Bible kralická: Ester, 6. kapitola

1. Té noci král nemoha spáti, rozkázal přinésti knihy pamětné,
kroniky, kteréž čteny byly před králem.
2. I našli zapsáno, že pověděl Mardocheus na Bigtana a Teresa, dva
komorníky královské z těch, jenž ostříhali prahu, že ukládali
vztáhnouti ruku na krále Asvera.
3. Tedy řekl král: Čím jest poctěn, neb jak zveleben Mardocheus za to?
Odpověděli služebníci královští, dvořané jeho: Není jemu nic dáno.
4. I řekl král: Kdo jest v síni? (Aman pak byl přišel do síně domu
královského zevnitřní, mluviti s králem, aby oběšen byl Mardocheus na
šibenici, kterouž jemu připravil.)
5. Odpověděli králi služebníci jeho: Aj, Aman stojí v síni. Řekl král:
Nechť vejde sem.
6. Takž všel Aman. Jemuž řekl král: Co sluší učiniti muži tomu,
kteréhož by chtěl král ctíti? (Aman řekl sám v sobě: Kohož by jiného
chtěl král více ctíti, nežli mne?)
7. Odpověděl Aman králi: Muži tomu, jehož král ctíti chce,
8. Ať přinesou roucho královské, do kteréhož se král obláčí, a
přivedou koně, na kterémž jezdí král, a vstaví korunu královskou na
hlavu jeho.
9. A dadouce roucho to i koně toho v ruku některého z
nejznamenitějších knížat královských, ať oblekou muže toho, jehož král
chce ctíti, a ať jej vodí na koni po ulici města, a volají před ním:
Tak se má státi muži tomu, jehož král ctíti chce.
10. Tedy řekl král Amanovi: Pospěš, vezmi to roucho a koně, jakž jsi
řekl, a učiň to Mardocheovi Židu, kterýž sedí v bráně královské.
Nepomíjejž ničeho ze všeho toho, což jsi mluvil.
11. Protož vzav Aman roucho i koně, oblékl Mardochea, a vedl jej na
koni po ulici města, volaje před ním: Tak se má státi muži tomu, jehož
král ctíti chce.
12. Potom navrátil se Mardocheus k bráně královské. Aman pak rychle
pospíšil do domu svého, smuten jsa, s zakrytou hlavou.
13. I vypravoval Aman Zeres ženě své a všechněm přátelům svým všecko,
což se mu přihodilo. I řekli jemu mudrci jeho i Zeres žena jeho:
Poněvadž z národu Židovského jest Mardocheus, před jehož oblíčejem
počal jsi klesati, neodoláš jemu, ale jistě padneš před oblíčejem
jeho.
14. A když oni ještě mluvili s ním, komorníci královští přišli, a
rychle vzali Amana na hody, kteréž připravila Ester.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ester. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.