Bible kralická: Exodus, 23. kapitola

1. Nebudeš vynášeti pověsti lživé. Neklaď s bezbožným ruky své, abys
měl býti s ním svědek nepravý.
2. Nepostoupíš po množství ke zlému, a nebudeš se přimlouvati k
rozepři, tak abys se uchýlil po větším počtu k převrácení soudu.
3. Ani chudého šanovati nebudeš v při jeho.
4. Trefil-li bys na vola nepřítele svého neb osla jeho, an bloudí,
obrátíš a dovedeš ho k němu.
5. Uzřel-li bys an osel toho, jenž tě má v nenávisti, leží pod
břemenem svým, zdaž se zdržíš, abys mu neměl pomoci? Nýbrž opravdově
pomůžeš jemu, spolu s tím, kdož tě v nenávisti má.
6. Nepřevrátíš soudu chudého svého v jeho při.
7. Od slova lživého vzdálíš se. Nevinného a spravedlivého nezabiješ,
nebo já neospravedlním bezbožného.
8. Aniž bráti budeš darů, nebo dar oslepuje i prozřetelné, a převrací
slova spravedlivých.
9. Příchozího nebudeš ssužovati; nebo sami znáte, jaký jest život
příchozích, poněvadž pohostinu jste byli v zemi Egyptské.
10. Po šest let osívati budeš zemi svou, a shromažďovati úrodu její;
11. Sedmého pak léta ponecháš jí, ať odpočine, aby jedli chudí lidu
tvého. Co pak zůstane po nich, pojí zvěř polní. Tak uděláš s vinicí
svou i s olivovím svým.
12. Šest dní budeš dělati díla svá, dne pak sedmého přestaneš, aby
odpočinul vůl tvůj i osel tvůj, a oddechl syn děvky tvé i příchozí.
13. Ve všech těch věcech, kteréž mluvil jsem vám, ostříhati se budete.
Jména bohů cizích ani připomínati nebudete, aniž bude slyšáno z úst
tvých.
14. Třikrát slaviti mi budeš svátek na každý rok.
15. Slavnosti přesnic ostříhati budeš. Sedm dní jísti budeš chleby
přesné, jakž jsem přikázal tobě, v čas vyměřený měsíce Abib; nebo v
ten vyšel jsi z Egypta. Aniž se ukážete přede mnou prázdní.
16. A držeti budeš slavnost žně, když mi obětovati budeš prvotiny
prací svých z toho, což jsi vsel na poli. Slavnost také sklizení
držeti budeš při vyjití roku, když sklidíš práce své z pole.
17. Třikrát v roce ukáže se každý z tvých pohlaví mužského před tváří
Panovníka Hospodina.
18. Nebudeš obětovati krve z oběti mé, dokavadž u tebe kvas jest, aniž
zůstane tuk slavnosti mé do jitra.
19. Prvotiny prvních úrod země své přinášeti budeš do domu Hospodina
Boha svého. Nebudeš vařiti kozelce v mléku mateře jeho.
20. Aj, já pošli anděla před tebou, aby ostříhal tebe na cestě, a
přivedl tě na místo, kteréž jsem připravil.
21. Šetrně se měj před ním, a poslouchej hlasu jeho. Nepopouzej ho,
neboť nepromine přestoupení vašeho, poněvadž jméno mé jest u prostřed
něho.
22. Nebo budeš-li věrně poslouchati hlasu jeho, a činiti, cožť bych
koli řekl: tedy nepřítelem budu nepřátel tvých, a trápiti budu ty,
jenž tebe trápí.
23. Nebo půjde anděl můj před tebou, a uvede tě do země Amorejského a
Hetejského, Ferezejského a Kananejského, Hevejského a Jebuzejského,
kteréž vyhladím.
24. Nebudeš se klaněti bohům jejich, ani jim sloužiti, aniž dělati
budeš tak, jako oni dělají; ale z gruntu vyvrátíš je, a obrazy jejich
na kusy stroskoceš.
25. Sloužiti pak budete Hospodinu Bohu svému, a požehnáť chlebu tvému
i vodám tvým; a odejmu nemoc z prostředku tvého.
26. Nebudeť, která by potratila, ani neplodná v zemi tvé; počet dnů
tvých doplním.
27. Strach svůj pustím před tebou, a předěsím všeliký lid, proti
kterémuž vyjdeš, a způsobím to, aby všickni nepřátelé tvoji utíkali
před tebou.
28. Pošli i sršně před tebou, aby vyhnali Hevea, a Kananea a Hetea
před tváří tvou.
29. Nevyženu ho od tváři tvé v jednom roce, aby se země neobrátila v
poušť, a nerozmnožily se proti tobě šelmy divoké.
30. Pomalu vyháněti jej budu od tváři tvé, až bys ty se rozplodil, a
dědičně mohl ujíti zemi.
31. Položím pak meze tvé od moře Rudého až k moři Filistinskému, a od
pouště až k řece; nebo v ruce vaše dám obyvatele země, a vyženeš je od
tváři své.
32. Neučiníš s nimi a bohy jejich smlouvy.
33. Nebudou bydliti v zemi tvé, aby nepřipravili tě k hříchu proti

Příspěvek byl publikován v rubrice Exodus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.