Bible kralická: Deuteronomium, 28. kapitola

1. Jestliže pak opravdově poslušen budeš hlasu Hospodina Boha svého,
ostříhaje a čině všecka přikázaní jeho, kteráž já dnes přikazuji tobě,
vyvýší tě Hospodin Bůh tvůj nade všecky národy země.
2. A přijdou na tě všecka požehnání tato, a vyplní se při tobě, když
jen poslušen budeš hlasu Hospodina Boha svého.
3. Požehnaný budeš v městě, požehnaný i na poli.
4. Požehnaný plod života tvého, úrody země tvé, i plod dobytka tvého,
provorozené skotů tvých i stáda bravů tvých.
5. Požehnaný koš tvůj i díže tvá.
6. Požehnaný budeš vcházeje, požehnaný i vycházeje.
7. A učiní Hospodin, že nepřátelé tvoji, kteříž by povstali proti
tobě, poraženi budou před tebou; jednou cestou vytáhnou proti tobě, a
sedmi cestami před tebou utíkati budou.
8. Přikáže Hospodin požehnání svému, aby s tebou bylo v špižírnách
tvých a při všem, k čemu bys koli přičinil ruku svou, a požehná tobě v
zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj dává tobě.
9. Vystaví tě sobě Hospodin za lid svatý, jakož zapřisáhl tobě, když
ostříhati budeš přikázaní Hospodina Boha svého, a choditi po cestách
jeho.
10. I uzří všickni národové země, že jméno Hospodinovo vzýváno jest
nad tebou, a budou se báti tebe.
11. Učiní také Hospodin, že hojnost míti budeš všeho dobrého, plodu
života svého, i plodu dobytků svých, i úrod zemských v zemi, kterouž s
přísahou zaslíbil otcům tvým, že ji tobě dá.
12. Otevře Hospodin tobě poklad svůj výborný, nebe, aby vydalo déšť
zemi tvé časem svým, a požehná všelikému dílu ruky tvé, tak že mnohým
národům půjčovati budeš, sám pak nic nevypůjčíš.
13. I ustanoví tě Hospodin za hlavu a ne za ocas, a budeš vždycky
vyšší, a nikdy nižší, když poslouchati budeš přikázaní Hospodina Boha
svého, kteráž já dnes tobě přikazuji, abys ostříhal a činil je.
14. A neuchýlíš se od žádného slova, kteráž já dnes přikazuji tobě,
ani na pravo ani na levo, odcházeje po bozích cizích, abys jim
sloužil.
15. Jestliže pak hlasu Hospodina Boha svého poslouchati, a všech
přikázaní a ustanovení jeho, kteráž já dnes přikazuji tobě, ostříhati
a činiti nebudeš, přijdou na tě všecka zlořečenství tato a postihnou
tě.
16. Zlořečený budeš v městě, zlořečený i na poli.
17. Zlořečený koš tvůj, a zlořečená díže tvá.
18. Zlořečený plod života tvého i úrody země tvé, prvorozené skotů
tvých i stáda bravů tvých.
19. Zlořečený budeš vcházeje, zlořečený i vycházeje.
20. Pošle Hospodin na tě zlořečení, zkormoucení a bídu při všem, k
čemuž bys koli přičinil ruky své a což bys koli dělal, dokudž nebudeš
vyhlazen, a nezahyneš v náhle pro zlé skutky tvé, skrze něž jsi
opustil mne.
21. Dopustí Hospodin, aby se přídržely tebe morní bolesti, až tě i
vypléní z země, do níž se béřeš, abys ji dědičně opanoval.
22. Bíti tě bude Hospodin souchotinami, zimnicí, pálivostí, horkem,
mečem, suchem a rudou, a budou tě stíhati, až tě i zkazí.
23. I to nebe, kteréž jest nad hlavou tvou, bude měděné, a země,
kteráž jest pod tebou, železná.
