Bible kralická: Deuteronomium, 6. kapitola

1. Toto pak jest přikázaní, ustanovení a soudové, kteréž přikázal
Hospodin Bůh váš, abych učil vás, abyste činili je v zemi, do kteréž
jdete k dědičnému držení jí,
2. Abys se bál Hospodina Boha svého, ostříhaje všech ustanovení jeho a
přikázaní jeho, kteráž já přikazuji tobě, ty i syn tvůj i vnuk tvůj,
po všecky dny života svého, aby se prodlili dnové tvoji.
3. Slyšiž tedy, Izraeli, a hleď tak skutečně činiti, aby tobě dobře
bylo, a abyste se velmi rozmnožili, (jakož mluvil Hospodin Bůh otců
tvých tobě,) v zemi oplývající mlékem a strdí.
4. Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest.
5. Protož milovati budeš Hospodina Boha svého z celého srdce svého, a
ze vší duše své, a ze vší síly své.
6. A budou slova tato, kteráž já přikazuji tobě dnes, v srdci tvém.
7. A budeš je často opětovati synům svým, a mluviti o nich, když
sedneš v domě svém, když půjdeš cestou, a léhaje i vstávaje.
8. Uvážeš je za znamení na ruce své, a jako náčelník mezi očima svýma.
9. Napíšeš je také na veřejích domu svého a na branách svých.
10. A když tě uvede Hospodin Bůh tvůj do země, kterouž s přísahou
zaslíbil otcům tvým, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ji tobě dá, i
města veliká a výborná, kterýchžs nestavěl,
11. A domy plné všech dobrých věcí, kterýchž jsi nenaplnil, a studnice
vykopané, kterýchž jsi nekopal, a vinice i olivoví, jichž jsi
neštípil, a jedl bys a nasytil se:
12. Varuj se, abys nezapomenul na Hospodina, kterýž tě vyvedl z země
Egyptské, z poroby téžké.
13. Hospodina Boha svého báti se budeš, a jemu sloužiti, a ve jméno
jeho přisahati.
14. Neodejdeš po bozích cizích, z bohů jiných národů, kteříž vůkol vás
jsou,
15. (Nebo Bůh silný, horlivý, Hospodin tvůj u prostřed tebe jest,) aby
se neroznítila prchlivost Hospodina Boha tvého na tebe, a shladil by
tě se svrchku země.
16. Nebudete pokoušeti Hospodina Boha svého, jako jste pokoušeli v
Massah.
17. Pilně ostříhejte přikázaní Hospodina Boha svého, a svědectví jeho,
i ustanovení jeho, kteráž přikázal tobě,
18. A čiň to, což pravého a dobrého jest před očima Hospodinovýma, aby
tobě dobře bylo, a vejda, abys dědičně obdržel zemi výbornou, kterouž
s přísahou zaslíbil Hospodin otcům tvým,
19. Aby vypudil všecky nepřátely tvé od tváři tvé, jakož mluvil
Hospodin.
20. Když by se potom syn tvůj otázal tebe, řka: Co jsou to za
svědectví a ustanovení i soudy, kteréž přikázal Hospodin Bůh náš vám?
21. Tedy díš synu svému: Služebníci jsme byli Faraonovi v Egyptě, i
vyvedl nás Hospodin z Egypta v ruce silné.
22. A činil Hospodin znamení a zázraky veliké a škodlivé v Egyptě
proti Faraonovi, a proti všemu domu jeho před očima našima,
23. Nás pak vyvedl odtud, aby uvedl nás, a dal nám zemi, kterouž s
přísahou zaslíbil otcům našim.
24. Protož přikázal nám Hospodin, abychom ostříhali všech ustanovení
těchto, bojíce se Hospodina Boha svého, aby nám dobře bylo po všecky
dny, a aby zachoval nás při životu, jakž to činí i v dnešní den.
25. A spravedlnost míti budeme, když ostříhati budeme a činiti všecka
přikázaní tato před Hospodinem Bohem svým, jakož přikázal nám.

Příspěvek byl publikován v rubrice Deuteronomium. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.