Bible kralická: Exodus, 21. kapitola

1. Tito jsou pak soudové, kteréž jim předložíš:
2. Jestliže koupíš k službě Žida, šest let sloužiti bude, a sedmého
odejde svobodný darmo.
3. Přišel-li by sám toliko, sám také odejde; pakli měl ženu, vyjde s
ním i žena jeho.
4. Jestliže pán jeho dá mu ženu, a ona zrodí jemu syny neb dcery: žena
ta i děti její budou pána jeho, on pak sám toliko odejde.
5. Pakli by řekl služebník: Miluji pána svého, manželku svou a syny
své, nevyjdu svobodný:
6. Tedy postaví ho pán jeho před soudci, a přivede ho ke dveřím neb k
veřeji, a probodne pán jeho ucho jemu špicí; i zůstaneť služebníkem
jeho na věky.
7. Když by pak prodal někdo dceru svou, aby byla děvkou, nevyjdeť tak,
jako vycházejí služebníci.
8. Nelíbila-li by se pánu svému, kterýž jí sobě ještě nezasnoubil,
dopustí ji vyplatiti. Lidu cizímu nebude míti práva prodati ji,
poněvadž zhřešil proti ní.
9. Pakli by synu svému ji zasnoubil, učiníť jí tak, jakž obyčej jest
činiti dcerám.
10. A dal-li by mu jinou, z stravy její, oděvu jejího, a přívětivosti
manželské nic této neujme.
11. Neudělal-li by nic z toho trojího, vyjde darmo bez stříbra.
12. Kdo by ubil člověka, až by od toho umřel, smrtí umře.
13. Když by pak neukládal o bezživotí jeho, než Bůh dal by jej v ruce
jeho: tedy uložím tobě místo, do něhož by takový mohl uteci.
14. Pakli by kdo tak pyšně sobě počínal proti bližnímu svému, že by ho
lstivě zabil, i od oltáře mého odtrhneš jej, aby umřel.
15. Kdo by otce svého neb matku svou bil, smrtí ať umře.
16. Kdo by pak, ukradna někoho, prodal jej, a nalezen by byl v ruce
jeho, smrtí ať umře.
17. I ten, kdož by zlořečil otci svému neb mateři své, smrtí ať umře.
18. Když by se svadili muži, a urazil by který bližního svého kamenem
neb pěstí, a ten by neumřel, než složil se na lůži;
19. A potom by povstal a chodil vně o holi své: již nebude vinen ten,
kdož urazil; toliko co zatím obmeškal, to jemu nahradí, a na vyhojení
jeho naloží.
20. Když by pak ubil kdo služebníka svého neb děvku svou kyjem, tak že
by umřel mu v ruce jeho: pomstou pomštěno bude nad takovým.
21. A však jestliže by den neb dva přečkal, neponese pomsty, nebo jej
zaplatil.
22. Když by se svadili muži, a urazili ženu těhotnou, tak že by vyšel
z ní plod její, však by se zhouba nestala: pokutován bude, jakž by
uložil naň muž té ženy, a dá vedlé uznání soudců.
23. Pakliť by smrt přišla, tedy dáš život za život,
24. Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu,
25. Spáleninu za spáleninu, ránu za ránu, modřinu za modřinu.
26. Jestliže by kdo urazil služebníka svého v oko, aneb děvku svou v
oko, tak že by jej o ně připravil: svobodného jej propustí za oko
jeho.
27. Pakli by zub služebníku svému neb zub děvce své vyrazil,
svobodného jej propustí za zub jeho.
28. Jestliže by vůl utrkl muže neb ženu, tak že by umřel člověk:
ukamenován bude ten vůl, aniž jedeno bude maso jeho, však pán vola
toho bez viny bude.
29. Než byl-liť by vůl trkavý prvé, a bylo by to osvědčeno pánu jeho,
on pak nezavřel by ho, a v tom zabil by muže neb ženu: vůl ten
ukamenován bude, a pán jeho také umře.
30. Pakliť mu bude uloženo, aby se vyplatil: tedy dá výplatu za život
svůj, jakážkoli na něj uložena bude.
31. Buď že by syna utrkl, buď dceru, podlé soudu toho stane se jemu.
32. Jestliže by služebníka vůl ztrkal neb děvku, třidceti lotů stříbra
dá pánu jeho, a vůl ten bude ukamenován.
33. Kdyby kdo odhradil studnici, a neb vykopal někdo studnici, a zase
jí nepřikryl, a vpadl by tam vůl neb osel:
34. Pán té studnice nahradí to, a peníze položí pánu jeho, a což se
zabilo, to sobě míti bude.
35. A ustrčil-li by vůl něčí vola sousedova, že byl umřel: tedy
prodadí vola toho živého, a podělí se penězi jeho; i s zabitým volem
také se rozdělí.
36. Pakli vědíno bylo, že vůl byl trkavý prvé, a nezavřel ho pán jeho:
bez výmluvy ať dá vola za vola, a zabitý ať mu zůstane.

Příspěvek byl publikován v rubrice Exodus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.