Bible kralická: Exodus, 25. kapitola

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Mluv k synům Izraelským, ať mi vybírají obět vzhůru pozdvižení. Od
každého člověka, kterýž by ji z srdce dobrovolně dal, přijměte takovou
obět mou.
3. Tatoť pak jest obět pozdvižení, kterouž budete bráti od nich:
Zlato, a stříbro, a měď,
4. Postavec modrý, šarlat, a červec dvakrát barvený, bílé hedbáví a
srsti kozí;
5. Též kůže skopcové na červeno barvené, a kůže jezevčí, a dříví
setim,
6. Olej k svícení, vonné věci na olej ku pomazování, a pro kadění
vonné věci;
7. Kamení onychinové, a jiné kamení k vsazování do náramníku a
náprsníku.
8. I udělajíť mi svatyni, abych bydlil u prostřed nich.
9. Vedlé všeho, jakž já ukazuji tobě podobenství stánku a podobenství
všech nádob jeho, tak uděláte.
10. Udělají také truhlu z dříví setim. Půl třetího lokte bude dlouhost
její, půl druhého lokte širokost její, půl druhého také lokte vysokost
její.
11. A obložíš ji zlatem čistým, vnitř i zevnitř obložíš ji; a uděláš
nad ní vůkol korunu zlatou.
12. Sliješ k ní také čtyři kruhy zlaté, kteréž přiděláš ke čtyřem
úhlům jejím, dva totiž kruhy po jedné straně její, a dva kruhy po
druhé straně její.
13. Uděláš k tomu i sochory z dříví setim, a obložíš je zlatem.
14. I uvlečeš sochory do kruhů po stranách té truhly, aby na nich
nošena byla truhla.
15. V kruzích té truhly budou bývati sochorové; nebudou vytahováni z
nich.
16. A dáš do truhly svědectví, kteréž dám tobě.
17. Uděláš i slitovnici z zlata čistého. Půl třetího lokte bude
dlouhost její, půl druhého pak lokte širokost její.
18. Uděláš také dva cherubíny zlaté, z taženého zlata uděláš je na
dvou koncích slitovnice.
19. Uděláš pak cherubína jednoho na jednom konci, a cherubína druhého
na druhém konci; na slitovnici uděláte cherubíny na obou koncích
jejích.
20. A budou míti cherubínové křídla vztažená svrchu, zastírajíce
křídly svými slitovnici, a tváři jejich obráceny budou jednoho k
druhému; k slitovnici budou tváři cherubínů.
21. Dáš pak slitovnici svrchu na truhlu, a do truhly vložíš svědectví,
kteréž dám tobě.
22. A tam budu přicházeti k tobě, a s tebou z té slitovnice, z
prostředku dvou cherubínů, kteříž jsou nad truhlou svědectví, mluviti
o všecko, cožť bych poroučeti chtěl k synům Izraelským.
23. Uděláš také stůl z dříví setim. Dvou loket bude dlouhost jeho, a
na loket širokost jeho, půl druhého pak lokte vysokost jeho.
24. A obložíš jej zlatem čistým, a uděláš mu okolek zlatý vůkol.
25. Uděláš také okolo něho lištu čtyř prstů zšíří; a okolek zlatý
uděláš okolo té lišty.
26. Uděláš u něho i čtyři kruhy zlaté, kteréž vpustíš do čtyř úhlů,
kteříž jsou ve čtyřech nohách jeho.
27. Pod tou lištou budou kruhové, skrze něž provlačováni budou
sochorové k nošení stolu.
28. Ty pak sochory uděláš z dříví setim, a obložíš je zlatem; i bude
stůl nošen na nich.
29. Uděláš také misy jeho, a lžice jeho, a přikryvadla jeho, a koflíky
jeho, k přikrývání; z čistého zlata naděláš toho.
30. A klásti budeš na ten stůl chleby předložení před tvář mou
ustavičně.
31. Uděláš také svícen z zlata čistého, z taženého zlata ať jest ten
svícen; sloupec jeho i prutové jeho, misky jeho a koule jeho, i
květové jeho z něho budou.
32. A šest prutů vycházeti bude z boků jeho, tři prutové svícnu s
jedné strany jeho, a tři prutové s druhé strany jeho.
33. Tři misky udělané na způsob pecky mandlové ať jsou na prutu
jednom, a koule a květ, a tři misky udělané na způsob pecky mandlové
na prutu druhém, a koule a květ; takž i na jiných šesti prutech z
svícnu vycházejících.
34. Na svícnu také budou čtyři misky udělané na způsob mandlové pecky,
a koule jeho, i květové jeho.
35. A bude koule pode dvěma pruty z něho, koule též pod druhými dvěma
pruty z něho, koule opět pod jinými dvěma pruty z něho; a tak pod
šesti pruty vycházejícími z svícna.
36. Koule jejich i prutové jejich z něho budou; všecko to z cela
kované z zlata čistého.
37. Uděláš i sedm lamp na něj; a bude je rozsvěcovati kněz, aby
svítily po stranách jeho.
38. I utěradla jeho, i nádoby k oharkům jeho z zlata čistého.

Příspěvek byl publikován v rubrice Exodus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.