Bible kralická: Deuteronomium, 33. kapitola

1. Toto pak jest požehnání, kterýmž požehnal Mojžíš, muž Boží, synů
Izraelských před svou smrtí,
2. A řekl: Hospodin z Sinai přišel, a vzešel jim z Seir, zastkvěl se s
hory Fáran, a přišel s desíti tisíci svatých, z jehožto pravice oheň
zákona svítil jim.
3. Jak velice miluješ lidi! Všickni svatí jeho jsou v ruce tvé, oni
také přivinuli se k nohám tvým, vezmouť prospěch z výmluvností tvých.
4. Zákon vydal nám Mojžíš, dědičný shromáždění Jákobovu,
5. (Nebo byl v Izraeli jako král), když přední z lidu shromáždili se,
i všecka pokolení Izraelská.
6. Buď živ Ruben a neumírej, a muži jeho ať jsou bez počtu.
7. Tolikéž požehnal i Judovi a řekl: Vyslyš, Hospodine, hlas Judův, a
k lidu svému jej sprovozuj; ruce jeho budou bojovati za něj, a ty jemu
spomáhati budeš proti nepřátelům jeho.
8. O Léví také řekl: Thumim tvé a urim tvé bylo, Pane, při muži svatém
tvém, kteréhož jsi zkusil v pokušení, a kterýž podlé tebe měl nesnáz
při vodách Meribah,
9. Kterýž řekl otci svému a matce své: Neohlédám se na vás; a bratří
svých neznal, a o synech svých nevěděl; nebo ostříhají výmluvností
tvých, a smlouvu tvou zachovávají.
10. Vyučovati budou soudům tvým Jákoba, a zákonu tvému Izraele, a
klásti budou kadidlo před tváří tvou, a obět zápalnou na oltáři tvém.
11. Požehnejž, Hospodine, rytěřování jeho, a v práci rukou jeho zalib
se tobě. Zlomuj ledví nepřátel jeho a těch, kteříž ho nenávidí, aby
nepovstali.
12. A o Beniaminovi řekl: Milý jest Hospodinu, bezpečně s ním bydliti
bude; ochraňovati jej bude každého dne, a mezi rameny jeho přebývati.
13. O Jozefovi pak řekl: Požehnaná země jeho od Hospodina pro nejlepší
věci nebeské, pro rosu a vrchoviště zespod se prýštící,
14. A pro nejlepší úrody sluncem vyzralé, a pro nejlepší věci časem
měsíců došlé,
15. I pro rozkoše hor nejstarších, a pro rozkoše pahrbků věčných,
16. Pro nejlepší věci země i plnost její, vyplývající z milosti ve kři
přebývajícího. Přijdiž to požehnání na hlavu Jozefovu, a na vrch hlavy
odděleného z jiných bratří jeho.
17. Prvorozeného, vola toho krása veliká bude, a rohové jednorožce
rohové jeho, jimiž on trkati bude národy napořád až do končin země. A
toť jsou mnozí tisícové Efraimovi a tisícové Manassesovi.
18. O Zabulonovi také řekl: Vesel se Zabulon u vycházení svém, a
Izachar v staních svých.
19. Lidi na horu Boží svolají, a budou obětovati oběti spravedlnosti;
nebo hojnost mořskou ssáti budou, a skryté poklady v písku.
20. Gádovi pak řekl: Požehnaný, kterýž rozšiřuje Gáda. Onť jakožto lev
bydliti bude, a uchvátí rameno i s hlavou.
21. Kterýž opatřil ho prvotinami; nebo tam podílem skrze vydavatele
zákona ubezpečen jest. Protož pobéřeť se s knížaty lidu, a
spravedlnost Hospodinovu i soudy jeho s Izraelem vykonávati bude.
22. O Danovi pak řekl: Dan jako lvíče lvové vyskakovati bude z Bázan.
23. A Neftalímovi řekl: Ó Neftalíme, sytý přízní Páně, plný požehnání
Hospodinova, západní a polední stranu přijmi za dědictví.
24. O Asserovi také řekl: Asser požehnaný nad jiné syny, budeť milý
bratřím svým, omočí v oleji nohu svou.
25. Železo a měď pod šlepějemi tvými; pokudž trvati budou dnové tvoji,
slovoutný budeš.
26. Neníť žádného, jako Bůh silný, ó Izraeli, kterýž se vznáší na
nebesích ku pomoci tobě, a u velebnosti své na oblacích nejvyšších.
27. Ochrana tvá buď Bůh věčný, a zespod ramena věčnosti, kterýž vyžene
nepřátely před tebou, aneb řekne: Vyhlaď je,
28. Aby sám bezpečně bydlil Izrael, rodina Jákobova, a to v zemi
obilím a vínem oplývající, jehož nebesa také i rosu vydávati budou.
29. Blahoslavený jsi, Izraeli. Kdo jest podobný tobě, lide vysvobozený
skrze Hospodina, jenž jest pavéza spomožení tvého a meč důstojnosti
tvé? Tvoji zajisté nepřátelé poníženi budou, ale ty po všech
vyvýšenostech jejich šlapati budeš.

Příspěvek byl publikován v rubrice Deuteronomium. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.