Bible kralická: Ester, 9. kapitola

1. Potom dvanáctého měsíce, (jenž jest měsíc Adar), třináctého dne
téhož měsíce, když přišel čas poručení královského a výpovědi jeho,
aby se vyplnila, v ten den, v kterýž se nadáli nepřátelé Židovští, že
budou panovati nad nimi, stalo se na odpor, že panovali Židé nad těmi,
kteříž je v nenávisti měli.
2. Nebo se byli shromáždili Židé v městech svých, po všech krajinách
krále Asvera, aby vztáhli ruku na ty, kteříž hledali jejich zlého. A
žádný před nimi neostál, nebo připadl strach jejich na všecky národy.
3. A všickni hejtmané krajin, i knížata a vývodové, i správcové díla
královského v poctivosti měli Židy; nebo strach Mardocheův na ně
připadl.
4. Byl zajisté Mardocheus veliký v domě královském, a rozcházela se
pověst o něm po všech krajinách; nebo muž ten Mardocheus vždy více
rostl.
5. A tak zbili Židé všecky nepřátely své, mečem hubíce, mordujíce a
vyhlazujíce je, a nakládajíce s těmi, kteříž je v nenávisti měli,
podlé líbosti své.
6. Ano i v Susan městě královském zmordovali Židé a vyhladili pět set
mužů.
7. A Parsandata, Dalfona i Aspata,
8. A Porata, Adalia i Aridata,
9. I Parimasta, Arisai i Aridai a Vajezata,
10. Deset synů Amana syna Hammedatova, nepřítele Židovského,
zmordovali. Ale k loupeži nevztáhli ruky své.
11. Dne toho, když se donesl krále počet zmordovaných v Susan městě
královském,
12. Řekl král Esteře královně: V Susan městě královském zmordovali
Židé a vyhladili pět set mužů, a deset synů Amanových. Co pak učinili
v jiných krajinách královských? Již tedy jaká jest žádost tvá? A dánoť
bude. Aneb která prosba tvá ještě? A staneť se.
13. Odpověděla Ester: jestliže se králi za dobré vidí, nechť jest
dopuštěno ještě zítra Židům, kteříž jsou v Susan, učiniti podlé
výpovědi dnešní, a deset synů Amanových zvěšeti na šibenici.
14. I přikázal král, aby se tak stalo. Tedy vyhlášena jest výpověd v
Susan, a tak deset synů Amanových zvěšeli.
15. A shromáždivše se Židé, kteříž byli v Susan, také i čtrnáctého dne
měsíce Adar, zmordovali v Susan tři sta mužů. Ale k loupeži nevztáhli
ruky své.
16. Jiní také Židé, kteříž byli v krajinách královských, shromáždivše
se, a zastávajíce života svého, tak odpočinuli od nepřátel svých.
Zmordovali pak těch, jenž je v nenávisti měli, sedmdesáte pět tisíc.
Ale k loupeži nevztáhli ruky své.
17. Stalo se to dne třináctého měsíce Adar. I odpočinuli čtrnáctého
dne téhož měsíce, a učinili sobě v ten den hody a veselé.
18. Ale Židé, kteříž byli v Susan, shromáždili se třináctého dne téhož
měsíce a též čtrnáctého, a odpočinuli patnáctého, a učinili sobě na
ten den hody a veselé.
19. Protož Židé, kteříž bydlí ve vsech a v městečkách nehrazených,
světí den čtrnáctý měsíce Adar, majíce veselé, hody a dobrou vůli, a
posílajíce částky pokrmů jedni druhým.
20. Nebo rozepsal Mardocheus ty věci, a rozeslal listy ke všem Židům,
kteříž byli ve všech krajinách krále Asvera, blízkým i dalekým,
21. Ustavuje jim, aby slavili den čtrnáctý měsíce Adar, a den patnáctý
téhož měsíce každého roku,
22. Podlé dnů těch, v nichž odpočinuli Židé od nepřátel svých, a
měsíce toho, kterýž se jim obrátil z zámutku v radost, a z kvílení v
dobrou vůli, aby ty dni slavili, hodujíce a veselíce se, a posílajíce
částky pokrmů jeden druhému, i dary chudým.
23. I přijali to všickni Židé, že budou činiti to, což začali, a což
jim psal Mardocheus:
24. Jak Aman syn Hammedatův Agagský, protivník všech Židů, ukládal o
Židech, aby je vyhubil a uvrhl pur, totiž los, k setření a zahlazení
jejich.
25. Ale jak ona vešla před oblíčej krále, poručil král v listech, aby
obráceni byli úkladové jeho nešlechetní, kteréž vymyslil proti Židům,
na hlavu jeho, a aby ho oběsili i syny jeho na šibenici.
26. I nazvali ty dny Purim, totiž losů, od jména toho pur. A tak z
příčiny všech slov listu toho, a což viděli při tom, i což přišlo k
nim,
27. Ustavili a přijali Židé na sebe i na símě své, i na všecky
připojené k sobě, aby to nepominulo, že budou slaviti ty dva dni podlé
vypsání jejich, a podlé určitého času jejich každého roku.
28. A že ti dnové budou pamětní a slavní v každém věku, rodině,
krajině a městě; k tomu, že ti dnové Purim nepominou z prostředku
Židů, a památka jejich nepřestane u potomků jejich.
29. Psala také Ester královna, dcera Abichailova, i Mardocheus Žid pro
větší upevnění psání z strany dnů Purim po druhé.
30. A on rozeslal to psání ke všem Židům, do sta dvadcíti sedmi krajin
království Asverova, vzkazuje jim pozdravení,
31. Aby tuze drželi dny ty Purim v určité časy jich, jakž je nařídil
jim Mardocheus Žid a Ester královna, a jakž to přijali na sebe a na
símě své, na pamět postů a křiku jejich.
32. A tak výpověd Estery potvrdila ustanovení dnů Purim, což zapsáno

Příspěvek byl publikován v rubrice Ester. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.