Bible kralická: Ester, 5. kapitola

1. Stalo se potom dne třetího, oblékši se Ester v roucho královské,
postavila se v síni vnitřní domu královského, naproti pokoji
královskému. Král pak seděl na stolici své královské, v pokoji
královském naproti dveřím domu.
2. Stalo se, pravím, když uzřel král Ester královnu, ana stojí v síni,
že milostí jsa k ní nakloněn, vztáhl král k Ester berlu zlatou,
kterouž držel v ruce své. Tedy přistoupivši Ester, dotkla se konce
berly.
3. I řekl jí král: Co jest tobě, královno Ester? A jaká jest prosba
tvá? Až do polovice království dáno bude tobě.
4. Odpověděla Ester: Jestliže se králi za dobré vidí, nechať přijde
král s Amanem dnes na hody, kteréž jsem jemu připravila.
5. I řekl král: Zavolejte rychle Amana, ať naplní žádost Estery. A tak
přišel král s Amanem na hody, kteréž byla připravila Ester.
6. Potom řekl král k Ester, napiv se vína. Jaká jest žádost tvá? A
budeť dáno. Aneb jaká jest prosba tvá? Bys pak žádala až do polovice
království, staneť se.
7. I odpověděla Ester: Žádost má a prosba má jest:
8. Nalezla-li jsem milost u krále, a jestliže se králi za dobré vidí
povoliti žádosti mé, a naplniti prosbu mou, aby ještě přišel král i
Aman na hody, kteréž jim připravím, a zítra učiním podlé slova
královského.
9. A tak vyšel Aman dne toho, vesel jsa a dobré mysli. Ale když viděl
Aman Mardochea v bráně královské, že ani nepovstal, ani se nehnul před
ním, naplněn jest Aman hněvem proti Mardocheovi.
10. A však zdržel se Aman, až přišel do domu svého, a poslav, povolal
přátel svých a Zeres ženy své.
11. I vypravoval jim Aman o slávě bohatství svého, i o množství synů
svých, i o všem, čímž ho zvelebil král, a jak ho vyvýšil nad knížata i
služebníky královské.
12. A doložil Aman: Nadto nepozvala Ester královna s králem na hody,
kteréž byla připravila jen mne, a ještě i k zejtří pozván jsem od ní s
králem.
13. Ale všecko to nic mi neprospívá, pokudžkoli vídám Mardochea, toho
Žida, sedati u brány královské.
14. Řekla jemu Zeres žena jeho, i všickni přátelé jeho: Nechť udělají
šibenici zvýši padesáti loket, a ráno rci králi, aby na ní oběsili
Mardochea, a vejdi s králem na hody vesele. I líbila se ta rada
Amanovi, a rozkázal postaviti šibenici.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ester. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.