Bible kralická: Deuteronomium, 27. kapitola

1. I přikázal Mojžíš a starší Izraelští lidu, řkouce: Ostříhejž
každého přikázaní, kteréž já přikazuji vám dnes.
2. A když přejdeš přes Jordán do země, kterouž Hospodin Bůh tvůj dává
tobě, vyzdvihneš sobě kameny veliké, a obvržeš je vápnem.
3. A napíšeš na nich všecka slova zákona tohoto, když přejdeš, abys
všel do země, kterouž Hospodin Bůh tvůj dává tobě, do země oplývající
mlékem a strdí, jakož jest mluvil Hospodin Bůh otců tvých tobě.
4. Když tedy přejdeš Jordán a vyzdvihneš ty kameny, kteréž já
přikazuji vám dnes, na hoře Hébal, a obvržeš je vápnem,
5. A vzděláš tam oltář Hospodinu Bohu svému: oltář z kamenů, jichž
nebudeš tesati železem,
6. Z kamení celého vzděláš oltář Hospodinu Bohu svému, abys na něm
obětoval oběti zápalné Hospodinu Bohu svému.
7. Obětovati budeš i oběti pokojné, a jísti tu a veseliti se před
Hospodinem Bohem svým.
8. Napíšeš pak na těch kameních všecka slova zákona toho dobře a
zřetelně.
9. I mluvil Mojžíš a kněží Levítští ke všemu Izraelovi, řkouce:
Pozoruj a slyš, Izraeli, dnes učiněn jsi lidem Hospodina Boha svého.
10. Protož poslouchej hlasu Hospodina Boha svého, a zachovávej
přikázaní jeho i ustanovení jeho, kteráž já tobě dnes přikazuji.
11. I přikázal Mojžíš v ten den lidu, řka:
12. Tito stanou, aby dobrořečili lidu na hoře Garizim, když byste
přešli Jordán: Simeon, Léví, Juda, Izachar, Jozef a Beniamin.
13. Tito pak stanou, aby zlořečili na hoře Hébal: Ruben, Gád, Asser,
Zabulon, Dan a Neftalím.
14. I budou osvědčovati Levítové, a řeknou ke všechněm mužům
Izraelským vysokým hlasem:
15. Zlořečený člověk, kterýž by udělal rytinu aneb věc slitou,
ohavnost Hospodinu, dílo rukou řemeslníka, by ji pak i do skrýše
odložil. I odpoví všecken lid a řekne: Amen.
16. Zlořečený, kdož sobě zlehčuje otce svého a matku svou; i řekne
všecken lid: Amen.
17. Zlořečený, kdož přenáší mezník bližního svého; i řekne všecken
lid: Amen.
18. Zlořečený, kdož zavodí slepého, aby bloudil po cestě; i řekne
všecken lid: Amen.
19. Zlořečený, kdož převrací spravedlnost příchozího, sirotka a vdovy;
a odpoví všecken lid: Amen.
20. Zlořečený, kdož by obýval s manželkou otce svého, nebo odkryl
podolek otce svého; i řekne všecken lid: Amen.
21. Zlořečený, kdož by obýval s kterýmkoli hovadem; i dí všecken lid:
Amen.
22. Zlořečený, kdož by obýval s sestrou svou, dcerou otce svého, aneb
dcerou matky své; i řekne všecken lid: Amen.
23. Zlořečený, kdož by obýval s svegruší svou; i odpoví všecken lid:
Amen.
24. Zlořečený, kdož by zbil bližního svého tajně; i řekne všecken lid:
Amen.
25. Zlořečený, kdož by vzal dary, aby zabil člověka nevinného; i dí
všecken lid: Amen.
26. Zlořečený, kdož by nezůstal v řečech zákona tohoto a nečinil jich;
a řekne všecken lid: Amen.

Příspěvek byl publikován v rubrice Deuteronomium. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.