Bible kralická: Deuteronomium, 34. kapitola

1. Tedy vstoupil Mojžíš z rovin Moábských na horu Nébo, na vrch hory,
kteráž jest proti Jerichu, a ukázal jemu Hospodin všecku zemi Galád až
do Dan,
2. I všecku Neftalím, a zemi Efraim a Manasse, a všecku zemi Juda až k
moři nejdalšímu,
3. Polední také stranu a roviny údolí Jericha, města palmovím
osazeného, až do Segor.
4. A řekl jemu Hospodin: Tato jest země, kterouž s přísahou zaslíbil
jsem Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, řka: Semeni tvému dám ji.
Způsobil jsem to, abys ji viděl očima svýma, však do ní nevejdeš.
5. I umřel tam Mojžíš, služebník Hospodinův, v zemi Moábské, vedlé
řeči Hospodinovy.
6. A pochoval jej v Gai, v zemi Moábské naproti Betfegor, a žádný
nezvěděl o jeho hrobu až do tohoto dne.
7. Byl pak Mojžíš ve stu a dvadcíti letech, když umřel, a nepošly oči
jeho, aniž síla odešla od něho.
8. I plakali synové Izraelští Mojžíše na rovinách Moábských třidceti
dní, a vyplněni jsou dnové pláče a kvílení nad Mojžíšem.
9. Jozue pak, syn Nun, naplněn jest duchem moudrosti; nebo byl vložil
Mojžíš ruce své na něj. I poslouchali ho synové Izraelští, a činili,
jakož přikázal Hospodin skrze Mojžíše.
10. Ale nepovstal více prorok v Izraeli podobný Mojžíšovi, (kteréhož
by tak znal Hospodin tváří v tvář),
11. Ve všech znameních a zázracích, pro něž poslal jej Hospodin, aby
činil je v zemi Egyptské, před Faraonem a přede všechněmi služebníky
jeho, a vší zemí jeho,
12. Také i ve všech skutcích ruky silné, a ve všeliké hrůzi veliké,
kteréžto věci činil Mojžíš před očima všeho Izraele.

Příspěvek byl publikován v rubrice Deuteronomium. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.