Bible kralická: Deuteronomium, 29. kapitola

1. Tato jsou slova smlouvy, kteráž přikázal Hospodin Mojžíšovi učiniti
s syny Izraelskými v zemi Moábské, mimo onu smlouvu, kterouž učinil s
nimi na Orébě.
2. I svolav Mojžíš všecken lid Izraelský, řekl jim: Vy sami viděli
jste všecky věci, kteréž učinil Hospodin před očima vašima v zemi
Egyptské, Faraonovi, i všechněm služebníkům jeho, i vší zemi jeho,
3. Zkušování veliká, kteráž viděly oči tvé, znamení i zázraky ty
veliké.
4. A však nedal vám Hospodin srdce k srozumění, a očí k vidění, a uší
k slyšení až do tohoto dne.
5. A vedl jsem vás čtyřidceti let po poušti, nezvetšela roucha vaše na
vás, a obuv vaše neztrhala se na nohách vašich.
6. Chleba jste nejedli, vína a nápoje opojného jste nepili, abyste
poznali, že já jsem Hospodin Bůh váš.
7. A když jste přišli na toto místo, vytáhl Seon, král Ezebon, a Og,
král Bázan, proti nám k boji, a porazili jsme je,
8. A vzali jsme zemi jejich, i dali jsme ji v dědictví pokolení
Rubenovu a Gádovu, a polovici pokolení Manassesova.
9. Ostříhejtež tedy slov smlouvy této a čiňte je, aby se vám šťastně
vedlo všecko, což byste činili.
10. Vy všickni dnes stojíte před Hospodinem Bohem svým, knížata vaše v
pokoleních vašich, starší vaši a úředníci vaši, všickni muži
Izraelští,
11. Dítky vaše i ženy vaše, i příchozí vaši, kteříž bydlejí u prostřed
stanů vašich, i ten, kterýž dříví seká, i ten, kterýž váží vodu,
12. Abyste vešli v smlouvu Hospodina Boha svého, a v přísahu jeho, v
kteroužto smlouvu Hospodin Bůh tvůj dnes vchází s tebou,
13. Aby tě sobě dnes postavil za lid, a on byl tobě za Boha, jakož
mluvil tobě, a jakož s přísahou zaslíbil otcům tvým, Abrahamovi,
Izákovi a Jákobovi.
14. A ne s vámi samými činím smlouvu tuto a přísahu tuto,
15. Ale i s každým tím, jenž tuto dnes s námi stojí před Hospodinem
Bohem naším, i s tím, jehož není tuto dnes s námi.
16. Nebo vy víte, kterak jsme bydlili v zemi Egyptské, a kterak jsme
šli prostředkem těch národů, až jsme naskrze prošli.
17. A viděli jste ohavnosti jejich i modly jejich, dřevo i kámen,
stříbro i zlato, kteréž jest při nich.
18. Hleďtež, ať nebývá mezi vámi muže, aneb ženy, aneb čeledi, aneb
pokolení, jehož by srdce odvrátilo se dnes od Hospodina Boha našeho, a
šel by sloužiti bohům těch národů; ať nebývá mezi vámi kořene
plodícího jed a hořkost.
19. I stalo by se, že uslyše takový slova zlořečení tohoto, dobrořečil
by sobě v srdci svém, řka: Pokoj míti budu, bychť pak i chodil podlé
žádosti srdce svého; i přidal by opilou žíznivé.
20. Nechceť Hospodin odpustiti takovému, nebo tehdáž rozpálí se
prchlivost Hospodinova a zůřivost jeho proti takovému člověku, tak že
připadne na něj všeliké zlořečení, o kterémž psáno jest v knize této;
i vyhladí Hospodin jméno jeho pod nebem.
21. A odloučí jej Hospodin s jeho zlým ode všech pokolení Izraelských,
vedlé všech zlořečení smlouvy zapsané v této knize zákona,
22. Tak že řekne věk potomní, synové vaši, kteříž povstanou po vás, i
cizozemec, kterýž přijde z země daleké, (když uzří rány země této, i
neduhy její, kteréž uvedl na ni Hospodin,
23. Sirou a solí vypálenou všecku tu zemi, a že se nemůž síti, ani co
vzcházeti, ani jaké byliny růsti na ní, rovně jako na místě, kdež jest
podvrácena Sodoma a Gomora, Adama a Seboim, kteréž podvrátil Hospodin
v hněvě svém a v prchlivosti své),
24. Řeknou všickni národové: Proč jest tak učinil Hospodin zemi této?
Kteraký jest to hněv prchlivosti jeho náramné?
25. A bude odpovědíno: Proto že opustili smlouvu Hospodina Boha otců
svých, kterouž učinil s nimi, když je vyvedl z země Egyptské.
26. Nebo odcházejíce, sloužili bohům cizím a klaněli se jim, bohům,
kterýchž neznali, kteříž se s nimi také ničímž dobrým nezdělili.
27. I rozhněvala se prchlivost Hospodinova na tu zemi, tak že uvedl na
ni všecko zlořečení zapsané v knize této.
28. Protož vyplénil je Hospodin z země jejich v hněvě, v rozpálení a v
prchlivosti veliké, a vyvrhl je do země jiné, jakž to ukazuje dnešní
den.
29. Věci skryté jsou Hospodina Boha našeho, věci pak zjevené ty jsou

Příspěvek byl publikován v rubrice Deuteronomium. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.