Bible kralická: Exodus, 17. kapitola

1. Tedy když se odebralo všecko shromáždění synů Izraelských z pouště
Sin, po stanovištích svých vedlé rozkazu Hospodinova, položili se v
Rafidim, kdež nebylo vod, kteréž by lid píti mohl.
2. Protož domlouval se lid na Mojžíše, pravě: Dejte nám vody, abychom
pili. Jimž odpověděl Mojžíš: Proč se na mne domlouváte? Proč pokoušíte
Hospodina?
3. I žíznil tu lid pro nedostatek vod, a reptal na Mojžíše a mluvil:
Proč jsi vyvedl nás z Egypta, abys mne s syny i dobytky mými žízní
zmořil?
4. Tedy volal Mojžíš k Hospodinu, řka: Což mám činiti s tím lidem?
Však již tudíž ukamenují mne.
5. I řekl Hospodin Mojžíšovi: Jdiž před lidem, pojma s sebou některé z
starších Izraelských; hůl také svou kterouž jsi udeřil v vodu, vezmi
do ruky své a jdi.
6. Aj, já státi budu před tebou tam na skále, na Orébě; i udeříš v
skálu, a vyjdou z ní vody, kteréž bude píti lid. I učinil tak Mojžíš
před očima starších Izraelských.
7. A dal jméno místu tomu Massah a Meribah, pro reptání synů
Izraelských, a že pokoušeli Hospodina, řkouce: Jest-li Hospodin u
prostřed nás, či není?
8. Přitáhl pak Amalech, a bojoval s Izraelem v Rafidim.
9. I řekl Mojžíš k Jozue: Vybeř nám některé muže, a vytáhna, bojuj s
Amalechem; já zítra státi budu na vrchu hory, a hůl Boží v ruce své
míti budu.
10. Tedy Jozue udělal tak, jakž mu poručil Mojžíš, a bojoval s
Amalechem; Mojžíš pak, Aron a Hur vstoupili na vrch hory.
11. A dokudž Mojžíš vzhůru držel ruce své, vítězil Izrael; ale jakž
opouštěl ruku svou, přemáhal Amalech.
12. Ale že ruce Mojžíšovy byly obtíženy, protož vzavše kámen,
podložili pod něho, a on sedl na něm; Aron pak a Hur podpírali ruce
jeho, jeden z jedné, druhý z druhé strany. I byly obě ruce jeho
vztažené až do západu slunce.
13. A tak porazil Jozue Amalecha i lid jeho mečem.
14. Mluvil potom Hospodin k Mojžíšovi: Vpiš to do knih na památku, a
pilně to vkládej v uši Jozue, že do konce vyhladím památku Amalechovu
všudy pod nebem.
15. Tedy vzdělal Mojžíš oltář a nazval jméno jeho: Hospodin korouhev
má.
16. Nebo řekl: Tak má jmenován býti, proto že ruka nad trůnem
Hospodinovým osvědčuje boj Hospodinův proti Amalechovi od národu až do

Příspěvek byl publikován v rubrice Exodus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.