Bible kralická: Ester, 4. kapitola

1 Mardocheus pak zvěděv všecko to, což se bylo stalo, roztrhl roucho
své, a vzal na sebe žíni a popel, a jda po městě, křičel křikem
velikým a žalostným.
2. A přišel až před bránu královskou; nebo žádný neměl vcházeti do
brány královské v oděvu žíněném.
3. V každé také krajině i místě, kamžkoli slovo královské a výpověd
jeho došla, kvílení veliké bylo od Židů, a půst, pláč i úpění, a žíni
s popelem podestřeli sobě mnozí.
4. Pročež přišedše děvečky Estery a komorníci její, oznámili jí to. I
zarmoutila se královna velmi, a poslala šaty, aby oblékli Mardochea, a
aby vzali žíni jeho od něho. Ale on jich nepřijal.
5. Tedy zavolavši Ester Hatacha, jednoho z komorníků královských,
kteréhož jí byl dal za služebníka, poručila mu o Mardocheovi, aby
přezvěděl, co a proč by to bylo.
6. Takž vyšel Hatach k Mardocheovi na ulici města, kteráž jest před
branou královskou.
7. I oznámil jemu Mardocheus všecko, co se mu přihodilo, i o té summě
peněz, kterouž připověděl Aman dáti do komory královské proti Židům, k
vyhlazení jich.
8. K tomu i přípis psané výpovědi, kteráž vyhlášena byla v Susan, aby
zhubeni byli, dal jemu, aby ukázal Ester a oznámil jí, a aby jí
rozkázal jíti k králi, a milosti hledati u něho, a prositi před tváří
jeho za lid svůj.
9. Tedy přišel Hatach, a oznámil Ester slova Mardocheova.
10. I řekla Ester Hatachovi, a poručila mu oznámiti Mardocheovi:
11. Všickni služebnící královští i lid krajin královských vědí, že
kterýž by koli muž neb žena všel před krále do síně vnitřní, nejsa
povolán, jedno právo o něm jest, aby hrdlo propadl, kromě toho, k
komuž by král vztáhl berlu zlatou, že živ zůstane. Já pak nebyla jsem
povolána, abych vešla k králi již třidceti dnů.
12. Ale když oznámili Mardocheovi slova Estery,
13. Řekl Mardocheus, aby zase oznámeno bylo Esteře: Nemysl sobě, abys
zachována býti mohla v domě královském ze všech Židů.
14. Nebo jestliže se umlčíš v tento čas, oddechnutí a vysvobození
Židům přijde odjinud, ty pak a dům otce tvého zahynete. A kdo ví, ne
pro tento-lis čas přišla k tomu království?
15. I řekla Ester, aby zase oznámili Mardocheovi:
16. Jdi a shromažď všecky Židy, což jest jich v Susan, a posťte se za
mne, a nejezte ani píte za tři dni, v noci ani ve dne. Já podobně, i
panny mé postiti se budou, a teprv vejdu k králi, což však neobyčejné
jest, a jestližeť zahynu, nechť zahynu.
17. Tedy šel Mardocheus, a učinil všecko tak, jakž mu poručila Ester.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ester. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.