Bible kralická: Ester, 2. kapitola

1. Ty věci když se zběhly, a když se upokojila prchlivost krále
Asvera, zpomenul na Vasti a na to, což byla učinila, též i na to, jaká
se výpověd stala proti ní.
2. I řekli mládenci královští, služebníci jeho: Nechť hledají králi
mladic, panen krásných.
3. A nechť zřídí král úředníky ve všech krajinách království svého,
kteříž by shromáždili všecky mladice, panny krásné, do Susan města
královského, do domu ženského, pod stráž Hegai komorníka královského,
strážce žen, a ať jim vydává okrasy jejich.
4. A mladice, kteráž by se zalíbila králi, aby kralovala místo Vasti.
I líbila se ta věc králi, a učinil tak.
5. Byl pak jeden Žid v Susan, městě královském, jménem Mardocheus syn
Jairův, syna Simei, syna Cis, z pokolení Beniamin.
6. A ten byl přestěhován z Jeruzaléma s přestěhovanými, kteříž
přestěhováni byli s Jekoniášem králem Judským, kteréhož přestěhoval
Nabuchodonozor král Babylonský.
7. Ten choval Hadassu, jinak Esteru, dceru strýce svého, proto že
neměla otce ani matky. A děvečka ta byla pěkné postavy a krásné tváři,
kterouž po smrti otce a matky její vzal sobě Mardocheus za dceru.
8. Stalo se tedy, když vyšlo slovo královské a rozkaz jeho, a když
shromážďováno bylo panen mnoho do Susan, města královského, pod stráž
Hegai, že i Ester vzata byla do domu královského pod stráž Hegai,
strážného nad ženami.
9. I líbila se jemu ta mladice, a našla milost u něho. Pročež i hned
dal jí okrasu její a díl její, a sedm panen způsobných z domu
královského; k tomu opatření její i jejích panen proměnil v lepší v
domě ženském.
10. Neoznámila pak Ester lidu svého, ani rodiny své; nebo přikázal jí
byl Mardocheus, aby nepravila.
11. Ale Mardocheus každého dne chodíval před síní domu ženského, aby
zvěděl, jak se má Ester, a co se s ní děje.
12. Když pak přišel jistý čas jedné každé panny, aby vešla před krále
Asvera, když se vyplnilo při ní podlé práva žen, za dvanácte měsíců,
(nebo za tolik dnů ozdobovaly se, šest měsíců olejem mirrovým, a šest
měsíců věcmi vonnými a ozdobami ženskými),
13. A tak přicházela panna před krále. Cožkoli řekla, dávalo se jí,
aby s tím šla z domu žen až k domu královskému.
14. U večer vcházela k králi, a ráno zase odcházela do druhého domu
ženského, pod stráž Saasgazy, komorníka královského, strážce ženin.
Nepřicházela více k králi, ale jestliže se líbila králi, povolána
bývala ze jména.
15. Tedy když přišel čas jistý Estery, dcery Abichaile, strýce
Mardocheova, kterouž byl vzal sobě za dceru, aby vešla k králi,
nežádala ničeho, než což řekl Hegai komorník královský, strážce žen. I
líbila se Ester všechněm, kteříž ji viděli.
16. A tak vzata jest Ester k králi Asverovi do domu jeho královského,
měsíce desátého, (jenž jest měsíc Tebet), léta sedmého kralování jeho.
17. I zamiloval král Ester nade všecky jiné ženy, a nalezla milost a
lásku u něho nade všecky panny, tak že vstavil korunu královskou na
hlavu její, a učinil ji královnou místo Vasti.
18. K tomu také učinil král hody veliké všechněm knížatům svým a
služebníkům svým, totiž hody Estery, a dal odpočinutí krajinám, a
daroval je tak, jakž slušelo na krále.
19. A když podruhé shromažďovány byly panny, a Mardocheus seděl u
brány královské,
20. Ester pak neoznámila byla rodiny své a národu svého, jakž jí byl
přikázal Mardocheus; nebo rozkázaní Mardocheovo Ester činila, jako i
když chována byla u něho:
21. V těch dnech, (když Mardocheus sedal u brány královské), rozhněval
se Bigtan a Teres, dva komorníci královští z strážných prahu, a
smýšleli o to, aby vztáhli ruce na krále Asvera.
22. Čehož dověděv se Mardocheus, oznámil to Ester královně, Ester pak
oznámila králi jménem Mardocheovým.
23. A když bylo toho vyhledáváno, našlo se tak. I oběšeni jsou ti oba
na šibenici, a zapsáno jest to do kronik před králem.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ester. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.