Bible kralická: Exodus, 18. kapitola

1. Uslyšel pak Jetro, kníže Madianské, test Mojžíšův, o všech věcech,
kteréž učinil Bůh Mojžíšovi a Izraelovi, lidu svému, že vyvedl
Hospodin Izraele z Egypta.
2. A vzal Jetro, test Mojžíšův, Zeforu manželku Mojžíšovu, kterouž byl
odeslal,
3. A dva syny její, z nichž jméno jednoho Gerson; nebo řekl: Příchozí
jsem byl v zemi cizí;
4. Jméno pak druhého Eliezer; nebo řekl: Bůh otce mého spomocník můj
byl, a vytrhl mne od meče Faraonova.
5. I přišel Jetro, test Mojžíšův, s syny jeho i s ženou jeho k
Mojžíšovi na poušť, kdež se byl položil při hoře Boží.
6. A vzkázal Mojžíšovi: Já, test tvůj Jetro, jdu k tobě, i žena tvá a
oba synové její s ní.
7. I vyšel Mojžíš proti testi svému, a pokloniv se, políbil ho. I ptal
se jeden druhého, jak se má; potom vešli do stanu.
8. A vypravoval Mojžíš testi svému všecko, což učinil Hospodin
Faraonovi a Egyptským pro Izraele, a o všech nevolech, kteréž
přicházely na ně na cestě, a jak je vysvobodil Hospodin.
9. I radoval se Jetro ze všeho dobrého, což učinil Hospodin Izraelovi,
a že vytrhl jej z ruky Egyptských.
10. A řekl Jetro: Požehnaný Hospodin, kterýž vytrhl vás z ruky
Egyptských a z ruky Faraonovy, kterýž vytrhl ten lid z poroby
Egyptské.
11. Nyní jsem poznal, že větší jest Hospodin nade všecky bohy; nebo
touž věcí, kterouž se vyvyšovali, on je převýšil.
12. A vzal Jetro, test Mojžíšův, zápal a oběti, kteréž obětoval Bohu.
Potom přišel Aron a všickni starší Izraelští, aby jedli chléb s
tchánem Mojžíšovým před Bohem.
13. Nazejtří pak posadil se Mojžíš, aby soudil lid; a stál lid před
Mojžíšem od jitra až do večera.
14. Vida pak test Mojžíšův všecku práci jeho při lidu, řekl: Co jest
to, což děláš s lidem? Proč ty sám sedíš, a všecken lid stojí před
tebou od jitra až do večera?
15. Odpověděl Mojžíš tchánu svému: Přichází ke mně lid raditi se s
Bohem.
16. Když mají o nějakou věc činiti, přicházejí ke mně, a soud činím
mezi stranami, a oznamuji rady Boží a ustanovení jeho.
17. I řekl jemu test Mojžíšův: Nedobře děláš.
18. Tudíž tak ustaneš i ty i lid, kterýž s tebou jest. Nad možnost
tvou těžká jest tato věc, nebudeš jí moci sám dosti učiniti.
19. Protož nyní uposlechni řeči mé; poradím tobě, a bude Bůh s tebou.
Stůj ty za lid před Bohem, a donášej věci nesnadné k Bohu.
20. A vysvětluj jim řády a zákony, a oznamuj jim cestu, po níž by šli,
a co by dělati měli.
21. Vyhledej také ze všeho lidu muže statečné, bohabojné, muže
pravdomluvné, kteříž v nenávisti mají lakomství, a ustanov z nich
knížata nad tisíci, setníky, padesátníky a desátníky.
22. Oni ať soudí lid každého času. Což bude většího, vznesou na tebe,
a menší pře sami nechť soudí; a tak lehčeji bude tobě, když jiní
ponesou břímě s tebou.
23. Jestliže to učiníš a rozkážeť Bůh, budeš moci trvati; také i
všecken lid tento navracovati se bude k místům svým pokojně.
24. Tedy uposlechl Mojžíš řeči tchána svého, a učinil všecko, což on
řekl.
25. A vybral Mojžíš muže statečné ze všeho Izraele, a ustanovil je
hejtmany nad lidem, knížata nad tisíci, setníky, padesátníky a
desátníky,
26. Kteříž soudili lid každého času. Nesnadnější věci vznášeli na

Příspěvek byl publikován v rubrice Exodus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.