnej lidu svému
Izraelskému a zemi, kterouž jsi dal nám, jakož jsi s přísahou zaslíbil
otcům našim, zemi oplývající mlékem a strdí.
16. Dnes Hospodin Bůh tvůj přikazuje tobě, abys ostříhal ustanovení
těchto a soudů; ostříhejž tedy a čiň je z celého srdce svého a ze vší
duše své.
17. Dnes i ty připověděls se k Hospodinu, že jej budeš míti za Boha, a
choditi budeš po cestách jeho, a ostříhati ustanovení jeho, a
přikázaní i soudů jeho, a poslouchati hlasu jeho.
18. Hospodin také připověděl se k tobě dnes, že tě bude míti za lid
zvláštní, jakož mluvil tobě, abys ostříhal všech příkázaní jeho,
19. A že tě vyvýší nade všecky národy, kteréž učinil, abys byl
vzácnější, slovoutnější a slavnější nad ně, a tak lid svatý Hospodinu
Bohu svému, jakož jest mluvil.

Příspěvek byl publikován v rubrice Deuteronomium. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.