24. Dá Hospodin zemi tvé místo deště prach a popel, a toť s nebe
sstoupí na tě, dokudž bys nebyl vyhlazen.
25. Učiní i to Hospodin, že poražen budeš od nepřátel svých; jednou
cestou vytáhneš proti nim, a sedmi cestami utíkati budeš od tváři
jejich, a musíš se smýkati po všech královstvích země.
26. I budou těla vaše mrtvá za pokrm všemu ptactvu nebeskému, a šelmám
zemským, a nebude, kdo by je odehnal.
27. Raní tě Hospodin vředem Egyptským, neduhy na zadku, prašivinami a
svrabem nezhojitelným.
28. Raní tě Hospodin pominutím smyslu, slepotou a tupostí srdce,
29. Tak že o poledni makati budeš, jako maká slepý ve tmě, a nebudeš
míti prospěchu na cestách svých; k tomu také utiskán budeš, a loupen
po všecky dny, a nebude, kdo by tě vysvobodil.
30. Manželku sobě zasnoubíš, a jiný s ní obývati bude; dům vystavíš, a
nebudeš bydliti v něm; vinici štípíš, a sbírati na ní nebudeš.
31. Vůl tvůj před tvýma očima zabit bude, a ty jeho jísti nebudeš;
osel tvůj uchvácen bude před tváří tvou, anižť se zase navrátí;
dobytek tvůj vydán bude nepřátelům tvým, a žádný ho nevysvobodí.
32. Synové tvoji a dcery tvé cizímu národu vydáni budou, a oči tvé na
to hledíce, umdlívati budou pro ně celého dne, a nebude síly v ruce
tvé.
33. Úrody země tvé i všecko úsilí tvé sžíře národ, kteréhož ty neznáš,
a nebudeš než potlačený a potřený po všecky dny.
34. A omámený budeš nad těmi věcmi, kteréž viděti budou oči tvé.
35. Raní tě Hospodin vředem nejhorším na kolenou i na lýtkách, tak že
se nebudeš moci zhojiti, od spodku nohy tvé až do vrchu hlavy.
36. Zavede tě Hospodin i krále tvého, kteréhož ustanovíš nad sebou, do
národu, kteréhož jsi ty neznal, ani předkové tvoji, a sloužiti tam
budeš bohům cizím, dřevu a kameni.
37. A budeš k užasnutí a přísloví i v rozprávku všechněm národům, mezi
kteréž zavede tě Hospodin.
38. Mnoho semene vyneseš na pole k rozsívání, a málo shromáždíš, nebo
sžerou to kobylky.
39. Vinice štípíš a dělati je budeš, ale vína píti ani sbírati
nebudeš, nebo červ sžíře je.
40. Olivoví hojnost míti budeš ve všech končinách svých, a však olejem
se pomazovati nebudeš, nebo sprchne ovoce s olivy tvé.
41. Synů a dcer naplodíš, a nebudeš jich míti, nebo zajati budou.
42. Všecko stromoví tvé i úrody země tvé kobylky zkazí.
43. Cizozemec, kterýž s tebou přebývá, vzroste nad tebe, ty pak velice
ponižovati se musíš.
44. On půjčovati bude tobě, a ty nebudeš míti, co bys půjčil jemu; on
bude přednější, a ty poslednější.
45. A přijdou na tebe všecka zlořečenství tato a stíhati tě budou, a
obklíčí tě, až i zahyneš, jestliže bys neuposlechl hlasu Hospodina
Boha svého, a neostříhal přikázaní a ustanovení jeho, kteráž přikázal
tobě.
46. A budou rány tyto znamením a zázrakem na tobě i semeni tvém až na
věky,
47. Proto že jsi nesloužil Hospodinu Bohu svému s potěšením a veselím
srdce, maje hojnost všech věcí.
48. A protož nepříteli svému, kteréhož poslal na tebe Hospodin,
sloužiti musíš v hladu, žízni, v nahotě a v nedostatku všech věcí; a
vloží na šíji tvou jho železné, dokudž tě nesetře.
49. Přivede Hospodin na tebe národ z daleka, od nejdalších končin
země, jako letí orlice, národ, jehož jazyku nerozumíš,
50. Národ nestydatý, kterýž ani starce nebude šanovati, a nad dítětem
se neslituje.
51. A sžíře plod dobytků tvých i úrody země tvé, dokudž nebudeš
vyhlazen; a nezanechá tobě obilí, vína mladého a oleje, prvorozeného z
skotů tvých, ani stáda bravů tvých, až tě i vyhladí.
52. A oblehne tě ve všech městech tvých, dokudž by nepadly zdi tvé
vysoké a pevné, v nichž ty doufáš po vší zemi své; obležen, pravím,
budeš ve všech městech svých, po vší zemi své, kterouž Hospodin Bůh
tvůj dal tobě,
53. Tak že v obležení a ssoužení, jímž ssouží tě nepřítel tvůj, jísti
budeš plod života svého, maso synů svých a dcer svých, kteréž by dal
tobě Hospodin Bůh tvůj.
54. Člověk mezi vámi rozmazaný a v rozkoši schovaný záviděti bude
bratru svému, i vlastní ženě své, i ostatním synům svým, kterýchž
ještě zanechal,
55. Tak že neudělí žádnému z nich masa synů svých, kteréž jísti bude,
proto že nezůstalo jemu nic jiného v obležení a v ssoužení, jímž
ssouží tě nepřítel tvůj ve všech městech tvých.
56. Rozmazaná mezi vámi a v rozkoši schovaná žena, kteráž rozmazaností
a rozkoší velikou ledva nohou země se dotkla, vlastnímu muži svému a
synu svému i dceři své,
57. Také i lůžka svého, kteréž z ní vychází při porodu, ano i synů
svých, kteréž zplodí, záviděti bude; nebo jísti je bude tajně pro
nedostatek všech věcí v obležení a ssoužení, jímž ssouží tě nepřítel
tvůj v městech tvých.
58. Nebudeš-li ostříhati a činiti všech slov zákona tohoto, kteráž
psána jsou v knize této, abys se bál toho veleslavného a hrozného
jména Hospodina Boha svého:
59. Rozmnoží ku podivení Hospodin rány tvé, a rány semene tvého, rány
veliké a trvánlivé, i nemoci těžké a dlouhé.
60. A obrátí na tebe všecky neduhy Egyptské, jichžs se strašil, a
přichytí se tebe.
61. Všelijaký také neduh a všelikou ránu, kteráž není psána v knize
zákona tohoto, uvede Hospodin na tebe, dokudž nebudeš vyhlazen.
62. A zůstane vás maličko, ješto vás prvé bylo mnoho, jako hvězd
nebeských, proto že jsi neposlouchal hlasu Hospodina Boha svého.
63. I stane se, že jakož se veselil Hospodin nad vámi, dobře vám čině
a rozmnožuje vás, tak veseliti se bude Hospodin nad vámi, když vás
zkazí a vyhladí, a vypléněni budete z země, do kteréž jdete, abyste
dědičně vládli jí.
64. A rozptýlí tě Hospodin mezi všecky národy, od jednoho konce země
až do druhého, a budeš tam sloužiti bohům cizím, kterýchž ty neznáš,
ani otcové tvoji, dřevu a kameni.
65. A mezi národy těmi neoddechneš, aniž bude míti odpočinutí spodek
nohy tvé; tam také dá Hospodin tobě srdce lekavé, a oči blíkavé, a
truchlost mysli.
66. I bude život tvůj nejistý před tebou, a strašiti se budeš v noci i
ve dne, a nikdež nebudeš jist svým životem.

Příspěvek byl publikován v rubrice Deuteronomium. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.